Sag: Havnepakhuset, Nykøbing M

Toldbodgade 12, Morsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnepakhuset, Nykøbing M
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodgade 12
Kommune:
Morsø
Omfang:
Havnepakhuset (ca. 1850).
Fredet 1984.
Beskrivelse:
Havnepakhuset ligger i centrum af Nykøbing Mors, med udsigt over havnen. 

Pakhuset er en grundmuret og hvidkalket, rektangulær bygning i tre etager med et afvalmet teglhængt saddeltag af røde vingetegl. Bygningen har sort sokkel, kordongesims, muret hovedgesims, flere murankre på gavlen mod nord samt et smigfag mod syd. Alle åbninger i form af vinduer, porte, døre og læssekviste er afsluttet af et fladbuet stik, og vinduer og døre har nyere forsatsruder eller termoruder. Bygningen er mod sydøst bygget sammen med en anden bygning. Mod gården har pakhuset flere nyere tilbygninger i hele bygningens længde samt et elevatortårn som gennembryder tagfladen.

Pakhuset er indrettet til hotel, med reception, elevator, toiletter, kontor, køkken, restaurant og café i stuetagen. Et nyere trapperum ved gavlen mod syd fører til de lavloftede første og anden sal, hvor hotelværelserne og diverse brugsrum ligger på hver side af en central fordelingsgang. Alle overflader på gulve, vægge og lofter er nyere. Både i stueplan og på værelsesetagerne er pakhusets kraftige, bærende trækonstruktion delvis synlig. Tagetagen er uudnyttet og der er fast undertag.
Bygningshistorie:
Havnepakhuset er opført i år 1850, samtidig med Dampskibskajen, som er den nordlige side af østkajen. Pakhuset blev i 1980erne ombygget, tilbygget og indrettet til hotel.
kilder:
Morsø Kulturmiljøatlas, Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Morsø Kommune.
Miljømæssig værdi:
Havnepakhusets miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden ud til havnen, hvorfra det fremtræder som et markant og vægtigt indslag i bybilledet.
Kulturhistorisk værdi:
Havnepakhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til beliggenheden i umiddelbar nærhed af havnens udskibningsmuligheder, og til den aflæselige funktion som pakhus. Den oprindelige funktion ses i den enkle facade med de mange mindre åbninger og større læsseluger, hvorigennem varerne er blevet lastet. Indvendigt relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den bærende, kraftige trækonstruktion som illustrerer bygningens oprindelige formål; at etagedækkene skulle kunne bære store mængder korn og andre varer. Hertil kommer de ældre, bevarede luger og skodder som opbevares på loftet.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Havnepakhuset mod havnen som en enkel og massiv bygningskrop der er kendetegnet ved en fast, horisontalt orienteret og symmetrisk vinduestakt, høje murflader og en ubrudt tagflade. Bygningens eneste dekorative elementer er gesimserne. Brugen af få, funktionelt orienterede bygningselementer i form af et smigfag hvor Havnegade møder Toldbodgade samt portåbninger, vinduer og læssekviste understreger bygningens praktiske og funktionelle oprindelse. Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvist synlige og meget kraftige, bærende trækonstruktion.
Bærende fredningsværdier:
I Havnepakhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens oprindelige form samt til facadens og gavlenes tillukkede, horisontalt orienterede udtryk med de mindre vinduer og større læsseluger. Hertil kommer den ubrudte tagflade samt den traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til etagedækkene og de ældre, bærende konstruktioner i træ.  

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-07-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-13-29/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Toldbodgade 012, Nykøbing, Havnepakhuset, matr.nr. 83b, Nykøbing M. bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 17 sider samt tegninger og fotografier. Afgangsopgave fra Arkitektskolen i Århus. Per Mønster Nielsen. 1979.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodgade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap