Sag: Bratskov

Fredensdal 006-010, Jammerbugt
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bratskov
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fredensdal 006-010
Kommune:
Jammerbugt
Omfang:

Hovedbygningen (ca. 1550, tårnet senere) med sidelænger (nordre sidelænge 1700-tallet, søndre sidelænge ca. 1820) og den øst herfor liggende voldgrav.

Fredet 1918.*

Beskrivelse:

Bratskov, der fungerer som kulturhus og medborgerhus, ligger i den nordlige udkant af Brovst.

Herregården er et trefløjet, hvidkalket anlæg som er placeret på et voldsted med grave mod øst, nord og vest. Hovedfløjen, der udgør den vestlige del af det trelængede bygningskompleks, flankeres mod syd og nord af to lavere sidefløje. Mod øst åbner det pigstensbelagte gårdrum sig mod den skrånende have og voldgraven.

Hovedfløjen er en grundmuret bygning i to stokværk med kampestensfundament, muret gesims og helvalmet rødt tegltag. I rygningen sidder tre skorstene med sokkel og muret hvælv. Bygningens vinduer er opsprossede korspostvinduer med trekantede fordakninger. Gårdsiden har sort sokkel og et centralt placeret trappetårn med pilasterindrammet portal, flammeret revledør, urskive og svungne gavle. 

I hovedfløjens indre er på begge stokværk bevaret en ældre planløsning med galleri mod gården, stuer mod vest og gennemgående sale mod syd, samt døre placeret en filade. Generelt er bygningen præget af en ældre materialeholdning i form af plankegulve, brystningspaneler, én- og flerfyldingsdøre med beslag og låsekasser, gerichter, vinduesnicher med lysningspaneler samt pudsede lofter og bræddelofter med synlige bjælker. Der er indrettet nyere toiletter og køkken, og på de indre bindingsværksvægge er der opsat glasvæv.

På nedre stokværk findes den bemalede havestue og riddersalen med åbent ildsted, mens salen på øverste stokværk har hvidkalkede vægge, åbent ildsted og vinduesnicher med kurvehanksbuer. I kælderen ses de oprindelige pigsten og fundamentssten samt munkestensmurede vægge, piller og tøndehvælv. To saltkar er bevaret i det bagerste rum. Trappen i trappetårnet er delvist ældre, delvist nyere udført i kopi, ligesom tagkonstruktionen rummer både nyere og ældre konstruktioner. Tagetagen er uudnyttet.
    
Syd- og nordfløjen er ét stokværk høje og er dels grundmurede, dels i sortopstolpet bindingsværk. Fodremmen og den nederste del af stolperne er grundmurede og sortmalede. Bygningerne har delvist trukne gesimser og saddeltage af røde tegl med to skorstene i hver rygning. Vinduerne er opsprossede vinduer. Sydfløjen har en pilasterindrammet portgennemkørsel med trekantfrontispice. I nordfløjens nordvendte tagflade sidder en udluftning i zink. 
 
Begge fløje er i det indre præget af en nyere ruminddelig og nyere overflader både i traditionelle materialer, som pigstensgulve, bræddegulve og synlige loftsbjælker, og i nyere materialer som klinkegulve og gipslofter. Nordfløjen rummer udstillingslokaler, herunder en skolestue, et skomagerværksted, en smedje og Bøge Bakke Samlingen samt toilet og køkken. Sydfløjen rummer blandt andet udstillingslokaler og turistkontor. På begge sidefløje er loftsrummet uudnyttet, på nær et varmeinstallationsrum.   

Alle tre fløje har fast undertag.

Bygningshistorie:

Bratskov blev opført omkring år 1550. Hovedfløjens trappetårn blev opført omkring år 1650.


Nordfløjen er fra 1700-tallet, sydfløjen fra omkring 1820. Herregården blev købt af kommunen i 1976 og gennemgik efterfølgende en omfattende restaurering, hvor målet var at tilbageføre bygningerne til den ældst opnåelige stand. Bratskov blev indviet som medborgerhus og kulturhus i 1979.

kilder:
Bratskov, informationsfolder fra Brovst Kommune.
Miljømæssig værdi:
Bratskovs miljømæssige værdi knytter sig til det samlede anlægs velbevarede, symmetriske og aksiale opbygning, hvor det pigstensbelagte gårdrum indrammes af tre fløje. Hertil kommer ankomsten fra syd af en mindre allé samt den markante, isolerede placering på voldstedet med omkransende voldgrav og bro, der i høj grad bidrager til opretholdelsen af et særegent og helstøbt herregårdsmiljø.
Kulturhistorisk værdi:

Bratskovs kulturhistoriske værdi relaterer sig til den stadig aflæselige, strategisk velvalgte placering på et voldsted afgrænset af vand til tre sider, hvilket giver særdeles gode forsvarsmuligheder. Den kulturhistoriske værdi relaterer sig endvidere til især hovedfløjens mange ældre bygningsdele, herunder den oprindelige kælder, de kraftige mure i munkesten, brædde- og plankegulvene, bindingsværksvæggene og de mange ældre lofter.

Særlig kulturhistorisk værdi har endvidere de mange barokke gerichter og døre med udskårne fyldinger, samt de senere tilkomne, skønvirkeinspirerede døre og gerichter med kanneleringer og stiliserede blomstermotiver. Hertil kommer bemalingerne i havestuen, loftsstukkaturen samt det tidstypiske trappetårn, der stadig fungerer som eneste forbindelsesled mellem hovedfløjens to stokværk.

Arkitektonisk værdi:

Ved ankomsten fra syd fremtræder Bratskov som en kraftfuld, solid og symmetrisk, trefløjet herregård med klart afgrænsede former og en enkel, men meget virkningsfuld detaljering i form af trekantede vinduesfordakninger, murede gesimser og portal med fordakning. Det robuste og sluttede udtryk understreges af den isolerede placering på det hævede voldsted, samt af de tre bygningers ens farveholdning, som set fra syd kulminerer i de hvidkalkede murflader og ubrudte tagfladers meget homogene udtryk.

Det åbne gårdrum har, med trappetårnets pilasterindrammede portal og blødt svungne gavle, en mere intim og indbydende karakter, som understøttes af sidefløjenes traditionelle, sortopstolpede bindingsværk og pigstensbelægningens rolige flade.    

I det indre fremtræder hovedbygningen særdeles velbevaret. De kraftige mure samt mange ældre døre og gerichter, herunder trappetårnets dør til nedre stokværk, hvis dobbelte slagliste er udformet som en søjle, der afsluttes af en komposit kapitæl, bidrager overalt i bygningen til at skabe en historisk atmosfære. Særligt de barokke elementer skaber, sammen med de senere tilkomne, skønvirkeinspirerede døre og gerichter, et særegent, stilhistorisk samspil, som på fornem vis illustrerer de forskellige perioder, bygningen har gennemlevet. Det gælder også for havestuen, hvis elegante, florale motiver og sarte farvesætning rummer sin egen forfinede stemning.

Bærende fredningsværdier:

I bygningernes ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de tre fløjes form og fremtræden med alle ældre detaljer, herunder trappetårnet med svungne gavle samt de pilasterindrammede portaler, de markante vinduesfordakninger og de ubrudte tagflader med skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I hovedbygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder kælderen af munkesten, havestuens bemalinger og de to stokværks mange ældre gulve, paneler, døre, gerichter og lofter.

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Anlæg ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-09-1977
Journal nr.:
66-11-12/76

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-12-1950
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. Vægbemaling i havestuen, loftsroset i store dagligstue m.m. 5 sider. Hans Henrik Engquist. Februar 1954. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. Hoveddør og hovedtrappe. 3 sider. Hans Henrik Engquist. April 1955. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 3 sider samt fotografier. Erik Einar Holm. Oktober 1975. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Havearkitektonisk redegørelse. 7 sider (upagineret). J. Arevad-Jacobsen. Juli 1977. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. N. J. Israelsen. Februar 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. N.J. Israelsen. Marts 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Partiel bygningsarkæologisk redegørelse. Vinduer og døre. 24 sider incl. tegninger. Jacob Blegvad. August 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Partiel bygningsarkæologisk redegørelse. Paneler. 22 sider incl. tegninger. Jacob Blegvad. August 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Partiel bygningsarkæologisk redegørelse. Hovedtrappen. 17 sider incl. tegninger. Jacob Blegvad. August 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider. Jacob Blegvad. December 1978. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider incl. tegninger. Hans Henrik Engqvist og Brovst kommune. Udateret, men efter 1979. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af arkivalier. 7 sider. Usigneret. Udateret. Fredensdal 006-010, Bratskov, matr.nr. 1a, Bratskov hovedgård, Brovst. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 25 sider (håndskrevet). Usigneret (Hans Henrik Engqvist). Udateret.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Fredensdal 6
Fredet bygning Fredensdal 6
Fredet bygning Fredensdal 8

Fredede omgivelser: 2

Signatur Anlæg
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap