Sag: Gammel Torv 18

Gammel Torv 18, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Torv 18
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Torv 18
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhus og udhus (1826) samt gårdhave, plankeværk og hegnsmur i skel.
Fredet 1988.*
Beskrivelse:
Langs med Gl. Torv, som er del af den større nord-syd gående vej gennem Frederikshavn, er en lille pladsdannelse hvor ejendommen Gl. Torv 18 ligger. Den består af et længehus, sammenbygget med nabohuset mod syd, og bagtil en lille gårdhave med et udhus. 

Huset er opført i grundmur med teglhængt, opskalket heltag med halvvalm mod nord. I tagfladen er to små støbejernsvinduer mod gaden, tre mod gården, tillige med en lille pultkvist. I rygningen ses to skorstene med sokkel, skaft og gesims. Huset står på en pudset, sortmalet sokkel og facaderne er kalket gule. En hvidmalet gesims afslutter murfladerne, og på gadefacaden er enderne og indgangspartiet markeret med hvide lisener, som bindes sammen af et vandret bånd i flugt med vinduernes overkant. Vinduerne er torammede og, ligesom murfalsene, hvidmalede. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue, mens døren mod gården er en beklædt dør. Udhuset er ligeledes pudset og kalket gult over en sortmalet sokkel, med rødt tegltag og hvidmalet skorsten i rygningen, samt hvidmalede vinduer og beklædte døre. 

Gårdrummet afgrænses mod syd og øst af en pudset mur med en låge mod en smal gyde bag udhuset, og mod Strandgade af et stakit med lodret sortmalet bræddebeklædning.  

Indvendigt er huset præget af den oprindelige planløsning med små rum, og forbindelse fra forstuen til køkken og gårdsiden. Her ses nyere såvel som ældre plankegulve samt ældre døre og gerichter. Lofterne er beklædt med hvidmalede brædder. Køkken og bad er af nyere dato. Tagetagen er indrettet til beboelse med synlige loftsbjælker, hems og et nyere badeværelse.

Udhuset rummer to små gæstelejligheder med nyere overflader, samt et fyrrum.
Bygningshistorie:
Det nuværende hus på Gl. Torv 18 erstatter et tidligere hus som lå på samme sted, men som brændte i 1826. Samme år opførte købmanden i Karups Gård forhuset som tofamiliehus, tillige med udhuset, der blev brugt som garage, vaskehus, værksted og brænderum. Overetagen var ikke udnyttet på trods af, at bygningen husede to familier. Huset er blandt de ældste i Frederikshavn. Hele ejendommen er gennemrestaureret i 1988-89, og bebos nu af én familie, mens udhuset rummer to mindre lejemål. Udhuset var oprindeligt delvist opført af egebindinsgværk, men er i dag erstattet af en nyere bygning, af samme omfang som den oprindelige.
kilder:
Fiskerklyngen Frederikshavn. Bygningskulturelle værdier af bebyggelse og bygninger. Hans W. Larsen. Sømand og Fisker 1974-75
www.ambyhus.wordpress.com/huset/
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Gl. Torv 18 er dels knyttet til forhusets pladsdannende virkning mod det lille torv foran huset, og dels til den rumdannelse som opstår i samspil med udhuset omkring gårdhaven. Med placeringen på hjørnet af Gl. Torv og Strandgade markerer huset, udhuset og det forbindende stakit indgangen til området Fiskerklyngen, ligesom forhuset på elegant vis afslutter husrækken der løber langs Gl. Torv.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til husets placering i området som samlet kaldes ”Fiskerklyngen”, der er et af Frederikshavns ældste områder, og stammer fra dengang byen bestod af to dele, fiskerbyen Bangsbo mod syd, og fiskerbyen Fladstrand mod nord. Fiskerklyngen var en del af Fladstrand, og tidligere lå vandet lige neden for husene. Dertil kommer at huset er et fint eksempel på et senempire hus fra perioden, og fremstår som et velbevaret hus i bebyggelsen ”Fiskerklyngen”.
Arkitektonisk værdi:
Ved Gl. Torv 18 knytter den arkitektoniske værdi sig til det samlede anlæg med det velproportionerede forhus, udhus og gårdhave. Herunder den taktfaste, og med lisener udsmykkede facade og dørparti samt de teglhængte, opskalkede tagflader med skorstene. Hertil kommer den homogene farvesætning af hele anlægget, som skaber samhørighed med de omkringliggende bygninger og bidrager positivt til oplevelsen af det historiske miljø omkring Fiskerklyngen.
Bærende fredningsværdier:
I bygningernes ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det helstøbte anlæg med forhus, udhus og gårdhave med pudsede og kalkede facader, hvidtede detaljer, hoveddør og tegltag med, bortset fra støbejernsvinduer og en enkelt pultkvist, ubrudte opskalkede tagflader, samt skorstene med sokkel, skaft og gesims. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede planløsning i forhuset samt forbindelsen mellem forstuen og gårdrummet. Hertil kommer ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder døre, beslag og gerichter, bræddelofter og synlige loftbjælker, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Stakit ; Have ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-09-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
426/813-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-80/87


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Strandgade 2A
Fredet bygning Gl. Torv 18

Fredede omgivelser: 4

Signatur Mur
Signatur Stakit
Signatur Have
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap