Sag: Vestervig Klostermølle

Klostermøllevej 077, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestervig Klostermølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klostermøllevej 077
Kommune:
Thisted
Omfang:
Vindmøllen (1860).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:
Vestervig Klostermølle ligger på en mindre høj, få hundrede meter fra Vestervig Klosterkirke.

Møllen er en ottekantet bakkehollænder med jordomgang og kælder. Undermøllen er opført i kampesten, overmøllen og den bådformede hat er af træ og beklædt med spån. Vingerne har hækværk til sejl, og møllen krøjes fra omgangen med et lille spil monteret på svansen. I det indre er bevaret en mængde mølleinventar, herunder kværne, tromlesorterer, havrevalse og en stenkran. Møllen er funktionsdygtig.
Bygningshistorie:
Vestervig Klostermølle er opført som kornmølle omkring år 1860 og tilhørte indtil 1909 Vestervig Kloster. Det var Chr. Breinholdt til Nedergård (Vestervig Kloster), der fik opført jordhollænderen, som blev tækket med strå og fik et vingefang på 24 alen (15 meter). Kælderen havde ikke gennemkørsel og alt korn skulle bæres eller køres på sækkevogn, ind og ud af en lille indgang i kælderen. Møllen blev bygget for at male mel til Vestervig Kloster, men blev i 1909 solgt fra, og blev til en almindelig kundemølle.

I 1930 var møllen tækket med strå og forsynet med to kværne, et valseværk og en skallekværn. Der var også blevet monteret en 14 Hk Aktiv råoliemotor, og møllen havde amerikansk krøjeværk. Til møllen hørte et landbrug på tre tønder land samt en korn- og foderstofhandel. Mølledriften blev indstillet i 1960.  

I 1964 blev Vestervig Klostermølle fredet og i 1965 købte 'Vestervig Håndværker- og Borgerforening' møllen. I 1989 blev møllen beklædt med træspån og i 1991 blev Vestervig Klostermølle åbnet for publikum.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993
Beskrivelse af Klostermøllen og dens funktioner, papir tilgængeligt ved Klostermøllen
www.moellearkivet.dk
Miljømæssig værdi:
Vestervig Klostermølles miljømæssige værdi knytter sig til den højt hævede placering på den, mod vest, faldende skråning. Beliggenheden i det åbne landskab, hvor møllen og de umiddelbare omgivelser er friholdt for bebyggelse og træbevoksning betyder, at den kan ses vidt omkring i landskabet og fra møllen er der således et uhindret og imponerende kig til både Vestervig Klosterkirke i øst og til Agger, Agger Tange, Lodbjerg Fyr og Vesterhavet mod vest.
Kulturhistorisk værdi:
Vestervig Klostermølle er en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin velbevarede arkitektur og sit maskinelle interiør, fortæller historien om det lokalt forankrede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Yderligere relaterer den kulturhistoriske værdi sig til Vestervig Klostermølle som vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie. Hertil kommer, at møllen generelt havde stor social betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted når bønderne kørte til mølle, og da møllen sås vidt omkring i landskabet, brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald og sorg, glæde, arbejdspause og lignende.
Arkitektonisk værdi:
Vestervig Klostermølles arkitektoniske værdi knytter sig til bakkehollænderens traditionelle fremtræden med kampestenssat kælder, ottekantet spånbeklædt overmølle, bådformet hat, svanskrøjer og vinger. Hertil kommer den enkle og virkningsfulde farvesætning i sort, hvid og mørkegrøn.
Bærende fredningsværdier:
I møllens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle form, opbygning og materialeholdning samt til alle ældre og traditionelle detaljer, herunder den kampestenssatte kælder, spånbeklædningen, døre, vinduer, svans og vinger. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder inddelingen i lofter samt møllens inventar til kornforarbejdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-12-1964
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-06-1964
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Klostermøllevej 077, Vestervig klostermølle, matr.nr. 1bc, Vestervigkloster hovedgård, Vestervig. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider samt bilag. Jens Jensen/Landsarkivet for Nørrejylland. August 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klostermøllevej 79

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap