Sag: Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård

Storskovvej 039, Brønderslev
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storskovvej 039
Kommune:
Brønderslev
Omfang:
Vandmøllen (1800-tallet) og møllegården bestående af stuehuset (1925), kostalden, heste- og svinestalden, laden (1914-25), det fritliggende hønsehus, motorhuset samt den pigstensbelagte gårdsplads. F. 1999.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra oktober 1997 af Elisabeth Buchwald: Bygningshistorie: Dorf Vandmølle omtales første gang i 1664. Møllen var fæstegods under Dronninglund Hovedgård frem til 1806, da den købtes til selveje af Christen Jensen, hvis slægt har ejet gård og mølle helt frem til Try Museums overtagelse af gården i 1996. Møllen har fungeret som kornmølle frem til 1963. Selve vandmøllens opførelsesår er uklart, men bygningen i dens nuværende form dateres af museet til engang i 1800-tallet. Den eksisterende gård, der erstattede en stråtækt møllegård fra 1870'erne, kan derimod præcist dateres til 1924, hvor Christen Jensens oldebarn, Jens Jensen, efter en større fortjeneste ved hestehandel under første verdenskrig, foruden at nybygge stuehus og udlænger, tillige erstattede vandmøllens vandhjul med en turbine, som ved siden af kværnen til møllemaling drev en turbine til jævnstrømsanlæg til forsyning af møllegården med elektricitet. Selve møllen, der er beliggende ved Pulsbæk, er opført som et grundmuret, stråtækt møllehus i to etager og i forlængelse heraf et lidt smallere sidehus, oprindelig beboelse, sidenhen magasin, i én etage i bindingsværk og ligeledes med stråtag. Møllehusets mure, såvel som sidehusets teglstenstavl er gulkalkede. I det indre har selve møllen bræddegulve og pudsede, kalkede vægge. Af møllens gangtøj er kun et gravhjul bevaret, af inventaret findes to kværne, askanisigte og rensemaskine. Endvidere ses generator med remtræk fra den turbine, som i 1921 erstattede det oprindelige vandhjul. Turbinen vil blive istandsat af Try Museum for atter at kunne forsyne møllegården med el. I den tidligere beboelse er der betongulve, væggene er hvidkalkede, dørene ældre fyldningsdøre. Møllegårdens meget intakte stuehus er en ni fag lang, grundmuret rødstensbygning med halvvalmet, teglhængt tag. Stilen er karakteristisk Bedre Byggeskik med hvidkalkede gesimser som kontrast til de røde mure og det røde tag. Facaden er symmetrisk opbygget med en tre fag bred, midtstillet gavlkvist, to sidestillede, originale fyldningsdøre og overalt de originale vinduer med hvidmalede rammer. Huset har på havesiden en muret terrasse med midtstillet havetrappe. I det indre har man bevaret den oprindelige plan med herreværelse, dagligstue, folkestue og soveværelse mod gården, og storstue, spisestue og køkken mod haven. Loftet, som nås ad et fint svungent trappeløb fra husets vestre forstue, rummer som oprindeligt domestik- og gæsterum samt kornmagasin. Overalt i stuehuset ses originale planke- og lineoleumsgulve, stuklofter og fyldningsdøre. Endvidere har man i spisestuen bevaret de indbyggede dækketøjsskabe med glaslåger, desuden hovedparten af det originale køkken- og spisekammerinventar, og i kælderen fadebur, gruekedel, bageovn etc. Gårdens østre udlænge er opført i gul blankmur, har tag med pandeplader og grønmalede døre, porte og staldvinduer med støbejernsrammer. Længen rummer vognport, svine- og hestestald, bevaret med staldinventar og pigstensbelægning, samt et velbevaret karlekammer. Gårdens vestre længe er opført i hvidkalket grundmur med gulmalet trempel, har sadeltag med pandeplader, grønmalede porte og døre samt staldvinduer med grønmalede støbejernsrammer. Længen er indrettet til kostald og har bevaret det oprindelige staldinventar. Laden er ligeledes opført i hvidkalket grundmur med gulmalet trempel, har sadeltag med pandeplader, grønmalede porte og døre samt staldvinduer med grønmalede støbejernsrammer. Bygningen fremstår indvendigt som ved opførelsen. Hønsehuset, der er beliggende bag den østre staldlænge, er opført af rødmalede brædder og indrettet til hønsehus. Vedligeholdelsestilstand Vandmølle såvel som møllegård fremstår velholdt, møllegården undergår p.t. en istandsættelse, bl.a. af vinduerne. Planforhold Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, der ifølge kommuneplanen er landzone. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Dronninglund.
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-05-1999
Begrundelse:
Dorf Vindmølle og Dorf Vandmølle med tilhørende møllegård har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af et bygningsanlæg. Sammen udgør vindmøllen, der er en intakt og velholdt hollandsk vindmølle med jordomgang, oprindeligt gangtøj og mølleinventar fra slutningen af 1800-tallet, og vandmøllen med tiljørende møllegård i Bedre Byggeskik stil en visuelt og kulturhistorisk meget fin og velbevaret helhed, der på helt unik vis illustrerer et velstående, større mølleri fra årtierne omkring 1900.
Journal nr.:
1996-911/807-0001


Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Storskovvej 39
Fredet bygning Storskovvej 39
Fredet bygning Storskovvej 39
Fredet bygning Storskovvej 39
Fredet bygning Storskovvej 39
Fredet bygning Storskovvej 39

Fredede omgivelser: 1

Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap