Sag: Søllinge Skole

Søllingevej 61, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søllinge Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søllingevej 61
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den gamle skolebygning (1793).
Fredet 1954.
Beskrivelse:
Søllinge skole ligger omgivet af et større grønt område ved siden af Søllinge kirke. Skolen ejes af kommunen og fungerer som et skolemuseum.

Den lille bygning er grundmuret, pudset og rødkalket med en sorttjæret kampestenssokkel på den ene langside, men uden sokkel på de øvrige sider. Omkring hele bygningen er en bræmme med pigsten til tagdryppet. Murene afsluttes foroven af en hvidkalket, toledet gesims mod det stejle, halvvalmede stråtag. Gesimsen løber omkring hjørnet og er ført langs stråtaget på gavlene. Stråtaget afsluttes forneden med en række røde vingetegl. Over mønningen ligger en række kragtræer og en hvidkalket skorsten med sokkel og krave står i rygningen.

Huset er i en etage og er fire fag langt og har en enkelt gråmalet, tofløjet hoveddør med to ruder i øverste fyldingsfelt. Foran døren er et tofarvet granittrin, som bærer præg af mange års slid. De hvidmalede vinduer er torammede med seks ruder i hver ramme. Gavlene er vinduesløse, bortset fra et lille vindue med ni ruder oppe i højde med tagrummet, mens der er tre vinduer i hver langside. På facaden er der isat murankre med bogstaverne, L-C-S-I- 1-7-9-3. Initialerne henviser til bygherren, Lucie Charlotte Sehested Juul (1765-1839,) og tallene til opførelsesåret. Der er i begge langsider isat ældre, rektangulære udluftningsriste.

I det indre står de kraftige mure hvidkalkede med dør- og vinduesåbninger udformet som fladbuede, smigede nicher. Bag hoveddøren er en lille forstue med teglstensgulv, til venstre er skolestuen, som er et stort rum på tre fag med lakeret plankegulv. Bag forstuen er der et rum med støbt gulv, der i dag rummer et centralfyr. Alle lofter har synlige bjælker med brædder imellem. Vinduerne er med trekvartstaf og flad forkant og kan være fra midten af 1800-tallet. Anverferne er traditionelle, men rammerne er nyere. Dørene, som er trefyldingsdøre med indfatninger, kan være fra midten af 1800-tallet.

Inventaret i skolestuen består af ældre dobbeltpulte og lærerens kateder står på en træforhøjning med slidte kanter. Væggene er dækket af gamle anskuelighedstavler og en stor, sort tavle. En gammel jernkakkelovn står op ad bagvæggen, men er suppleret med en stor radiator.
Bygningshistorie:
Den gamle skole blev opført i 1793, som murankrene viser. Komtesse Louise Charlotte Sehestedt Juul fra Hellerup Gods, skænkede penge til opførelse af en skolebygning ved siden af kirken. Før den tid havde skolen til huse i kirkens tårnrum. Skolestuen i kirketårnet er nu våbenhus. Det gamle våbenhus og udgangen på kirkens sydside er revet ned.

Skolen blev oprindeligt bygget som en længe i vinkel til østsiden af degneboligen, som lå syd for skolepladsen. Der lå en ladebygning mod vest, og man kom ind på gårdspladsen gennem en port. Kun selve skolebygningen er tilbage nu. På facaden ses "bygherrens" initialer og opførelsesåret i smedejern.

Skolen var i brug i 169 år. I 1962 blev der bygget en helt ny kommuneskole for Søllinge-Hellerup sogne, som stadig er i brug.
kilder:
www.fynhistorie.dk

www.landsbyhistorier.dk

Miljømæssig værdi:
Det er af stor miljømæssig værdi, at Søllinge skole ligger omgivet af et grønt område tæt ved kirken, gadekær og bystævnet. Dermed er den gamle bygning med til at understøtte den historiske helhed på stedet.
Kulturhistorisk værdi:
Den lille skole er som bygning af kulturhistorisk værdi i kraft af sin gamle byggeteknik og udseende. Der er mange gamle bygningsdetaljer bevaret, selvom det indre ikke længere er fra 1793, men snarere viser forhold fra midten af 1800-tallet.

Der ligger også stor kulturhistorisk værdi i den bevarede indretning, som viser en landsbyskolestue, hvor en lærer underviste samtlige årgange af børn. Møblementet, anskuelighedstavlerne og jernkakkelovnen illustrerer de forhold, som man i sin tid måtte tilegne sig viden under.

Klaus Espen Berntsen, som var dansk politiker og højskolemand samt konseilspræsident og forsvarsminister, har i første bind af sine erindringer, udgivet 1921, beskrevet skolegangen i Søllinge skole:
”Der var den Gang kun én Skole, som laa tæt ved Kirken i Søllinge By. Ude paa Legepladsen fandtes en Brønd hvis vand vi i Frikvarteret var henvist til at drikke af. Om Sommeren havde Vandet en hæslig lugt og smag - hvad der ikke var underligt, da Skolepladsen laa umiddelbart op til Kirkegaarden……Skolen var af den ældste slags med indtil 100 Børn, fordelt i 2 Klasser, men kun en lærer. Han indskrænkede sig til at høre os i vore lektier, og hver dag uddelte han prygl og skænd. Undervisningsfagene var kun regning, skrivning og læsning samt religion.”

Arkitektonisk værdi:
Den lille skolebygnings arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den sluttede form og intense røde farve, som er med til at give murene tyngde, så de visuelt står stærkt under det høje, tunge stråtag. Den enkle farveholdning, rød og hvid, understreger bygningens enkle fremtoning.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de enkle, traditionelle materialer: pudsede, kalkede vægge, loftsbjælker med bræddelofter, lakerede trægulve, de enkle og få døre samt den høje jernkakkelovn.


Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ligger i det ydre i bygningens samlede og sluttede hovedform, med pudsede, kalkede mure, hvidmalede vinduer og gesims, de traditionelt udformede vinduer og hoveddøren, samt det halvvalmede stråtag med skorstenen i rygningen. Hertil kommer de forskellige murankre, særligt de ankre, som er formet som bogstaver og tal. Trappestenen, der er mærket af mange års slid er også af bærende fredningsværdi. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre ligger fredningsværdierne i den enkle plan med en lille forstue og den store skolestue, der optager næsten hele planen, de traditionelle og enkle materialeholdning og de gamle vinduer, loftsbjælkerne samt gulvene.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-06-1954
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søllingevej 61

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap