Sag: Jernbanegade 20, Ebeltoft (fredning ophævet)

Jernbanegade 20 (tidl. nr. 20-22), Syddjurs
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jernbanegade 20, Ebeltoft (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Jernbanegade 20 (tidl. nr. 20-22)
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Bindingsværkshuset (ca. 1780). F. 1959. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-09-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Jernbanegade 20 i Ebeltoft, Syddjurs Kommune har i det ydre overvejende en traditionel fremtoning, da bindingsværksbygningen er med til at opretholde den traditionelle bygningsstruktur og det historiske udtryk i den ældre bymidte. Det enetages hus har et traditionelt udtryk med gulmalede tavl, sortopstolpet bindingsværk, sorttjæret kampestenssokkel og et rødt, teglhængt heltag. De nyere tilføjelser, herunder kviste i tagfladen, de nyere hoveddøre i begge langsider, vinduerne med termoruder og de manglende skorstenspiber, svækker dog i væsentlig grad fredningsværdierne i det ydre og er med til at udviske bygningens enkle, arkitektoniske udtryk. Hertil kommer det påmalede bindingsværk, der svækker bygningens kulturhistoriske fortælling. I det indre er planløsningen præget af gennemgribende ombygninger og en inddeling i to boliger med en hovedindgang fra hver langside samt nyere, åbne planløsninger, hvor badeværelseskernerne er eneste rumdeling. Dertil kommer de nyere, åbne kvartsvingstrapper til tagetagen samt de overalt fornyede materialer og bygningsdetaljer, herunder gulve, lofter, standarddøre med fyldinger og tilhørende gerichter. Bindingsværkshusets oprindelige struktur og karakter er derfor helt udvisket, og de få bevarede bygningsdele i det indre begrænser sig til en ældre fyldingsdør. Fredningsværdierne vurderes således ikke længere at være til stede i det indre. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at eksteriøret og de få bevarede bygningsdele i det indre er tilstrækkeligt til, at Jernbanegade 20 længere meningsfuldt kan behandles som fredet.
Journal nr.:
17/09635

Type:
Scanjour nr
Dato:
21-10-2020
Begrundelse:
BBR er tilrettet og sag afsluttes i Public.
Journal nr.:
17/09635


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Jernbanegade 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap