Sag: Ved Kæret 14

Ved Kæret 14, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ved Kæret 14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ved Kæret 14
Kommune:
Samsø
Omfang:
Forhuset (ca. 1834).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:
Ved Kæret 14 ligger på en hjørnegrund med facaden ud til gadekæret centralt Nordby på Samsø. Bag bygningen er en mindre have.

Ved Kæret 14 er et seks fag langt længehus, bygningen hviler på en lav sortmalet sokkel af marksten og er opført i tjæret bindingsværk. Bygningen bærer et stråtækt heltag med halmmønning. Omkring hele bygningen er et pigstensbelagt bånd. Langsiden mod haven er skalmuret, pudset og hvidkalket, her sidder en nyere, todelt revledør, der sorttjæret. Begge gavltrekanter har sorttjæret bræddebeklædning med vindskeder. Mod den nordlige gavl er en nyere tilbygning, der ikke er omfattet af fredningen, den sydlige gavl er ligesom facaden opført i bindingsværk, her er en revleluge udfor tagetagen. I facadens fjerde fag sidder hoveddøren, der er en ældre fyldingsdør med et opsprosset glasparti øverst, herover er en let tilspidset tagskægskvist med en bræddeluge og en lille glug. Foran hoveddøren denne er en støbt totrinstrappe med enkelt metalværn. Vinduerne er både ældre og nyere torammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Vinduerne mod haven er sat i fladbuede blændinger. Fordør og vinduer er alle malet i to blå nuancer.

Det indre er præget af en traditionel grundplan med et delvist bevaret langsgående midterskillerum, der opdeler huset i forstue, en mindre stue mod gaden, samt køkken og værelse mod haven. Mod den sydlige gavl er en gennemlyst stue. Loftet er uudnyttet. Det indre er præget af en ældre, traditionel materialeholdning. Lofterne har ældre beklædning med glatte plader eller systemplader og synligt ældre bjælkelag, hvoraf flere er inddækkede. Væggene har ligeledes ældre pladebeklædning med tapet og ydermurene har en ældre efterisolering. Gulvene er støbte med beklædning af kork, dog har forstuen en nyere flisebelægning. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med ældre gerichter og beslagværk. Flere vinduer har ældre anverfere og stormkroge og er alle forsynet med forsatsruder. Der er indrettet bad i den nyere tilbygning, der ikke er omfattet af fredningen.
Bygningshistorie:
Ved Kæret 14 takseredes for første gang i 1834, hvor det kaldtes Carsten Mommes. Huset er opført på en del af det gamle gadestævne og er sandsynligvis opført omkring 1834. I 1857 blev der tilføjet et ekstra fag mod syd og flere tavl blev skiftet fra lerklinede tavl til murede tavl. På dette tidspunkt var der indrettet beboelse, vævestue, lo, fåre- og tørvehus i bygningen. På ældre fotografier ses det, at sydgavlen havde en bræddedør i det vestlige fag og to små staldvinduer i stedet for de nuværende torammede vinduer.
kilder:
Historiske huse i Nordby på Samsø. Nationalmuseet. 1978.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Ved Kæret 14 knytter sig til beliggenheden ved gadekæret i Nordby, hvor bygningen indgår som en integreret del af Nordbys velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik og materialeholdning.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Ved Kæret 14 knytter sig til bygningens opførelse på en del af byens gamle gadestævne. Med sin beliggenhed og klejne størrelse er Ved Kæret 14 således et vidnesbyrd om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten var blevet bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret.

Hertil kommer Ved Kæret 14’s egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem og gennemstukne bjælkehoveder, og en enkelt dok i hvert fag. Den manglende brug af skråbånd og den bræddebeklædte overgavl er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom fordøren med indramning. Hertil kommer tagskægskvisten og dennes placering over hoveddøren, der har beskyttet udgangen i forbindelse med eventuelt nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, der ses i forstuen, stuen mod gaden, den delvis bevarede midterskillevæg og i den traditionelle placering af køkkenet og kammer mod havesiden. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftets synlige bjælkelag og fyldingsdørene med gerichter og beslagværk, der vidner om bygningens alder og udvikling.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi i Ved Kæret 14 knytter sig til den klejne bygningskrop i opstolpet bindingsværk med stråtækt heltag og tagskægskvist. Den gedigne materialeholdning og det regelmæssige bindingsværk samt den detaljerede dør med indfatning resulterer i et karakteristisk og harmonisk ydre.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den klejne bygningskrop i bindingsværk med fodrem, lav sortpudset sokkel, ubrudt stråtækt heltag med halmmønning og tagskægskvist. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fordøren med fyldinger med indfatning, vinduerne med hængsler og beslag samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, herunder forstuen, den delvis bevarede midterskillevæg samt den traditionelle placering af køkken og kammer mod haven og stue mod vejen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre med gerichter, hængsler og greb samt vinduernes stormkroge og anverfere. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-07-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
626-12-6/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ved Kæret 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap