Sag: Nykøbing Rådhus

Rådhustorvet 1 K, Morsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nykøbing Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhustorvet 1 K
Kommune:
Morsø
Omfang:
Rådhusbygningen (1846-47 af Jens Paul Jacobsen og Frederik Ferdinand Friis).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Nykøbing Rådhus ligger i centrum af Nykøbing Mors, med facaden ud til det konisk formede Rådhustorv. Bygningen ligger frit på nær bagsiden, som er bygget sammen med en nyere, ikke fredet bygning. 

Rådhuset er i én etage med høj kælder, muret i krydsforbandt af gule teglsten med sandstensbeklædt sokkel, hvid hovedgesims og tag af sortglaserede tegl, hvori der sidder to kobberinddækkede skorstene.  
Vinduerne i den høje kælder, som ligger i stueplan, er storsprossede med flad overkarm, mens salsetagen har storsprossede korspostvinduer med rundbuet overkarm. Facaden har en centralt placeret hoveddør, herover balkon, årstal og ur samt en mindre trekantfronton. 

I det indre er underetagen indrettet til kontorbrug, mens overetagen rummer byrådssalen og et større mødelokale. Trapperummet, der forbinder de to etager, ligger umiddelbart bag hoveddøren. Bygningen er generelt præget af traditionelle overflader i form af plankegulve, parketgulve og ølandsfliser samt pudsede mure.
Bygningshistorie:
Rådhuset er opført i år 1846 til 1847 af Jens Paul Jacobsen og Frederik Ferdinand Friis. Bygningen havde oprindeligt et valmet tag, og har senere både haft skifertag og murkamme. Bygningen er blevet ombygget adskillige gange i løbet af 1800- og 1900-tallet, og er senest i begyndelsen af det 21. århundrede blevet gennemgribende istandsat.
kilder:
Morsø Kulturmiljøatlas, Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Morsø Kommune.
Holck Andersen, Nykøbing Mors i tekst og billeder 1800 – 1940, Morsø Lokalhistoriske Forlag 1990.
Miljømæssig værdi:
Rådhusets miljømæssige værdi relaterer sig til den karakterfulde fremtræden og solitære placering, der dominerer de umiddelbare omgivelser og lader ingen i tvivl om bygningens særlige funktion som symbol på magtens tilstedeværelse i byens rum.
Kulturhistorisk værdi:
Rådhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig for det første til bygningens privilegerede placering, der fysisk er med til at understrege betydningen som et magtpolitisk centrum. For det andet relaterer bygningens kulturhistoriske værdi sig til den relativt sjældne og i dette tilfælde ganske afdæmpede, historicistiske neo-barokke arkitektur, som i det ydre kommer til udtryk i facadens symmetriske opbygning omkring midterpartiet, soklens sandsten og vinduernes buede overkarme. I det indre ses det neo-barokke formsprog i forvangens udskæringer i trapperummet, de mange profilerede og knækkede gerichter samt dørenes afrundede fyldinger. Hertil kommer bygningens ældre dele og detaljer i form af kongemærket, uret og årstallet 1846, som sidder på facaden samt trappen til loftsetagen, byrådssalens bemalede bjælkeloft og den blotlagte frise i underetagen.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Rådhuset som en markant og magtfuld bygning med et enkelt og virkningsfuldt udtryk. Bygningen får især karakter og tyngde af den høje sokkel, solide blanke mur og kraftige tandsnitsgesims. Hertil kommer, at den symmetriske facade med den regulære vinduessætning, hoveddør og trekantfronton orienterer sig omkring den centralt placerede balkon, der som det eneste element træder frem af den ellers meget stringente, fladebetonede facade. 

I det indre opleves bygningen som lys og venlig, hvilket især skyldes de mange lyse planke- og parketgulve, store vinduer og skillevægge med opsprossede ruder samt det forhold at vægge, lofter, døre og gerichter er holdt i hvide og lysegrå nuancer. Hertil kommer trapperummet og salsetagens neo-barokke detaljer, som bidrager til oplevelsen af en ældre, historisk bygning. Det eneste rum som adskiller sig herfra, er byrådssalen, der med sit ældre, bemalede bjælkeloft i røde og grønne nuancer har bevaret en ældre, højtidelig og særdeles stemningsfuld atmosfære.
Bærende fredningsværdier:
I Rådhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens historicistiske arkitektur, herunder den høje sokkel, vinduernes form og placering, gesimsen og den ubrudte tagflade. Hertil kommer facadens symmetriske opbygning med trekantfronton, ur, balkon og hovedindgang samt bygningens traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til alle ældre og oprindelige detaljer, herunder den blotlagte frise, trapperummet, byrådssalen med de bemalede lofter og bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-11-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-13-29/0/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-13-31/77


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Rådhustorvet 001 A, Nykøbing, Rådhusbygningen, matr.nr. 444, Nykøbing M. bygrunde. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Facader. 2 sider samt fotografier. Erik Haubo Christensen/Erik Einar Holm. August 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Raadhustorvet 1K

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap