Sag: Frederiks Torv 8

Frederiks Torv 8, 3400 Hillerød, Hillerød
SAVE-sag
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
SAVE-sag
Betegnelse:
Frederiks Torv 8
Beliggenhed:
Frederiks Torv 8, 3400 Hillerød
Kommune:
Hillerød
Omfang:
Ejendom: 
Frederiks Torv 8, 3400 Hillerød


Beskrivelse:
Opførelsesår: Ukendt, formodentlig før 1877.

Bygningstype: Baghus til ejendommen Slotsgade 15.

Stilart: Klassicsme, dog udvisket grundet ombygninger.

Arkitektur: 7
Bygningen fremstår i sin grundform som en velproportioneret, to-etages sadeltagsbygning med et rødt vingetegltag med rygning lagt i mørtel. Tagfladen er ubrudt. Facaderne er af tegl: Mod Frederiks Torv pudset og gulmalet og mod baggården rødmalet direkte på teglfladen. I stueetagen er isat store butiksvinduer uden opsprosning. Butiksvinduernes placering følger ikke en facadetakt eller -rytme. Vinduerne på førstesalen er udformet som dannebrogsvinduer med sprosser i de nedre rammer. Over hvert enkelt vindue findes en lav rundbueblænding. Facaderne er simple i deres ornamentering, der udgøres af en hovedgesims: Mod Frederiks Torv en aftrappet gesims og mod baggården en savtaksgesims. Gavlfacaden mod vest fremstår uden murhuller, mens gavlen mod øst har murhuller på hhv. førstesal og i gavltrekanten. Sidstnævnte består af to jernvinduer samt en hejseport. Den nederste del af gavlen er beklædt med plader.

Kulturhistorie: 3 
Bygningen er en vigtig del af fortællingen om de gamle baggårdsmiljøer, der findes flere steder omkring Slotsgade. Dertil har bygningen været anvendt af virksomheden Nordstensfabrikkerne, der udgør en af de vigtigste industrifortællinger i Hillerød. Denne kulturhistorie er dog ikke aflæselig i bygningen.

Miljø: 4 
Bygningen fremstår som baghus til ejendommen Slotsgade 15, med hvilken den er forbundet via sidebygninger af forskellig alder og arkitektonisk udtryk. For-, side- og baghus danner tilsammen et afgrænset gårdrum, som i dag især bruges til gennemgang fra Slotsgade til Frederiks Torv. Både for- og sidehuse fremstår med et andet arkitektonisk udtryk med facader i rød tegl. Særligt forhuset og det vestlige sidehus adskiller sig grundet nyere arkitektonisk udtryk, sidstnævnte som en lav bygning med fladt tag. Mod Frederiks Torv spiller bygningen en rolle for afgrænsningen af det ellers udefinerbare torverum. Arkitektonisk indgår bygningen ikke i en større sammenhæng, idet øvrige bygninger omkring torvet hovedsageligt udgøres af nyere bygninger, der optræder i et ikke tilpasset formsprog med fladt tag, pyramidetag samt gentagne gavlmotiver. Dog er der et fint samspil mellem bygningen og den nærtliggende sidebygning til Slotsgade 11.

Originalitet: 8 
Bygningens grundform, tag og vinduesplacering på førstesalen fremstår som oprindelig, mens resten af bygningen præges af ombygninger og udskiftninger: Udvendig facadebeklædning på østgavl, puds og bemaling på øst-, vest- og sydfacade, bemaling på nordfacade, nye vinduer og nye murhuller til butiksvinduer, der ikke følger facadernes oprindelig udtryk. Dertil præger sammenbygningen med det nyere vestlige sidehus med gennembrydning af oprindelig facade og forhøjelsen af den østlige sidebygning med tilsvarende gennembrydning af facade.

Tilstand: 5 
Grundbygningen fremstår umiddelbart i god tilstand med et velholdt tag. Vinduer og facader er grundlæggende i god tilstand, dog findes der enkelte frostsprængte teglsten i facaden. Dette skyldes formodentlig at facaden er malet med en diffusionstæt maling (plastikmaling), der ikke tillader fugt fra murværket at fordampe.

Bevaringsværdi: 5 
Bygningen fremstår som en velproportioneret og tidstypisk baggårdsbygning med enkle og kun sparsomt ornamenterede facader. Dog præger mange om- og tilbygninger bygningens overordnede udtryk, hvor især de store butiksvinduer kæmmer den oprindelige facadeopdeling.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Sagstype:
Undersøgelse af enkelte bygninger

Dokumenter

Navn:
Frederiks Torv 8
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
SAVE-REGISTRERING Registreringsdato: 28. februar 2021Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Slotsgade 13

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap