Sag: Nørhågård

Nørhågårdsvej 001, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørhågård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørhågårdsvej 001
Kommune:
Thisted
Omfang:
Stuehuset (1807).
Fredet 1945.
Beskrivelse:
Nørhågård ligger mellem Snedsted og Vesterhavet, få kilometer fra Thy Nationalpark. Avlsbygningerne ligger nord for hovedbygningen og mod syd er der udsigt over Nørhå Sø.
 
Nørhågård er en rektangulær, grundmuret bygning i en etage med fundament af kampesten, høj sokkel, muret gesims og halvvalmet saddeltag, hvori der sidder fem skorstenspiber med sokkel, krave og krone. Bygningen har ældre, småsprossede vinduer med forsatsruder, hvoraf flere har oprindeligt glas. Gårdsiden har en fremskudt midtrisalit, to mindre heltagskviste og to oprindelige hoveddøre med kronglas i overvinduerne, mens havesiden har en centralt placeret gavlkvist, tre døre og to nyere ovenlysvinduer. Bygningen står i blank mur af røde sten med hvidkalket sokkel, gesims og skorstene, hvidmalede vinduer og rødt tegltag.

I det indre har bygningen i store træk bevaret et hovedskillerum med gangen placeret mod gården, værelser og stuer mod haven og længst mod øst en gennemlyst sal. Det nyere køkken er placeret i midtrisalitten mod gården. Overfladerne er i det indre generelt præget af ældre og nyere plankegulve, oprindelige bindingsværksvægge, fyldingsdøre, dørgreb og gerichter samt oprindelige bræddelofter med delvist profilerede, synlige bjælker. Dertil kommer flere bevarede ovnnicher, et ildsted med skorstenshammer og skorsten, en intakt bageovn samt en barok énfyldingsdør og en alkovevæg.

Under den vestlige del af bygningen findes en kælder med teglstensgulv og kraftige mure.
Overetagen er uudnyttet på nær midtrisalit og gavlkvist, som er indrettet med mindre værelser.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i år 1801 af prokurator Mogens Nyeborg. I 1951 brændte den trefløjede avlsgård og nye avlsbygninger opførtes. Den vestlige ende af hovedbygningen har tidligere fungeret som mejeri.
kilder:
Herregården, Bygningskulturens Dag 2004, Kulturarvsstyrelsen 2004.
Miljømæssig værdi:
Nørhågårds miljømæssige værdi knytter sig til den velgennemtænkte placering i landskabet, idet bygningen ligger på et sydøstvendt bakkedrag i læ for vestenvinden og med en imponerende udsigt mod syd over Nørhå Sø. Hertil kommer, at Nørhågårdsvej tidligere gik gennem gårdspladsen, mellem hoved- og avlsbygninger. Den miljømæssigt tilpassede placering forener således den beskyttende læ for vestenvinden med sydvendt varme og udsigt samt mulighed for lokal kontrol over færdslen på den tidligere sognevej.
Kulturhistorisk værdi:
Nørhågårds kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den velbevarede, klassicistiske bygningskrop med den gennemførte og tidstypiske symmetri, prunkløse detaljering og særdeles karakteristiske hoveddøre med kanellerede fyldinger. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med salen mod øst, hovedskillerum med gangen mod gården, værelser og stuer mod haven samt spor efter husholdningens sekundære funktioner mod vest (kælder, intakt bageovn, ildsted med skorstenshammer og en ældre revledør med håndsmedet klinkefald). Hertil kommer de mange velbevarede ældre og oprindelige bygningsdele i form af én og flerfyldingsdøre, barokke og klassicistiske gerichter, bræddelofter og bjælker, alkovevæggen og kronglasset i hoveddørenes overvindue.    
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Nørhågård i det ydre som en kraftfuld og sluttet bygningskrop med klart afgrænsede og få volumener, en enkel farvesætning og en prunkløs, men særdeles virkningsfuld detaljering, der kulminerer i de to hoveddøres elegante udformning. Nørhågård har tillige en udpræget horisontal orientering, der viser sig i den hvidkalkede sokkel og gesims, de tætsiddende vinduer og i de lange, næsten ubrudte tagflader som krones af de fem skorstenspiber. Hertil kommer gårdsidens stringente symmetri med den fremskudte midtrisalit, der understøtter bygningens velproportionerede, afmålte og karakterfulde fremtræden. 

I det indre dominerer den ældre og traditionelle materialeholdning i form af planke- og teglstensgulve, fyldingsdøre og synlige loftbjælker, som i samspil med de mange ældre vinduer giver en lys og rolig atmosfære. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den klassicistiske, symmetriske bygningskrop i blank mur med høj sokkel, markeret midterparti, taktfast vinduessætning, detaljerede hoveddøre, næsten ubrudte tagflader og kalkede skorstenspiber med krone. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige plandisposition med sal i øst, stuer og værelser mod haven samt gang og sekundære funktioner mod gården og i vest. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer så som døre, dørgreb, gerichter, kronglas, lofter, ildsted og bageovn, samt bygningens traditionelle materialeholdning.  
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørhågårdsvej 001, Nørhågård, matr.nr. 1a, Nørhågård, Nørhå. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Harald Langberg. September 1970.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørhågårdsvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap