Sag: Skovgade 20

Skovgade 020, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skovgade 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skovgade 020
Kommune:
Thisted
Omfang:
Forhuset (1854) og vaskehuset.
Fredet 1985.*
Beskrivelse:
Forhuset med tilhørende vaskehus ligger på en skrånende grund midt i Thisted, ud til parken Christiansgave.  

Forhuset er en grundmuret bygning i én etage med kælder og teglhængt rødt heltag, hvori der sidder flere mindre tagvinduer og to skorstenspiber. Forhusets vinduer er traditionelle, gråmalede korspostvinduer. Mod Skovgade er kælderen særdeles høj, mens den mod gården er i niveau med terrænet. Facaden mod Skovgade er pudset og gulmalet, og har flere hvidmalede gesimser. Hertil kommer en meget høj og markant indgangsportal. Gårdsiden står i blank mur af røde sten og har et centralt placeret, buet midterparti med kobbertag. På gavlen, som vender mod Christiansgave, findes en ældre havestue i træ.
 
I det indre har stueplanet bevaret et hovedskillerum samt dele af en ældre planløsning med stuer forbundet af dobbelte fløjdøre. Entréen bag indgangsportalen, som forbinder gadeniveau med kælder og stueplan, har ældre halvpaneler og en skillevæg med glasfyldinger. Midt i bygningen ligger en oval stue med parketgulv og brystningspaneler. Bygningens andre gulve er fortrinsvis ældre plankegulve. Kælderen har et ældre rumforløb med fadebur, flere mindre rum samt revledøre og en ældre trappe i træ. Loftsetagen er uudnyttet på nær to nyere værelser, og taget bæres af den oprindelige trækonstruktion.

Vaskehuset er en mindre grundmuret og gulkalket bygning med teglhængt rødt heltag og skorsten.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i år 1854 til Kgl. Embedslæge og Bataljonskirurg N. P. V. Willemoes. Bygningen ligger ud til parken Christiansgave, der oprindeligt blev oprettet som kongelig planteskole i 1821. Forhuset blev moderniseret i 1930erne.
kilder:
Knud Holck Andersen, Et ganske særligt hus – Skovgade 20 i Thisted, Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1996.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Skovgade 20 relaterer sig til helheden bestående af forhus, have og vaskehus samt til den fremtrædende placering i bybilledet, hvor forhuset med sin placering, højde og imposante portal, dominerer Skovgade. Hertil kommer relationen til Christiansgave.
Kulturhistorisk værdi:
Forhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til den klassicistiske arkitektur, som denne viser sig i facadens stringente komposition og enkle farvesætning mod Skovgade samt i interiøret med den symmetriske entré og ovale stue. I det indre har bygningen ligeledes bevaret en mængde ældre bygningsdele og materialer i form af trætrapper, trægulve, paneler, fløjdøre, revledøre, dørgreb, gerichter, stukkatur og indbyggede skabe samt et fadebur i kælderen. Hertil kommer forhusets anseelige størrelse med det tilhørende vaskehus og centrale placering i bybilledet, der vidner om lægestandens sociale og økonomiske position i datidens samfund.
Arkitektonisk værdi:
Forhusets arkitektoniske værdi ligger i facadens monumentale fremtoning med høj kælder, store vinduer, markante gesimser og den imposante portal, der med sin usædvanligt høje, tofløjede indgangsdør med buet overvindue har et udpræget højtideligt og magtfuldt udtryk. Samtidig åbner facaden sig for adgangen til Christiansgave, hvilket tilfører bygningen en stedtilpasset elegance, som understreges af den enkle, men myndige farvesætning.

Hertil kommer, at forhusets gårdside ikke udviser samme monumentalitet som mod gaden, men derimod har et udpræget villa-præg med sin lave etage og det fremskudte, ovale midterparti. Bygningens arkitektur er således ikke blot fysisk tilpasset den skrånende grund, den er også funktionelt afstemt, idet forhuset mod gaden udstråler akademisk værdighed og lægegerningens myndighed, mens gårdsiden og gavlen med havestuen, signalerer familie- og privatliv.

I det indre har bygningen, med sine lyse og højloftede stuer der er forbundet af tofløjede fyldingsdøre, en udpræget rolig og herskabelig atmosfære.  

Vaskehuset fremtræder arkitektonisk som en ydmyg og enkel, sekundær funktionsbygning uden nævneværdig udsmykning eller detaljering.
Bærende fredningsværdier:
I forhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den klassicistiske arkitektur med de to forskellige udtryk mod henholdsvis gade- og gårdside samt havestuen i træ, de næsten ubrudte tagflader og de tidstypiske vinduer. Hertil kommer den monumentale portal og bygningens traditionelle materialeholdning.

I forhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt til de mange oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder gulve, paneler, døre, dørgreb, gerichter og stukkatur. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.

I vaskehusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens enkle form og udtryk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-05-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-13-45/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-03-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-13-35/85


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Skovgade 020, matr.nr. 433, Thisted bygrunde. Summarisk bygningsarkivalsk undersøgelse. 1 side. Torsten Balk/Byhistorisk Arkiv. December 1971. Skovgade 020, matr.nr. 433, Thisted bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Anders Bové Christensen og Kaj Mikkelsen/Arkitektgruppen Regnbuen. Juli 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Skovgade 20
Fredet bygning Skovgade 20

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap