Sag: Maren Findsgyde 8

Maren Findsgyde 8, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Maren Findsgyde 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Maren Findsgyde 8
Kommune:
Samsø
Omfang:
Det ottefags bindingsværkshus (før 1795, ombygget senest 1897).
Fredet 1988.
Beskrivelse:
Maren Findsgyde 8 er det sidste hus på den nordre side af gaden i det nordvestlige Nordby. Bygningen ligger solitært lige, hvor vejen slår et knæk. Facaden ligger let tilbagetrukket fra gaden, og bygningens vestre hjørne er skåret af så det følger vejens knæk. Bag huset er en have, og vinkelret på huset mod vest er en længebygning, nr. 10., kun adskilt fra nr. 8 af en lille slippe.

Maren Findsgyde er opført i otte fag sorttjæret bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder. Facaden har fodrem. Tavlene er pudsede og hvidkalkede, soklen er lav og sortpudset og taget er et stråtækt heltag med halmmønning og en muret skorstenspibe i rygningen. Tagudhænget er lukket med sortmalet sugfjæl. Gavlene er grundmurede. Over hoveddøren sidder en tagskægskvist med et ældre, tredelt vindue. Hoveddøren er en ældre fyldingsdør med rude i den øverste fylding og en profileret indfatning. Foran døren er et trin af granit. I havesiden er en nyere revledør. Vinduerne er mestendels ældre, torammede seksrudede vinduer, med en gående ramme og en ramme fastholdt af trævridere. Endvidere ses nyere, traditionelt udførte vinduer; Et tredelt vindue i facaden og et trerammet vindue i vestre gavl med opsprosning som de ældre, ligeledes med seks ruder. I havesiden er endvidere et ældre, mindre, tophængt vindue. Over facadens ældre vinduer er påmalet buer. De ældre vinduer har gule rammer og brune karme, de nyere vinduer er hvidmalede, revledøren er sortmalet og hoveddøren er stafferet i samme farver som de ældre vinduer.

Der er indgang via en forstue, hvorfra der er adgang til tilstødende stuer. I den vestre gavl er ligeledes en stue, og i den østre er et badeværelse mod gaden og et bryggers mod haven. Mod haven er endvidere et værelse og køkken. Fra bryggerset er der adgang til tagetagen ad en nyere trappe. Tagetagen består af et stort rum og et gavlværelse mod vest. Det indre kendetegnes af en traditionel materialeholdning med bræddegulve, tapetserede vægge og i lofterne er synligt bjælkelag og loftsbrædder. I tagetagen er skråsiderne pudsede og hvidmalede. I få rum er bræddegulvet dækket af linoleum, og i et værelse er der støbt gulv. Fra køkkenet er der adgang til et mindre kælderrum under den vestre stue via en gulvlem. Kælderen har støbt gulv, kalkede vægge af marksten, bjælkeloft og loftbrædder. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre, hvoraf nogle har ældre gerichter, hængsler og greb.
Bygningshistorie:
Maren Findsgyde 8 blev opført før 1795 i syv fags bindingsværk med lerklinede vægge og stråtag, og udgjorde indtil midten af 1800-tallet stuehuset i en større ejendom, der også omfattede det nuværende Maren Findsgyde 10. Begge længer indgik oprindeligt i en ældre gård, der nedlagdes kort før udskiftningen i 1797.

I 1897 takseres huset som værende i otte fag med tavl af brændte sten. Omkring år 1930 blev vejen mod Ballebjerg udvidet, og som følge heraf blev bygningens vestre fag afskåret.
kilder:
Historiske huse i Nordby på Samsø. Nationalmuseet. 1978.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Nordby, hvor bygningen indgår som en væsentlig del af det velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik, materiale- og farveholdning. Hertil kommer bygningens placering som det sidste i rækken, når man forlader Nordby i retning af Ballebjerg samt det afskårne hjørne, hvorved Maren Findsgyde 8 udgør en væsentlig del af gadebilledet.
Kulturhistorisk værdi:
Maren Findsgyde 8s kulturhistoriske værdi knytter sig til stuehuset som rest af en større ejendom, hvilket ses i grundens størrelse samt i sammenhængen med den tilstødende bygning, Maren Findsgyde nr. 10, der tidligere udgjorde stalden.  Bygningen vidner således om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling. Byen bestod tidligere af et bælte af gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten blev bebygget med mindre gårde og standssvendehuse (husmandssteder) omkring gadestævnet og gadekæret. Således udgjorde nr. 8 ligeledes oprindeligt en større gård der blev nedlagt før udskiftningen i 1797.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens egnskarakteristiske bindingsværk, der kendetegnes af facadens fodrem, de gennemstukne bjælkehoveder samt i manglen på skråbånd. Hertil kommer skorstenspiben og den traditionelle tagskægskvist samt dennes placering over hoveddøren, der har beskyttet udgangen mod eventuelt nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand. Endvidere er vinduesfagene med en gående ramme og en ramme holdt fast med trævridere karakteristiske for Nordbys ældste bebyggelser. Ligesom de påmalede buer over facadens ældre vinduer ligeledes er udbredte på Nordbys ældre huse. Buerne har til hensigt at illudere blændingsfeltet i et grundmuret hus og vidner sammen med hoveddøren og dens indfatning om ønsket om en udpræget repræsentativ facade modsat havesidens udekorerede side med revlehalvdør.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af en ældre grundplan, der ses i den langsgående midterskillevæg, forstuen med bagvedliggende køkken samt i placeringen af stuer mod gaden og bryggers mod haven. Endelig kommer den mindre kælder og de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Maren Findsgyde 8s arkitektoniske værdi knytter sig til den fritliggende bygningskrops ærlige konstruktion og materialeholdning, det udbrudte stråtækte tag og skorstenspiben. De dekorative detaljer, der er begrænset til de tofarvede småsprossede vinduer med påmalede buer over, tagskægskvisten over hoveddøren samt dørens profilerede indramning giver facaden et sirligt og karakteristisk udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Maren Findsgyde 8 knytter sig i det ydre til den fritliggende bygningskrop med afskåret hjørne i grundmur og bindingsværk med delvis bevaret fodrem og gennemstukne bjælkeender, stråtækt heltag med halmmønning, tagskægskvist og skorstenspibe samt lav, pudset sokkel. Hertil kommer de ældre vinduer med beslag og trævridere, de traditionelt udførte vinduer, hoveddørens indfatning, granittrin samt revlehalvdøren. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, herunder den langsgående midterskillevæg, forstuen, kælderen og den traditionelle placering af stuer mod gaden i syd og køkken, bryggers og værelse mod haven i nord. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, synlige bjælkelag med loftsbrædder, fyldingsdøre, gerichter, hængsler og messinggreb samt vinduernes stormkroge og anverfere. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-06-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-12-94/86


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Maren Finds Gyde 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap