Sag: Vistoft Mølle

Sønder Molsvej 37, Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vistoft Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sønder Molsvej 37
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Vindmøllen og den foranliggende, dermed sammenbyggede bygning (ca. 1857).
Fredet 1954.*
Beskrivelse:
Vistoft Mølle ligger på en bakke i det åbne kuperede landskab syd for Mols Bakker. Møllen er sammenbygget med en lagerbygning med gennemkørsel, der forbindes via en mindre forbindelsesbygning. Nedenfor møllen ligger den tidligere møllegård, der ikke er omfattet at fredning.
 
Vistoft Mølle er en gallerihollænder opført med en ottekantet, grundmuret undermølle. Undermøllens murværk fremstår pudset og hvidkalket. Overmøllen er udført af træ og beklædt med træspån og den øverste del har en svajet kontur, der giver et lille udhæng udfor galleriomgangens loft. Møllekroppen bærer øverst en løgformet, spånklædt møllehat med spir. Hatten er tillige forsynet med et manuelt krøjeværk bestående af svans, krøjebjælker og krøjestivere. Vingerne har hækværk og er sejlførende. Galleriet er udført af træ og bæres af stolper, der støtter direkte på jorden. Møllens vinduer er nyere, enrammede vinduer med ni ruder i hver ramme. På møllens ene side er en nyere, rødmalet revledør. På modsatte side giver en smal forbindelsesbygning adgang til den mindre lagerbygning med en gennemkørsel, der er lukket med tofløjede revleporte i hver side. På det skrånende terræn ligger lagerbygningen lavere end møllen således, at vingerne går fri af bygningens tag. Både forbindelsesbygning og lagerbygning er grundmurede med pudset, hvidkalket murværk, ligesom de begge har sadeltag af eternit. Lagerbygningens ældre revleporte er rødmalede og i gavlen sidder to enrammede vinduer, hvoraf det øverste er nyt og traditionelt udført mens det nederste er ældre. Begge vinduer er hvidmalede.

I det indre fremstår møllens lofter (etager) som åbne rum uden mølleinventar. Gulvene er nyere, traditionelt udførte bræddegulve og lofterne forbindes indbyrdes af nyere, traditionelt udførte ligeløbstrapper. Lofternes øvrige overflader er udført af træ og er dels ældre, dels nyere, men traditionelt udført. På hatloftet er hathjul og vingeaksel samt enkelt andet mølleinventar bevaret. På møllens nederste loft i terrænniveau er der gennem, en ældre revledør udgang til forbindelsesbygningen og lagerbygningen. Lagerbygningens gennemkørsel, der ligger lavere en møllens nederste loft, er belagt med pigsten og loftet er åbent til kip, hvor tagkonstruktionen er synlig. Den resterende del af lagerbygningen er indrettet til et mindre lager, og herunder er der enkelte rum, hvortil der er adgang gennem en dør i gavlen. Lagerbygningens vægge er hvidkalkede, gulvene er ældre bræddegulve, og i nederste etage er støbte gulve.
Bygningshistorie:
Vistoft Mølle er opført omkring 1857 af møllebygger Niels Olsen fra Randers. Møllen blev sandsynligvis opført efter en brand. Han byggede op mod 97 mølleanlæg, men det er kun Kolby Mølle på Samsø og Vistofte Mølle, der er bevaret i dag. Der har tidligere været tilknyttet bageri og foderstofhandel til møllen, og i 1965 blev der installeret et korntørringsanlæg i møllen. Mølleriet ophørte omkring 1970, og siden er møllens inventar blevet fjernet. I dag anvendes møllen til galleri og atelier.
kilder:
http://www.moellearkivet.dk/uggerslev-mlle-siden-er-ikke-oprettet172

Møllebygninger i Danmark, Status og redegørelse, 1993
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed på en bakketop i det åbne kuperede landskab syd for Mols Bakker. Herfra ses den store mølle på lang afstand, hvorved den udgør et særdeles markant og vigtigt pejlemærke i landskabet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Vistoft Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger, galleri og krøjeværk fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine, vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.    

Endelig knytter der sig kulturhistorisk værdi til vindmøllens placering højt og åbent i landskabet, hvor møllen let har kunnet fange vinden fra alle verdenshjørner. Hertil kommer den nære beliggenhed til landevejen, hvor de lokale bønder har haft let adgang til møllen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til møllens traditionelle materialeholdning på gulve og vægge, det synlige bjælkelag og bræddelofter. Hertil kommer de bevarede lofter og enkle ligeløbstrapper, der ved arbejdet i møllen har givet let passage mellem møllens lofter.  

Hertil kommer lagerbygningen, hvis lave placering i forhold til møllen dels har gjort adgangen til møllen lettere for de tilkørende kunder, dels har bevirket, at møllens vinger let kunne gå fri af bygningens tag. Forbindelsesbygningen og lagerbygningens enkle form og materialeholdning, vidner om bygningernes alder og funktionsprægede fortid og herved historien om det lokalt orienterede, før-industrielle danske landbrug.
I det indre har portgennemkørslens lavere placering gjort at kornsækkene let har kunnet transporteres ind gennem den lille forbindelsesbygning til møllens nederste loft og derfra via et hejseværk komme til videre forarbejdning i møllen.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Vistoft Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og møllens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ og pudset, grundmur i undermøllen.

Møllens dekorative træk er integrerede dele af formgivningen og begrænser sig til den spånbeklædte, løgformede hat og overmølle samt overmøllens lette udkragning over møllekroppens nederste del. Visuelt danner undermøllens pudsede og kalkede murværk en solid base for overmøllen med galleri, vinger samt svans med krøjebjælker og krøjestivere. Det tjærede træværk danner skaber endvidere en let og effektfuld kontrast til murværket.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til Vistoft Mølles grundmurede, hvidkalkede undermølle, møllekroppen med galleri og den løgformede hat udført i træværk med spånbeklædning og svansen med krøjebjælker og krøjestivere, til den grundmurede forbindelses- og lagerbygning. Hertil kommer alle ældre og traditionelt udførte detaljer, herunder portgennemkørslen, revleporte og revledøre vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens inddeling i lofter, ligeløbstrapperne, hathjul og vingeaksel samt den traditionelle materialeholdning. I forbindelses- og lagerbygningen knytter de bærende fredningsværdier sig til portgennemkørslen, de få og enkle rum, brædde-, pigstens- og støbte gulve, de kalkede vægge, den synlige tagkonstruktion samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-04-1984
Journal nr.:
6/54

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-04-1959
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-06-1954
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Søndre Molsvej 37
Fredet bygning Søndre Molsvej 37

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap