Sag: Jenle

Jenlevej 6, Skive
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jenle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jenlevej 6
Kommune:
Skive
Omfang:
Hovedbygningen med sidefløj, stald og lade (1906-1907 af Povl Baumann), den græsbevoksede gårdsplads, haveanlægget (1906 af havearkitekt G.N. Brandt), det i haveanlægget stående mindesmærke over Jeppe Aakjær (1907 af billedhugger Niels Hansen Jacobsen) og lysthuset med ildsted.
Fredet 1982. Udvidet 1988 og 1992.
Beskrivelse:
Gården Jenle er beliggende på et bakkedrag med udsigt til Astrup vig.

Jenle består af hovedbygning med sidefløj, sammenhængende stald og ladebygning, lysthus, græsbevokset gårdsplads samt haver. Når man ankommer til Jenle, er det første man møder staldbygningen, hvorigennem der er adgang til laden og derigennem til resten af anlægget med gårdsplads, haver, hovedbygning med sidefløj og lysthus.

Hovedbygningen er orienteret mod Astrup vig og vender facaden væk fra anlægget. Hovedbygning og sidefløj har pudsede gulmalede ydervægge over en sort tjæret sokkel, rødt tegltag med fem hvide skorstene, tre på hovedbygningen og to på sidefløjen. Vinduerne er hvidmalede og opsprossede. Bygningen er sparsomt dekoreret med en enkel hvidmalet gesims på hovedbygningens facade.

Stald og lade er sammenbyggede, så de danner et ”T”. Bygningerne er kalkede hvide med tagpap og trekantslister på taget. Bygningerne har støbejernsvinduer og enkelte døråbninger har fået monteret helglas. Bygningerne har delvis pigstensbelægning indvendigt og et bånd af pigsten omkring bygningerne. På gavlen af laden er der mod gård og have opsat en karaktergivende udsmykning i træ lavet af Nanna Aakjær.

Mellem hovedbygning og avlsbygninger er en græsbevokset gårdsplads. Gårdspladsen er mod syd lukket af en mur og mod syd af et stakit med udskårne stolper, udformet af Nanna Aakjær.

Omkring Jenle er et varieret haveanlæg med en lund/have nord for hovedbygningen, hvor de årlige Jenlefester bliver afholdt, en stenhave syd for hovedbygningen og nordøst for hovedbygningen en græseng mod Astrup vig med et lysthus udformet som en lille vindmølle.

Syd for hovedbygningen står et mindesmærke for Jeppe Aakjær lavet i granit af billedhugger Niels Hansen Jacobsen.
Bygningshistorie:
Gården Jenle er beliggende på et bakkedrag med udsigt til Astrup vig.

Jenle består af hovedbygning med sidefløj, sammenhængende stald og ladebygning, lysthus, græsbevokset gårdsplads samt haver. Når man ankommer til Jenle, er det første man møder staldbygningen, hvorigennem der er adgang til laden og derigennem til resten af anlægget med gårdsplads, haver, hovedbygning med sidefløj og lysthus.

Hovedbygningen er orienteret mod Astrup vig og vender facaden væk fra anlægget. Hovedbygning og sidefløj har pudsede gulmalede ydervægge over en sort tjæret sokkel, rødt tegltag med fem hvide skorstene, tre på hovedbygningen og to på sidefløjen. Vinduerne er hvidmalede og opsprossede. Bygningen er sparsomt dekoreret med en enkel hvidmalet gesims på hovedbygningens facade.

Stald og lade er sammenbyggede, så de danner et ”T”. Bygningerne er kalkede hvide med tagpap og trekantslister på taget. Bygningerne har støbejernsvinduer og enkelte døråbninger har fået monteret helglas. Bygningerne har delvis pigstensbelægning indvendigt og et bånd af pigsten omkring bygningerne. På gavlen af laden er der mod gård og have opsat en karaktergivende udsmykning i træ lavet af Nanna Aakjær.

Mellem hovedbygning og avlsbygninger er en græsbevokset gårdsplads. Gårdspladsen er mod syd lukket af en mur og mod syd af et stakit med udskårne stolper, udformet af Nanna Aakjær.

Omkring Jenle er et varieret haveanlæg med en lund/have nord for hovedbygningen, hvor de årlige Jenlefester bliver afholdt, en stenhave syd for hovedbygningen og nordøst for hovedbygningen en græseng mod Astrup vig med et lysthus udformet som en lille vindmølle.

Syd for hovedbygningen står et mindesmærke for Jeppe Aakjær lavet i granit af billedhugger Niels Hansen Jacobsen.
kilder:
Solvejg Bjerre, Jenle, Gyldendal, 1963
www.jenle.dk
Miljømæssig værdi:
De miljømæssige værdier for Jenle knytter sig til gårdens beliggenhed på et højdedrag, hvor den danner et pejlemærke. Samtidig er Jenle placeret med udsigtspunkter over landskabet, der bl.a. ses i anlægget, der åbner sig mod Astrup vig, og ved at hovedbygningen vender sig væk fra gårdspladsen og de øvrige bygninger.
 
Det samlede anlæg udgør samtidig en værdifuld helhed. Stalden lukker anlægget mod vest og ankomstvejen så der opstår et lukket miljø omkring bygninger, gård og haver, som underbygger det historiske miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Jenles store autenticitet, hvor bygninger og haver udgør en velbevaret helhed med hovedbygning, avlsbygninger, haver og lysthus, der fortæller om livet på gården, mens Jeppe og Nanna Aakjær boede der. Jenle spiller en væsentlig rolle hos Jeppe Aakjær, der var optaget af bondekultur og natur. Gården har dannet ramme om de Jenlefester, der er blevet afholdt på Jenle siden 1910 og er med til at indskrive stedet i dansk kulturhistorie.

Endvidere har Nanna Aakjærs mange arbejder på Jenle kulturhistorisk værdi, hvor alle større træflader bærer spor af hendes kunnen. De mange billedskærearbejder er integreret overalt i bygningernes trapperum, vinduer, bogreoler, bjælker osv. Og hendes værk spænder fra de mindste prydgenstande til hele gavlbeklædninger på Jenles udlænger.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til Jenles harmoniske helhed, hvor de forskellige bygninger og landskabelige elementer føjer sig fornemt sammen. Hovedbygningen med sidefløj består i det ydre af afbalancerede bygningsvolumener og en tydelig brug af de geometriske former, hvor Povl Baumann har tilstræbt harmoni og symmetri.

Endvidere knytter der sig arkitektonisk værdi til bygningernes farvesætning, materialeholdning, til de opsprossede vinduer og den oprindelige planløsning. Rummene har gennemgående et stort lysindfald, hvor især Jeppe Aakjærs arbejdsværelse med det store vinduesparti mod øst, har karakter af et atelier.

I stald og lade knytter den arkitektoniske værdi sig til de enkle materialer og de store åbne rum.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for hovedbygning og sidefløj knytter sig i det ydre til de velproportionerede bygningsvolumener, de pudsede gule overflader med gesims, de hvidmalede vinduer og det røde tegltag med de hvide skorstene. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de velbevarede interiører med døre, vinduer, gerigter, lister og gulve samt den gerelle materialeholdning. Af særlig værdi er Nanna Aakjærs livfulde billedskærerarbejder, der er integreret i arkitekturen.

De bærende fredningsværdier for stald og lade knytter sig til de kalkede overflader, de åbne planer med synlig trækonstruktion, de ældre åbninger til vinduer og porte samt pigstensbelægningen omkring bygningerne, der vidner om avlsbygningernes oprindelige funktion.

Havernes bærende fredningsværdier knytter sig til deres varierede udtryk som en stemningsfuld og oplevelsesmæssig ramme omkring Jenle. Lysthuset, udformet som en lille mølle og med rige dekorationer af Nanna Aakjær, indgår som en særlig værdifuld del heraf.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
25-08-1992
Journal nr.:
412/783-0001

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-10-1988
Journal nr.:
621-13-23/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1982
Journal nr.:
621-13-23/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Jenlevej 6
Fredet bygning Jenlevej 6
Fredet bygning Jenlevej 6
Fredet bygning Jenlevej 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap