Sag: Monument i Rathlousdals park

Kongshusvej 68, Odder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Andet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Monument i Rathlousdals park
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kongshusvej 68
Kommune:
Odder
Omfang:
Monument i parken (1783 af Johannes Wiedewelt). Fredet 1948.*
Beskrivelse:
Syd for Odder ligger Rathlousdal Gods. Det fredede monument står i en ældre park nordøst fra grunden, hvor den tidligere Rathlousdals hovedbygning lå. Det fredede monument er en del af en lille mindelund og er omkranset af fire mindre mindesten.  

Mindestøtten er udført som en høj obelisk af norsk gjellebæk marmor. Obelisken består af forskellige blokke, enkelte har profiler eller inskription og i den øverste blok er indlagt en rund, hvid sten. Mindestøtten afsluttes af en pyramidespids og en blomsterkrans.

Inskription:
MIG TIL GLÆDE HER PAA IORDEN DENNE HAVE ANLAGT BLEV 1773
PARADIIS MIN DEEL ER VORDEN DA MIG DØDE HERFRA REV 1778
OPTIMÆ FILIÆ
POSUERE PARENTES 1783
Bygningshistorie:
Rathlousdal Gods blev oprettet i 1570 som Loverstrup. Fra 1674 kendes navnet Rathlousdal efter kammerherre Gregorius Rathlou (1636-81). Slægten ejede godset frem til 1961.

Hovedbygningen blev opført i 1769-75, mens de fire pavilloner på hver side af hovedbygningen først blev opført i 1910. Hovedbygningen blev revet ned i 1952, dog fik de fire pavilloner lov at stå ligesom en bro og en stensat, vandfyldt kanal syd for.

Parken blev anlagt i årene efter 1773 af Joachim Otto Schack-Rathlou. Da hans datter Dorothea Sophie døde i 1778 fik han skabt en lille mindelund i parkens østlige del. Selve mindestøtten blev rejste i 1783 og var udført i marmor af billedhugger Johannes Wiedewelt. De fire marmortavler omkring påviser de fire største begivenheder i Joachim Otto Schack-Rathlou virke som statsminister. Derudover har der været tre andre plader, som dog siden er forsvundet.
kilder:
http://www.danskeherregaarde.dk

Den store danske Encyklopædi, Gyldendals forlag.

https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/viewFile/13463/25671
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til, at mindestøtten sammen med parken udgør en væsentlig del af det samlede herregårdsmiljø. Selvom hovedbygningen ikke længere eksisterer fornemmes anlæggets størrelse stadig på grund af den symmetriske og herskabelige ankomst med de ældre pavilloner, de stensatte vandfyldte kanaler og gårdspladsen med en centreret statue.

Hertil kommer mindestøttens placering i parken, hvor den er en del af den store landskabelige helhed og samtidig er iscenesat ved placeringen i en lille lysning omkranset af de fire mindre mindesten.

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for monumentet knytter sig til støttens funktion som mindesmærke for Dorothea Sophie Schack-Rathlou, hvilket kan aflæses i stenens inskription.

Den latinske inskription: OPTIMÆ FILIÆ POSUERE PARENTES refererer til, at stenen er opsat af forældrene for deres bedste datter.

Hertil kommer, at mindestøtten vidner om datidens praksis med at rejse mindesmærker blandt det bedre borgerskab. Det har uden tvivl også været bemærkelsesværdigt, at støtten blev skabt af den toneangivende billedhugger Johannes Wiedewelt, som var nordens første nyklassicistiske kunstner.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi relaterer sig til udførelsen i klassicistisk stil, med en stram symmetri og anvendelsen af geometriske og klassiske former fra antikken, herunder de rette vinkler og vandrette opdelinger. Ydermere har kompositionen med den bredere sokkel og tilspidsende pyramide stor arkitektonisk værdi, og monumentet fremstår herved velproportioneret.

Den arkitektoniske værdi knytter sig endvidere i anvendelsen af norsk gjellebæk marmor, som giver en helt særlig stoflighed samt til de enkelte profilerede kanter, den hvide indlagte sten og blomsterkransen, der samlet set øger stenens detaljeringsgrad. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til monumentets placering og udførelse i norske gjellebæk marmor med alle detaljer samt til stenenes inskription.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Andet
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Mindesmærke

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-02-1949
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-01-1948
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kongshusvej 068, Rathlousdal, matr.nr. 1a, Rathlousdal hovedgård, Odder. Wiedeveldts mindesmærke i parken. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 4 sider. P. J. Baumbach. November 1948. Kongshusvej 068, Rathlousdal, matr.nr. 1a, Rathlousdal hovedgård, Odder. Wiedeveldts mindesmærke i parken. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider samt fotografier. Erik Einar Holm. November 1978.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kongshusvej 68B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mindesmærke


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap