Sag: Gæstgivergården Jylland, Skruestikken (tidl.) (fredning ophævet)

Adelgade 49 A, Skanderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gæstgivergården Jylland, Skruestikken (tidl.) (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Adelgade 49 A
Kommune:
Skanderborg
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). Fredet 1919.* Ophævet 2018
Beskrivelse:
Bygningen ligger på hovedstrøget Adelgade, centralt i Skanderborg. Bygningen er mod nord bygget sammen med naboejendommen, mens der på gårdsiden er tilbygget et sidehus samt en mindre, nyere udskud. Sidehuset er ikke fredet. På grund af opfylding af gaden, ligger bygningens facade omtrent en meter under gadeniveau. Terrænforskellen mellem sokkel og fortov er skærmet af stenborner med kæder imellem.

Bygningen er én etage høj, opført i sortopstolpet bindingsværk med hvidmalede tavl og et teglhængt heltag belagt med røde vingetegl der er valmet mod syd. I rygningen sidder to murede skorstenspiber og tagfladerne er ubrudte på nær tre ældre tagvinduer og en nyere udluftningshætte. Facaden er kendetegnet ved mønstermurede tavl af flensborgsten, sugfjæl med karnis, en asymetrisk placeret frontkvist i bindingsværk med tegltag og opsprosset vindue samt en traditionel tofløjet fyldingsdør. Den sydlige gavl og gårdsidens bindingsværk er mere spinkelt end facadens, tavlene er ikke mønstermurede og sugfjælen er uden karnis. Udskuddet er grundmuret med tegltag og et større, nyere kvadratisk vindue med blyopsprosset glas i varierende farver. Bygningens vinduer er alle nyere torammede termovinduer med tre ruder i hver ramme. Under bygningens sydlige del findes en mindre kælder med nedgang fra gården. Kælderdøren er en ældre revledør og i kælderen er bevaret ses blandt andet kampestensfundamentet og stueplanets oprindelige plankegulv. 

I det indre er bygningen kendetegnet ved en traditionel planløsning med en forstue med en ældre trappe til tagetagen, en gennemlyst stue mod syd, to større stuer mod gaden nord for forstuen samt toilet og et mindre rum mod gården. Tagetagen er delvist indrettet med værelser og et badeværelse. Interiørerne er generelt kendetegnet ved nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder tapeter og systemplader. Bag de nyere overflader findes en række ældre og oprindelige bygningsdele herunder plankegulve af egetræ og bræddelofter med profileret bjælkelag. Der er tillige bevaret flere ældre fyldingsdøre, herunder en barok enfyldingsdør med delvist bevarede bladhængsler samt en række ældre gerichter.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført som bolig og gæstgiveri i 1700-tallet.
kilder:
Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til placeringen i Adelgade, hvor bygningen er med til at sikre det historiske gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som en velbevaret repræsentant for 1700-tallets bindingsværksarkitektur med teglhængt heltag, frontkvist og to traditionelle skorstenspiber i rygningen. Selve placeringen har ligeledes kulturhistoriske værdi, idet bygningen blev opført som gæstgiveri uden for byporten, hvilket fortæller om både byens udvikling og om datidens behov for at traktere tilrejsende. Der knytter sig ydermere stor kulturhistorisk værdi til den traditionelle forskel på den ”fine”, repræsentative facade med mønstermuring af flensborgsten og profileret sugfjæl, og så den mere ydmyge og enkle gårdside med en irregulær vinduessætning og kældernedgang. Forskellen ses også tydeligt i bindingsværkets dimensionering, der både er kraftigere og mere regelmæssigt i facaden, end i gavlen og på gårdsiden.   

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, ældre planløsning med den traditionelt placerede trappe i forstuen, stuerne mod gaden og mindre rum mod gården samt to skorstene, der vidner om, at bygningen både har fungeret som beboelse og gæstgiveri. Den kulturhistoriske værdi knytter sig ligeledes til de, under de nyere overflader, bevarede oprindelige og ældre bygningsdele, herunder egeplankegulve og profilerede loftsbjælker, der fortæller om hvordan bygningen oprindeligt fremstod. De ældre fyldingsdøre og gerichter har ligeledes stor kulturhistorisk værdi.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den asymmetriske facade med det solide, taktfaste bindingsværk og den meget tætte vinduessætning, som i samspil med den homogene, næsten ubrudte tagflade giver bygningen et roligt, rytmisk og samtidig meget karakterfuldt udtryk. Dette understreges af den markante mønstermuring, der giver facaden en let, men karakteristisk reliefvirkning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den én etage høje bindingsværksbygning fra 1700-tallet med teglhængt heltag med frontkvist og skorstenspiber i rygningen. Til alle oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer samt til den markante forskel på gårdsiden, gavlen og facaden, herunder facadens mønstermurede tavl af flensborgsten, og den profilerede sugfjæl. Hertil kommer kælderen og den traditionelle materialeholdning.     

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med forstue med trappe til tagetagen, stuer mod gaden og mindre rum mod gården. Til skorstenene samt de bevarede oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer, herunder plankegulve, fyldingsdøre, gerichter og bræddelofter med profileret bjælkelag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-12-1957
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1919
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
18-04-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen må konstatere, at fredningsværdierne for forhuset på Adelgade 49A, Skanderborg Kommune, tidl. gæstgivergården Jylland og Munkekroen, ikke længere kan opretholdes. Manglende vedligeholdelse igennem mange år har ført til, at bygningens tilstand nu er kritisk, og forfaldet støt fremadskridende. Styrelsen vurderer, at en restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står i forhold til Munkekroens fredningsværdier. Selv om styrelsen finder, at bygningen har væsentlige arkitektoniske og navnlig kulturhistoriske værdier som gammel landeve jskro og vidnesbyrd om ældre byggeskik, må fredningsværdierne dog samtidig siges at være svækkede af senere ombygninger, herunder udskiftningen af vinduer og hoveddør. Slots- og Kulturstyrelsen er opmærksom på bygningens betydning for miljøet i Adelgade, der ellers præges af yngre byggeri. En evt. nedrivning af Munkekroen vil uundgåeligt være et tab for byens historie.
Journal nr.:
16/03053

Type:
Scanjour nr
Dato:
29-10-2018
Journal nr.:
16/03053

Type:
Scanjour nr
Dato:
29-10-2018
Journal nr.:
16/03053


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Adelgade 49A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap