Sag: Stenbjerg Redningsstation

Stenbjerg Landingsplads 3, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Redningsstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stenbjerg Redningsstation
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stenbjerg Landingsplads 3
Kommune:
Thisted
Omfang:
Redningsstationen (1931). Fredet 1995.
Beskrivelse:
"Det er en grundmuret rødstensbygning af de mindre af den ""nyere type"" på (13,76 x 6,78 m) med halvvalmet rødt tegltag. I forhold til de fleste af redningsstationerne fra 30'erne er portåbningen her udført med et rundt muret stik. Der er tilføjet en mindre tilbygning mod øst. Bygningen er velholdt. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995)."
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Stenbjerg Redningsstation knytter sig i det ydre til den grundmurede bygning i rød, blank mur med rødt, halvvalmet tegltag, den store port i gavlen samt vinduer og døre, som et velbevaret eksempel på en nyere type redningsstation opført i 1930’ene. Dette understreges også af de grønmalede vinduer og døre samt den grønmalede port med det påmalede splitflag, som alle var typiske elementer for redningsstationer opført af redningsvæsenet på dette tidspunkt. Bygningens funktion som redningsstation understreges af den store tofløjede port, der vender mod havet, så det var nemt at sætte redningsbåden i vandet.
 
Desuden er der kulturhistorisk værdi knyttet til redningsstationens 
placering i nær tilknytning til det lille, naturfredede fiskerleje, som fortæller den om den tætte samhørighed, der har været mellem fiskeri ved den jyske vestkyst og redningsvæsenet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Stenbjerg Redningsstation sig til den bevarede planløsning, som er kendetegnet ved et stort åbent rum, der har kunnet rumme redningsbåd og redningsudstyr. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Stenbjerg Redningsstation knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, der fremstår som en harmonisk helhed med blanke, røde mure og rødt, halvvalmet tegltag.   Bygningens udtryk er enkelt, prunkløst og rationelt, hvilket understreges af, at det rundbuede murstik ved porten og hovedgesimsen er de eneste dekorative elementer. 

Desuden er der arkitektonisk værdi knyttet til farvesætningen med rødt murværk og tag og det grønmalede træværk som kontrast hertil.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Stenbjerg Redningsstation er i det ydre knyttet til den grundmurede bygningskrop i rød, blank mur med rødt tegltag og grønmalede, ældre og traditionelt udført vinduer, døre og port. Hertil kommer bygningsdele og -detaljer som den murede hovedgesims og de malede splitflag på porten samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier ved Stenbjerg Redningsstation er i det indre knyttet til den bevarede planløsning med et stort, åbent rum. Hertil kommer bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbeklædning og stolper samt den traditionelle materialeholdning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Redningsstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-06-1995
Begrundelse:
Stenbjerg Redningsstation fra 1931 har de særlige kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningen er velbevaret og med sin placering i nær tilknytning til det lille, naturfredede fiskerleje fortæller den om den nøje samhørighed, der altid har været mellem fiskeri ved den jyske vestkyst og redningsvæsnet. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/787-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument



Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stenbjerg Landingsplads 3

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap