Sag: Ring Kloster

Ringklostervej 18, Skanderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ring Kloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ringklostervej 18
Kommune:
Skanderborg
Omfang:
Agerumsladen (ca. 1750-1800). Fredet 1981.*
Beskrivelse:
Ringkloster ligger ved den sydvestlige ende af Skanderborg Sø og består i dag af en staldbygning fra slutningen af 1800-tallet og en agerumslade, hvoraf kun laden er fredet.

Agerumsladen, der er opført i perioden 1750-1800, ligger som en tilbageværende vestlænge af et tidligere firelænget gårdkompleks.

Laden er opført på kampestenssokkel. Sydgavlen og en mindre del af vestfacaden er opført i kampesten, mens den primære del af vest – og østfacaden er i bindingsværk med rødmalet tømmer og hvide tavl. Nordgavl samt en mindre del af østfacaden er træbeklædt med lodret rød bræddebeklædning. Taget er et saddeltag, der er stråtækt med valm mod syd og græstørv på mønning.

Indvendigt består Agerumsladen af et stort rum. Langs den østlige facade er laden indrettet med kørelo. Gulvet er gennemgående og fremstår som et komprimeret jordlag. Bygningen er åben til kip og indvendigt ses undersiden af stråtaget og de tunge trækonstruktioner.
Bygningshistorie:
Ring Kloster har eksisteret siden middelalderen i forskellige udformninger. Det oprindelige kloster bestod af en romansk kirke med forskellige klosterbygninger i lettere materialer som træ og bindingsværk. Omkring år 1300 blev der, på grund af en mindre brand og fugtskader forårsaget af stigende grundvand, foretaget en grundig renovering af klosteranlægget.

I den efterfølgende periode til 1430 har klostrets bygninger sandsynligvis bestået af fire fløje, hvoraf de tre var opført i bindingsværk mens den fjerde udgjordes af en stenkirke. Derudover var der til klostret opført to separate munkestenshuse med kældre. Kort før december 1430 hærgedes klostret af endnu en brand, der var mere voldsom og ødelæggende end tidligere. Efter branden genopførtes et firefløjet klosteranlæg i munkesten med en indvendig korsgang. I bygningens nordfløj fandtes bryggers, køkken, systue, værksteder og skole, mens der i østfløjen var embedsboliger. I syd- og vestfløjen var klosterkirken samt dormitorium med direkte adgang til kirken.

I forbindelse med reformationen, blev kirken brugt som lade, og det blev godkendt at den skulle nedrives og materialerne bruges til udvidelse og reparation af Skanderup Kirke. Altertavlen fra 1487 findes nu i Østbirk Kirke og en alterkalk fra begyndelsen af 1500-tallet er i Stilling Kirke.

I første halvdel af 1700-tallet nedbrændte klostret og man opførte i stedet fire gårde på det tidligere klosters besiddelser. Til opførelsen af de bygninger der i dag er Ring Kloster er anvendt materialer fra den gamle klosterbygning og den tilhørende kirke bl.a. romanske granitkvadre.
kilder:
www.skanderborgleksikon.dk
www.denstoredanske.dk
www.danmarkskirker.natmus.dk
Miljømæssig værdi:
Ring Kloster er situeret med vejen mod syd, mølleåen mod vest og Skanderborg sø mod nord og øst. Vejen bugter sig tæt omkring sydgavlen af Agerumsladen og den gamle staldbygning.

Det oprindelige gårdrum tegner sig nænsomt i terrænet mod nordvest, hvor enkelte fundaments sten af fra gårdens øvrige længer, tegner sig i det plane græsareal.

Ved ankomst fra vest, træder Agerumsladen i karakter med den naturligt formede mølleå i forgrunden, mens den ved ankomsten fra øst og langs vejen mod syd ligger skjult bag staldbygningens massive mure.

Umiddelbart øst for Agerumsladen og de øvrige rester af Ringkloster, ligger der en nyere fritliggende bolig med tilhørende udhuse og skelmure.

Den miljømæssige værdi knytter sig særligt til den omkringliggende natur og resterne af det oprindelige Ringkloster.
Kulturhistorisk værdi:
Ring Kloster var en nonnekloster under Benediktinerordenen og omtales første gang i 1203 som Rind, senere i 1424 som Rinde Kloster.

Klostrets ændrede status i forbindelse med reformationen. Klostrets prior Claus Gjordsen døde i 1532 og i 1536 blev klostret overdraget til Kronen, der efterfølgende overdrog det til adelsmanden og godsejer Mogens Gøye.

Efter reformationen i havde Ring Kloster 221 gårde, møller, enemærker og lodder fordelt i 14 herreder og 46 sogne og rådede over 10.000 tdr.l. De fleste gårde og andre besiddelser var bortfæstet til bønder.

Senere overgik klostret til Mogens Gøyes svigersøn Herluf Trolle, der samtidig skulle stå for de tilbageværende nonners underhold. I perioden mellem ca. 1610 og 1623 anvendtes klostrets bygninger primært som ladegård under Skanderborg Slot, indtil Christian IV i 1623 besluttede, at bortforpagte klosteret til formuende bønder.

I forbindelse med opmålingerne til Chr. V`s matrikel i 1680´erne, blev klostret nu udlagt som ryttergods. I 1715 beboedes det tidligere kloster af Jørgen Grabov.

I 1824 overtog C. Quist og P. J. Schandorff godset og solgte det videre til sparekassedirektør M.G. Kragh, der herefter kaldte sin ejendom Ringkloster. I 1832 videresolgte han den til godsejer Carl von Arenstorff, hvis familie ejede godset frem til 1926.

I 1973, hvor ejendommen var ejet af Carl Thaisen, blev hovedbygningen revet ned og erstattet med en ny bygning og i 2006 blev ejendommen overtaget af Knud Sørensen.

I dag ejes Ring Kloster af den danske stat og administreres af Naturstyrelsen.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk er bygningen båret af stråtaget, det kraftige bindingsværk og kampestensgavlen, der er udført uden overflødige detaljer.

Indvendigt er den arkitektoniske værdi, den nære samhørighed mellem rummets udformning, konstruktioner og tydeligheden af at funktionen har dikteret udformningen.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig særligt til bygningen kulturhistoriske værdi, som vidne om dansk kultur og historie fra middelalderen.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningens dimensioner og gennemgående originalitet i form af farver og materialer. Ligeledes knytter de bærende fredningsværdier sig til den store ubrudte tagflade og den klare konstruktive logik.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige åbne planløsning, tømmerkonstruktionen, den oprindelige materialeholdning, samt at alle oprindelige detaljer fortæller om bygningens funktion.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-04-1981
Journal nr.:
621-12-29/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-03-2021
Journal nr.:
21/02219


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ringklostervej 18

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap