Sag: Strandet

Strandetvej 049, Skive
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandetvej 049
Kommune:
Skive
Omfang:
Hovedbygningen (ældre enetages bygning ombygget i 1798).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Strandet ligger højt i landskabet omgivet af marker og består foruden den fredede hovedbygning af tre avlslænger. De fire bygninger danner tilsammen en stor gårdsplads.

Hovedbygningen er opført i grundmur i to etager over en sorttjæret kampestenssokkel. Murene er hvidkalkede og afsluttes af en enkel muret hovedgesims. Taget er helvalmet belagt med røde vingetegl med to skorstenspiber i rygningen. Facaden har en let, fremtrukken midtrissalit, der afsluttes af en frontgavl med en enkel øregesims. I gavltrekanten ses tillige en firkantet blænding og et bånd, der viderefører hovedgesimsen. Hoveddøren er placeret i midterrisalitten, i et dørhul med rundbuet kant og med et gråt bånd på muren omkring det øverste af dørhullet. Selve døren er en ældre, grønmalet, tofløjet fyldingsdør. Detaljerne på døren er fremhævet med rødt. Over døren ses en fordakning og årstallet 1798. Foran hoveddøren findes en tresidet stentrappe. Centreret i muren mod haven og i hver af de to gavle ses en ældre, tofløjet havedør, hvor glassets sprosseopdeling er ens med bygningens vinduer. Foran døren på østgavlen findes to granittrin. Alle vinduer i facaden og havesiden er nyere koblede rammer, udført i kopi efter de tidligere. Vinduerne er torammede, inddelt i tre med sprosser og smalle sålbænke. På facaden er vinduerne hvidmalet, mens de på havesiden er malet lysegrå. I de to gavle findes to etrammede vinduer og et kvadratisk blændingsfelt.        

Indvendigt er bygningen indrettet med et centralt trapperum. Mod øst ligger en gennemgående stue, hvorfra der er adgang til et kontor og et køkken i gavlen. I trapperummet er der adgang til et nyere badeværelse og et værelse i vestgavlen. På førsteetage findes endnu et nyere badeværelse og en gennemgående stue samt værelser ved begge gavle. De fleste overflader er nyere i køkkenet, badeværelserne og gangen. Stuerne har nye trægulve og nye ølandsfliser ved brændeovnen på førsteetagen. Stuerne har bevaret mange ældre døre, bræddelofter og synlige loftbjælker er bevaret. 
Bygningshistorie:
Strandet var fra slutningen af 1500-tallet, bøndergods under Ørslev Kloster, der ligger tæt ved Strandet. En tidligere hovedbygning brændte i 1775 og umiddelbart efter opførtes den nuværende hovedbygning af Hans Henrik Jørgensen til Ørslev kloster. Frontkvisten blev tilføjet i 1798 af Niels Severin Fogh.
 
Avlsbygningerne er opført i 1898. 
kilder:
Hvem byggede hvad, bind 3, Jylland, Politikens Forlag 1971.
Miljømæssig værdi:
De miljømæssige værdier knytter sig til hovedbygningens placering højt i landskabet, hvor bygningen kan beskues fra landskabet omkring. Sammenhængen mellem bygningen og de grønne marker skaber en landlig idyl.

Gårdspladsen fremstår som et lukket rum, der samler de fire bygninger til et historisk miljø, der afspejler den tidligere sammenhæng mellem hovedbygning og avlsbygninger. På begge sider af hovedbygningen findes en lav mur, der yderligere understøtter den aflukkede gårdsplads, mens den bevarede pigstensbelægning, omkring hovedbygningen, underbygger det historiske miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Strandets kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens stiltræk, der udvendigt stammer fra klassicismen, men indvendigt har flere senbarokke træk, hvilket afspejler tiden omkring skiftet mellem de to arkitektoniske perioder.  

Værdi knyttes ligeledes til årstallet på facaden, der fastholder bygningens opførelse, og til de bevarede indvendige materialer, som lofter og døre, der giver bygningen en synlig alder. Her skal fremhæves den store kraftige hoveddør hvis hængsler og låsetøj formentlig stammer fra bygningens opførelse.

Indvendigt er skorstenen bevaret i køkkenet, og vidner om de tidligere funktioner i køkkenet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til hovedbygningens klassicistiske træk, i form af den symmetriske facade, den enkle midterrisalit med frontgavl og de rektangulære vinduer, der giver et stramt og enkelt udtryk. Den klassicistiske hoveddør fremstår som det mest detaljerede element, der centrerer facadens fokus. Dørens mørke farver får ligeledes døren til at skille sig ud fra muren, hvilket også er tilfældet omkring havesidens lysegrå vinduer.

I det indre er interiøret ligeledes enkelt. De to stuer præges af de brede fyldingsdøre, der stilmæssigt ligger sig op ad senbarokken med detaljerede fyldinger og kraftige gerichter med forkrybbede hjørner.
Loftets bjælker afspejler en enkel konstruktion med diagonalt rettede bjælker i bygningens hjørner på førsteetage.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det enkle volumen, herunder kampestenssoklen, frontgavlen, vinduerne og deres symmetriske placering, hoveddøren med beslag og låsetøj samt fortrappen og det store ubrudte tag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de gennemgående stuer med bræddelofter og synlige bjælker samt de barokke fyldingsdøre med kraftige gerichter. Hertil kommer de anvendte traditionelle materialer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-07-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-11-1998
Journal nr.:
1996-926/779-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandetvej 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap