Sag: Kås

Kåsvej 044, Skive
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kås
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kåsvej 044
Kommune:
Skive
Omfang:
Hovedbygningen (1635).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Kås hovedgård er beliggende på Sallings vestligste pynt i et åbent fredet landskab tæt på Limfjorden, skov og hedebakker. Hovedbygningen er velbevaret renæssance hovedgård. Sammenbygget med hovedbygningen er en sidefløj fra omkring 1800, denne er ikke fredet.

Bygningen er i to etager og står på en sokkel af store granitkvadre. Murerne er i rød, blank mur med fladbuede vinduer i varierende størrelse. Alle vinduer er nyere, hvidmalede og småprossede. Taget er halvvalmet og behængt med røde vingetegl.

Indgangen er placeret i et senere tilbygget midterparti med portal og relief af sandsten. På havesiden er en smal tilbygning med udgang til haven.

Indvendigt er bygningen disponeret med to rumforløb en suite, der forenes i den store sal mod syd. Rummene har hovedsagelig bjælkelofter og plankegulve. I salen mod øst er gulvet bemalet i skaktern, loftet med stuk og her findes en indbygget kamin, der prydes af søjler og stafferede dekorationer. En af stuerne har pompejansk inspirerede vægmalerier. Mod vest er et nyere køkken. Bygningen er generelt velbevaret med bygningsdetaljer som lofter, paneler, gerigter og døre.

Kælderen fremstår delvist med trækonstruktion og delvist med murede hvælv. Det meste af kælderen har pigstensbelægning.
Bygningshistorie:
Den tidligere middelalderlige herregård, der lå opført på en markant forhøjning syd for Kås Sø, blev nedbrændt af Skipper Clement under Grevens Fejde omkring 1534.

Rigsråd Niels Krag lod i 1635 den nuværende hovedbygning opføre ovenpå et middelalderligt voldsted, vest for den tidligere hovedbygning. Bygning var i 1½ etage med hjørnetårn og svungne gavle.

I midten af 1700-tallet blev Kås ombygget af assessor Jens de Hofman og facaderne pudset og kalket. Bygningen fik et halvvalmet tegltag og et nyt fremskudt midterparti, hvis sandstensafdækninger stammer fra bygningens oprindelige gavle. Havesiden fik en smal tilbygning, og trappetårnet blev nedtaget og adgangen til halvstokværket blev flyttet til en ny trappe i bygningen.

Hovedbygningen havde oprindeligt to sidefløje fra 1791 og var lukket mod syd af en agerrumslade. Kun sydvestfløjen er bevaret.

I 1879 blev hovedbygningen istandsat.

Mellem 1914-1918 blev Kås ført tilbage til sit oprindelige renæssanceudtryk med røde facader i blank mur.

Det er uvist om en del af kælderen er fra en tidligere bygning på voldstedet.

På en del af hanebjælkerne ses marmoreringer, der kan tyde på at loftet over salen tidligere har være udnyttet.
kilder:
- Politikens bog om Danmarks slotte og herregårde, Niels Peter Stilling, - Politikens Forlag, 2005.
- Trap Danmark Femte udgave, Gads forlag, 1965
- Herregårde i Danmark, Flemming Jerk, Gyldendal, 1980
Miljømæssig værdi:
Kås er uden omkringliggende prydhaver eller ordnede haveanlæg, men ligger nært forbundet til det barske landskab, hvilket giver stedet et præg af tidsløshed.

Indenfor anlægget, hæver hovedbygningen sig som det bærende element. Hovedbygningen er større og finere end de andre bygninger, men bygningen er også fremhævet med enkle virkemidler som linjer i brolægningen, der leder over gårdspladsen til hovedindgangen, og to symmetrisk placerede træer.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Kås Hovedgårds autenticitet som velbevaret renæssanceherregård med de blanke røde mure og mange fine ældre detaljer. Herunder den delvist hvælvede kælder af rå kampesten, genanvendte kirkekvadre, der indgår i bygningens sokkel og interiøret med lofter, gulve, døre og udsmykninger.

Endvidere fortæller Kås som monumental hovedgård med alle detaljer om de gamle og betydelige adelige herresæder på egnen.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til Kås harmoniske proportionering med lange sider og smalle gavle, der i bygningens sal udnyttes i et gennemlyst rum. Den nye indgang og havesidens tilbygning, der skaber symmetri i facaden. Og det ubrudte tegltag, der understreger bygningens proportioner.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i Kås’ ydre til soklen af granitkvadre, murværket med munkesten og spor efter ombygninger, granittrappen, sandstensudsmykningen og det ubrudte tegltag.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist hvælvede kælder, grundplanen med stuer en suite, trappen, de bevarede gulve, lofter, paneler, døre og gerigter samt den ældre materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
27-11-1981
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kåsvej 44

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap