Sag: Præstegårdsladen i Østerby

Østerbyvej 001, Jammerbugt
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Præstegårdsladen i Østerby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østerbyvej 001
Kommune:
Jammerbugt
Omfang:
Den fritliggende præstegårdslade (ca. 1850). Fredet 1992.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygning opført i kampesten, der som byggemateriale adskiller sig fra den gængse byggeskik i lokalområdet. Laden vidner dermed om, at den har været tilknyttet en tidligere betydningsfuld præstegård tæt på det forhenværende Ø-Kloster. Overordnet knytter den kulturhistoriske værdi sig også til bygningens samlede udtryk med mure i kampesten og valmet stråtag samt bevarede, ældre støbejernsvinduer og traditionelt udførte revleporte og døre, som et udtryk for en funktionsbygning opført i midten af 1800-tallet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby sig til den ældre planløsning. Planen er kendetegnet ved, at den sydlige del er indrettet til stald, mens den øvrige del har været anvendt til opbevaring af redskaber mv. Hertil kommer det bevarede staldinventar med båse, der afspejler bygningens funktion som stald og lade. Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gulve af pig- og kampesten samt bræddegulve ved portene, vægge af bindingsværk og bræddelofter. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig overordnet til den velproportionerede, fritliggende bygningskrop, der afsluttes af det valmede stråtag.  Den vestlige facade med få og små vinduesåbninger samt en enkelt portåbning fremstår lukket og harmonisk. De regelmæssigt placerede og små staldvinduer skaber sammen med den murede gesims en fast rytme og takt på den vestlige facade, der understreger bygningens horisontale betoning.
Den østlige facade fremstår mere uregelmæssig og livlig med flere port- og døråbninger af forskellige størrelse. Hertil kommer, at de små staldvinduer, de store portåbninger og døråbninger bidrager til bygningens funktionelle udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop i kampesten og med valmet stråtag. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdetaljer, herunder støbejernsvinduer, revleporte- og -døre, gesimser samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig i det indre til den bevarede planløsning med stald i den sydlige del, og plads til opbevaring af redskaber mv. i den nordlige del. Hertil kommer det ældre staldinventar, vægge af bindingsværk samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at Præstegårdsladen i Østerby, formodentlig opført kort efter 1850, indeholder de kulturhistoriske kvaliteter, der kan begrunde en fredning. Den velproportionerede præstegårdslade er en fritliggende kampestensbygning med stråtag og stor monumental ladeport. Vinduerne er oprindelige støbejernsvinduer. Præstegårdens oprindelige hovedbygning er nedrevet i 1932, og ladebygningen står som et kulturhistorisk symbol på den fra Oxholm Slot med Øland Kirke forlagte præstegård.
Journal nr.:
411/803-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østerbyvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap