Sag: Egevej 27

Egevej 27, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Egevej 27
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Egevej 27
Kommune:
Samsø
Omfang:
Stuehuset (1854).
Fredet 1984.*
Beskrivelse:
Bygningen, der er en stråtækt bindingsværkslænge, ligger på hjørnet af Egevej og Bøgebjergvej i landsbyen Østerby på Samsø.

Bindingsværket er malet i en mørkebrun nuance og tavlene er kalket gule. I tagfladen sidder en gennemgående gavlkvist samt mod haven en mindre stråtagskvist. Gavltrekanterne er beklædt med lodretstillede, sortmalede brædder, og i tagrygningen ses tre gulkalkede skorstenspiber.  Vinduerne er ældre, torammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Karmene er malet i samme farve som bindingsværket, mens rammerne er hvide. I den ene gavl sidder en traditionel fyldingsdør med opsprosset glas i de øverste felter. Hoveddøren, der sidder midt på facaden, er en ældre, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og rigt udskåret overvindue. På havesiden findes en nyere revledør og et mindre, grundmuret udskud med en ældre revledør.   

I det indre har bygningen bevaret en ældre, delvis oprindelig planløsning med et gennemgående hovedskillerum, forstue bag hoveddøren, stuer mod gaden og værelser, bryggers med fadebur, baggang og køkken mod haven. Interiøret er generelt kendetegnet ved ældre bræddegulve, gerichter og fyldingsdøre med indstukne hængsler samt pudsede vægge og vinduesindfatninger. En ligeløbstrappe fører til tagetagen, som er delvist udnyttet til beboelse og kendetegnet ved traditionelle materialer fra midten af 1900-tallet, herunder bræddegulve, fyldingsdøre med gerichter og lofter med inddækkede bjælker.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i midten af 1800-tallet. I 1940’erne boede tre familier i huset og i den periode blev overetagen indrettet til beboelse.
kilder:

Ingen angivet.

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen i landsbyen Østerby, hvor det som et af de større huse med have er med til at opretholde både det traditionelle vejforløb og den historisk interessante, klare afgrænsning mellem by og marker.
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den for landsbyen store bygningskrop opført i en traditionel bindingsværkskonstruktion med næsten ubrudt stråtag, gavlkviste, bræddebeklædte gavltrekanter og tre skorstene med sokkel og krave i rygningen. Den kulturhistoriske værdi relaterer sig endvidere til den repræsentative facade med den regelmæssige vinduessætning samt den ældre, tofløjede hoveddør med det rigt udskårne overvindue, der modsvares af den private havesides mere uregelmæssige vinduestakt, revledøre, udskud og mindre kvist i tagfladen. Hertil kommer, at en stor del af vinduerne er ældre og sandsynligvis oprindelige enkeltlagsvinduer med kun en enkelt gående ramme og lodpost med hulkehl.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med det gennemgående hovedskillerum med skorstenskerner, der opdeler bygningen i forstue og repræsentative stuer mod gaden, mens funktionsrummene i form af bryggers, baggang, køkken med fadebur og mindre værelser vender mod haven. Den kulturhistoriske værdi knytter sig ligeledes til de mange ældre bygningsdele og -detaljer, som vidner om husets alder, herunder bræddegulve, fyldings- og revledøre med beslåning samt gerichter og vinduesindfatninger. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den fritliggende bygnings symmetriske facade med taktfast bindingsværk, tæt vinduessætning, bred hoveddør og stor gavlkvist. Udtrykket er solidt, roligt og enkelt, domineret af den afdæmpede farveholdning, de stort set ubrudte tagflader og anvendelsen af traditionelle, naturlige materialer i form af træ, tegl, kalk og strå.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle bindingsværkslænge med næsten ubrudte, stråtækte tagflader, bræddebeklædte gavltrekanter, centralt placerede gavlkviste og tre skorstenspiber i rygningen. Til de ældre og traditionelle vinduer og døre, herunder den tofløjede hoveddør med overvindue samt vinduerne med kun én gående ramme og hulkehlet lodpost. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med gennemgående hovedskillerum med skorstenskerner, forstue og repræsentative stuer mod gaden samt sekundære funktioner mod haven, herunder baggang, køkken med fadebur, bryggers og værelser. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, gerichter og vinduesindfatninger. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-09-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-12-2/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-12-48/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Egevej 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap