Sag: Lodbjerg Fyr

Lodbjergvej 033, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fyrstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lodbjerg Fyr
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lodbjergvej 033
Kommune:
Thisted
Omfang:
Lodbjerg Fyr bestående af to boligfløje sammenbygget med den buede korridorbygning og fyrtårnet, gårdrummet herimellem samt oliehuset vest for tårnet (1883). F. 2002.
Beskrivelse:
Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 18. april 2001. Fyrstationen er beliggende ved Vestkystenumiddelbart nord for Limfjorden på en bakketop 7-800 m fra havet i et landskab med hedebakker, klitter og klitplantage umiddelbart omkring anlægget. Fyret er et anduvningsfyr med roterende linse. De to hovedfløje i anlægget er grundmurede huse med sadeltage af eternitskifer. Den sydligste fløj har en gavlkvist på gårdsiden og en tagkvist på havesiden. Der er isat enkelte ovenlysvinduer i begge tage. Begge fløje er opført i rødt, blankt murværk mod gården, mens gavlene og havesiderne er beklædt med gotlandsk natursten, som er opsat med skiftevis et lavt og et højt skifte. Bygningerne er 6 fag lange og 3 fag brede og sammenholdt af en buet korridorbygning mod vest og en læmur med port i øst. Vinduerne er grønmalede dannebrogsvinduer med én sprosse i de nederste store rammer. På sydfløjens haveside er tilføjet en veranda med store, sprossedelte vinduer og træbeklædte brystninger. Tårnet er placeret i aksen mellem de to bygninger ved den buede korridorbygning. Det er rundt, 35 m højt og opført af granitkvadre med løbere og bindere i hvert skifte. Soklen er 6 skifter høj og afsluttes af en skråt afskåret kant. Omgangen er båret af granitkonsoller. Lanternen er opbygget af trekantede plane, glas i metalsprosser. Taget er en klokkeformet kobberhætte. Vest for tårnet ligger oliehuset, som er en mindre grundmuret bygning med kvadratisk grundplan i rød blank murværk med et skifertækket pyramidetag. Interiørerne i form af fyldingsdøre, gerichter, trapper bræddegulve mm. er i hovedtrækkene bevarede i de to hovedfløje. Planløsningerne er moderat ændret i stueetagen i sydfløjen, men ellers intakt som ved opførelsen. I tårnet er en granittrappe som snor sig mellem ydervæggen og den hule kerne, hvori lodderne til at drive urværksteknikken hænger. Linse og den tilhørende mekanik er original, meget velholdt og endnu fungerende. Gårdrummet er lukket på østsiden med en læmur og belagt med fliser. Der er græsplæne ved tårnet og en have mod syd med stauder, plæne og nyttehave. Vedligeholdelsestilstand: Generelt set er bygningerne i god vedligeholdelsestilstand. De er tætte på tag og fag og uden større syunlige skader på bygningsoverfladerne. Lanternen er nyistandsat. Bygningshistorie: Alle bygninger i anlægget er opført samtidigt. Der er gennem tiden foretaget flere mindre ændringer, men anlægget fremtræder fortsat helstøbt. Det lille isolerede oliehus blev opført til at bevare den olie, som var fyrets tidligste energikilde. Olien blev senere afløst af gas som igen afløstes af elektricitet. Planforhold: Anlægget ligger i den såkaldte Lyngby-flade fredning, som er en naturfredning på 3233 ha. Fredningen betyder, at der ikke må ændres i beplantningen eller foretages anlægsarbejder uden tilladelse fra fredningsnævnet. Ejendommen ligger i landzone, og der er ingen lokalplan for området. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Sydthy Kommune.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-09-2002
Begrundelse:
Jvf. beslutningsbrev af den 25. januar 2002. Kulturarvsstyrelsen finder, at Lodbjerg Fyr bestående af to boligfløje sammenbygget med den buede korridorbygning og fyrtårnet, gårdrummet herimellem samt oliehuset vest for tårnet (1873) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning. Fyranlægget er et af de bedst bevarede anduvningsfyr fra perioden 1870-1930. Den helstøbte fyrgård er desuden et godt eksempel på den aksefaste anlægstype, som blev benyttet flere steder i landet i slutningen af 1800-årene. Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at rumopdelingen, det faste inventar som f.eks. linseapparatet med urværk og detaljer som udluftningsanordninger er afgørende for helheden i fredningen.
Journal nr.:
2001-911/785-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lodbjergvej 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap