Sag: Skjærbakken 45

Skjærbakken 45, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skjærbakken 45
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skjærbakken 45
Kommune:
Thisted
Omfang:
Længehuset (1891). Fredet 1996.*
Beskrivelse:
"Længehuset er opført som strandfogedhus med beboelse i den vestlige del og i den nu ombyggede østende angiveligt vognport, stald og "hønsehus". Det er 20,2 m langt og 7 m bredt og står i grundmur med hvidkalket, berappet murværk og derover halvvalmet stråtag. Østgavlen er omsat, og på nordfacadens østlige del findes endvidere spor af ombygning, antagelig stammende bl.a. fra fjernelsen af en vognport. De tre yderdøre er alle revledøre. To af dørene er desuden på indersiden forsynet med nye dobbeltdøre med fyldinger. Vinduerne, hvoraf hovedparten antagelig er de oprindelige, er af traditionel torammet, opsprosset type. Både døre og vinduer står i det ydre med grønmalet træværk. Planen synes i det væsentlige intakt i boligdelen. Gulvene består af brædder, som ved en undersøgelse i et af rummene har vist sig at være lagt direkte på strøer over sandgrunden. I de fleste rum står lofterne pudsede og uden forsiringer. Enkelte lofter er dog i nyere tid blevet beklædt med brædder. De oprindelige fyldingsdøre med gamle dørgreb er bevaret overalt i beboelsen. Køkkenet er ret velbevaret med inventar af ældre dato samt brændekomfur. Fra køkkenet fører en dør til spisekammeret med nedgang til en lille viktualiekælder. Spisekammeret er på et tidspunkt blevet skilt i to dele med en skillevæg. Husets østlige del, hvor der ifølge ejeren tidligere har været husdyrhold, er betydeligt ombygget med bl.a. badeværelse, et stort værelse med ovn og nyere skorsten, samt værkstedsrum. Fra sidstnævnte er der opgang til loftsrummet, som henstår uudnyttet. Bygningshistorie: En inskription på vestgavlen bærer årstallet 1891, og angiver dermed længehusets opførelsesår. Det er ifølge overleveringen bygget som strandfogedhus, men har i de senere årtier fungeret som fritidsbolig. Huset er højt og frit beliggende på en 18 hektar stor grund af lyng, klit og engareal, der strækker sig i et smalt stykke fra Vesterhavet ind i landet. Dets tilblivelse knytter sig til udflytningen af en række ejendomme til "Havet" i slutningen af forrige århundrede. (Skov- og Naturstyrelsen 1996)."
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Skjærbakken 45 knytter sig i det ydre til det velbevarede og traditionelle længehus i grundmur med berappet murværk og halvvalmet stråtag, der er karakteristisk for et hus i den nordvestlige del af Jylland. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til bygningens velbevarede detaljer som vinduer, revledøre, gesimser og sålbænke, der vidner om den enkle, men gedigne bygningskultur på opførelsestidspunktet i slutningen af 1800-tallet. Placeringen af vinduerne på begge langsider vidner sammen med de bevarede skorstene tillige om, at bygningen oprindeligt var opdelt i en større beboelsesdel mod vest og en mindre østlig ende, som blev anvendt til stald, vognport og hønsehus. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Skjærbakken 45 knytter sig til bygningens beliggenhed i yderste klitrække ved Vesterhavet, hvor den ensomme og solitært placerede bygning fremstår som et markant anderledes element i landskabet. Længehuset er velproportioneret og helstøbt med en taktfast facadekomposition med grønmalede ældre vinduer og revledøre, der træder frem på de hvide mure.  Vinduesplaceringerne giver sammen med gesimsen facaden en horisontal betoning. Hertil kommer de få bygningsdetaljer i form af sålbænke og blændinger omkring vinduer, der bidrager til bygningens rolige og enkle, men gedigne fremtræden.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Skjærbakken 45 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop i grundmur med halvvalmet stråtag, herunder alle ældre bygningsdetaljer som vinduer, revledøre, murankre, blændinger, sålbænke, gesimser og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-05-1996
Begrundelse:
At man finder, at længehuset, Skjærbakken 45, Vangså, opført 1891 har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Den enkler og fordringsløse bygning er et rimeligt velbevaret eksempel på et udflytterhus fra slutningen af 1800-tallet i en egn, hvor der i dag kun er relativt få huse af denne karakter tilbage i bevaringsmæssig god stand. (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/787-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/787-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skjærbakken 45

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap