Sag: Beyergården

Maarup Hovedgade 22, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Beyergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Maarup Hovedgade 22
Kommune:
Samsø
Omfang:
Den firelængede, sammenbyggede gård bestående af stuehus, vestlænge, østlænge (ca. 1794, østlængens østmur opmuret mellem 1886 og 1907) og nordlænge (1856) samt den brolagte gårdsplads. F. 1991.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig overordnet til Beyergården som en velbevaret repræsentant for en firelænget bondegård, beliggende i en landsby, med stuehus og udlænger med oprindelse i 1700-tallets anden halvdel og med udvidelse fra midten af 1850’erne. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til den aflæselige bygningshistorie, der især gør sig gældende i østlængen, som blev opmuret i kampesten omkring 1900, og mindre udvidelser mod øst og nord.

Den kulturhistoriske værdi ved Beyergården knytter sig i det ydre til anlæggets bindingsværkskonstruktion med gennemstukne bjælkehoveder og styrtrum, løsholter og dokker. Nogle steder er konstruktionen uden fodrem, og står stolperne direkte på syldsten. Der knytter sig tillige kulturhistorisk værdi til den traditionelle farveholdning med hvidkalkede tavl, sort opstolpet bindingsværk og tofarvet træværk i stuehuset. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningernes alder, herunder heltagets stråtækning med den bundne mønning, sugfjæl og de ældre småsprossede vinduer, fyldings- og revledøre, -porte og -luger. Hertil kommer sammenbygningen af stuehus og østlænge i et rundet hjørne, der vidner om gårdens nyere bygningsudvikling.

Derudover er den kulturhistoriske værdi i det ydre relateret til det let aflæselige hierarki mellem længerne, der tydeligt afspejler de oprindelige funktioner, hvor stuehuset har større vinduer, skorstenspibe og fyldingsdøre, mens længerne, der har været anvendt til stald, lo og lade, har mindre støbejernsvinduer i forskellige formater samt revledøre og porte. Skorstenens placering i tagryggen understøtter tillige hierarkiet og fremhæver stuehuset som den vigtigste bygning. 

Den kulturhistoriske værdi i stuehusets indre knytter sig til den stort set bevarede ældre grundplan uden langsgående skillevægge. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer i stuehuset, herunder bræddegulv, revledøre med beslag og fyldingsdøre med gerichter, hængsler og greb, synlige loftsbjælker med loftsbrædder imellem samt vinduesdetaljer. Stuehusets interiør og håndværksmæssige udtryk vidner om bygningens status som den fineste af længerne.

I avlslængernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de enkle planløsninger, der afspejler rummenes tiltænkte brug, ligesom bygningernes slidstærke, enkle materialeholdning svarer til deres oprindelige brug til dyrehold og lade.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til gårdens helhed af stråtækte og hvidkalkede længer placeret omkring den store brolagte gårdsplads. De kraftige stråtage, kun brudt af enkelte tagskægskviste, giver gårdens længer tyngde, og det homogene farvevalg binder de forskellige længer sammen, hvor østlængens østside i kampesten er en undtagelse. De hvide mure kontrasteres af de blå-røde torammede vinduer og blå-røde døre, der fremhæver stuehuset, og de jernmønjemalede støbejernsvinduer og de sortmalede porte og luger, der giver længerne et enkelt udtryk. 

Den gennemgående brug af sort opstolpet tømmer giver tillige anlægget en karakteristisk og pyntelig karakter, ligesom tømmeret på fin vis opdeler bygningskroppene i en taktfast rytme. Anvendelsen af kampesten mod øst giver længen et robust udtryk. 

Den arkitektoniske værdi knytter for stuehuset også til skorstenspiben, de torammede vinduer og fyldingsdøre, hvoraf hoveddøren er tofløjet, som markerer stuehuset som anlæggets vigtigste bygning.  Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, der begrænser sig til vinduer og fyldingsdøre.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til stuehusets næsten intakte planløsning samt plankegulve, lofter med synligt bjælkelag, fyldningsdøre med indstukne hængsler og gerichter, revledøre med beslag og vinduernes detaljer, der giver bygningens indre et enkelt og elegant udtryk. I de øvrige længerne knytter den arkitektoniske værdi sig i det indre til den bevarede planløsning med det bevarede inventar.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til Beyergårdens samlede anlæg, bestående af de fire længer omkring den brostensbelagte gårdsplads med brønd, rendesten og gangsti. 

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til længernes konstruktion i bindingsværk, og dels kampesten, med alle detaljer og de ubrudte tagflader med skorstenspiben i stuehusets rygning. Hertil kommer portrummet, tagskægskvistene, ældre og traditionelt udførte hoveddøre med alle detaljer samt avlslængernes staldvinduer i støbejern og de sortmalede eller -tjærede revleporte-, -døre og –luger. Endelig gælder det den traditionelle materialeholdning og farveholdning. 

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til alle længers bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer. Især det synlige bjælkelag, plankegulve og de ældre fyldingsdøre og revledøre med alle detaljer. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den overordnede traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-05-1991
Begrundelse:
Bygningssynet indstiller gården med den pigstensbelagte gårdsplads til fredning, idet nye oplysninger, der er fremkommet siden den sidste behandling 20. september 1988, viser, at anlægget rummer de særlige kvaliteter, der begrunder en fredning.
Journal nr.:
411/741-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-11-2001
Journal nr.:
2001-926/741-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Maarup Hovedgade 22
Fredet bygning Maarup Hovedgade 22
Fredet bygning Maarup Hovedgade 22
Fredet bygning Maarup Hovedgade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap