Sag: Besser Hovedgade 47

Besser Hovedgade 47, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Besser Hovedgade 47
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Besser Hovedgade 47
Kommune:
Samsø
Omfang:
Stuehuset.
Fredet 1964.
Beskrivelse:
Besser Hovedgade 47 ligger i den nordøstlige del af Besser med facaden let tilbagetrukket fra gaden. Bag huset er en have.

Bygningen er et længehus i ni fag sorttjæret bindingsværk med fodrem, gennemstukne bjælkehoveder og fjælegavle af sorttjærede brædder. Tavlene er hvidkalkede, soklen er af syldsten, mens taget er et stråtækt heltag med halmmønning og en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Taget lukkes med en sortmalet sugfjæl. Hoveddøren er en traditionelt udført tofløjet fyldingsdør med opdelt overvindue. I havesiden er en nyere havedør med glasparti´, og foran denne en nyere vinterdør udført som en revledør. I den østre gavl er en traditionelt udført og sortmalet revlehalvdør med ældre hængsler. Vinduerne er mestendels nyere og traditionelt udførte en- og torammede, småsprossede vinduer. I den østre del ses flere tophængte, enrammede vinduer i lavformat. Vinduer og døre er rødmalede.

I det indre ses en ældre traditionel planløsning med adgang til en forstue med et bagvedliggende køkken med tilhørende spisekammer. Vest for forstuen er en langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i to stuer mod gaden og to kamre mod haven. I den østre ende er et værelse og et badeværelse mod gaden og bryggers og værksted mod haven. Gulvene er belagt med tæpper eller klinker, væggene er pudsede eller tapetserede, og lofterne har synligt bjælkelag med loftsbrædder. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med greb, gerichter og hængsler samt revledøre med klinkefald. Flere gerichter er ådrede. I værkstedet er der støbt gulv og nogle tavl i ydervæggen er af ubrændte sten. Fra bryggerset er der adgang til tagetagen ad en nyere loftslem. Tagetagen har synlig tagkonstruktion og bræddegulve.
Bygningshistorie:
Besser omtales første gang i 1424 som Bæstzer. Landsbyen fik en betydelig størrelse på grund af den gode landbrugsjord og den nærliggende Stavns Fjord.

Besser Hovedgade 47 blev ifølge BBR-oplysningerne opført i 1860. Tidligere var de seks vestlige fag indrettet til beboelse, og de resterende var indrettet til stald og lo.
kilder:
Besser Hovedgade 47. Skiteseprojekt til istandsættelse. Tegnestuen Raadvad. 1994.

Samsø.dk

Udstilling i Besser udsigtstårn.

Samsø. Kattegats Perle. Jørgen Steen. 1973.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering ud til Besser Hovedgade, lige ved indkørslen til landsbyen fra øst. Bygningen bidrager væsentligt til Bessers ældre landsbymiljø i kraft af sin traditionelle bindingsværkskonstruktion og de ubrudte, stråtækte tagflader med skorstenspibe i rygningen.
Kulturhistorisk værdi:
Besser Hovedgade 47s kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den oprindelige opdeling af bygningen i bolig mod vest og stald mod øst, der kan aflæses i de tophængte vinduer i lavformat samt i revlehalvdøre. Hertil kommer bygningens egnskarakteristiske bindingsværk, der kendetegnes af de brede fag, fodremmen, de gennemstukne bjælkehoveder samt i manglen på skråbånd. Endvidere er stråtaget med halmmønning og fjælegavlene typisk for Samsøs ældre bygninger ligesom den tofløjede fyldingsdør. Hertil kommer skorstenspiben og de traditionelt udførte vinduer.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af en ældre grundplan, der ses i den langsgående midterskillevæg, forstuen med bagvedliggende køkken samt i placeringen af stuer mod gaden, kamre, køkken, spisekammer og bryggers mod haven. Hertil kommer værkstedet i den østre ende med egen adgang samt adgangen herfra til det store loftsrum med synlig tagkonstruktion, der har været anvendt til opmagasinering. Endvidere kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til den fritliggende bygningskrops ærlige konstruktion og materialeholdning, det udbrudte, stråtækte tag og skorstenspiben, hvor hoveddøren udgør det eneste dekorative element. Bindingsværkets brede fagdeling med uregelmæssigt placeret fyldtømmer samt vekslen i vinduesplaceringen og -formater resulterer i et beskedent men karakterfuldt udseende.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den klart definerede bygningskrop med stråtækt heltag med halmmønning og skorstenspibe, bindingsværkskonstruktion med fodrem på sokkel af syldsten, gennemstukne bjælkehoveder, murede tavl og fjælegavle. Endvidere til de traditionelt udførte vinduer og døre samt til den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den bevarede ældre grundplan med forstue med bagvedliggende køkken i forbindelse med spisekammer samt mod vest stuer mod gaden og kamre mod haven samt mod øst værksted og bryggers. Hertil kommer tagetagen med synlig tagkonstruktion samt de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder synligt bjælkelag med loftsbrædder, skorstenen, fyldingsdøre med hængsler, greb og gerichter, ådringer samt revledøre med klinkefald og hængsler samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Besser Hovedgade 47

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap