Sag: Lerbæk

Skagensvej 195 A, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lerbæk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skagensvej 195 A
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1650-1700) med voldstedet og de omgivende grave.
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Cirka tre kilometer nord for Frederikshavn ligger Lerbæk Hovedgaard. Hovedbygningen ligger på en banke omgivet af brede vandgrave, med fast forbindelse mod øst og en smal træbro mod syd.

Ankomst
 Lerbæk består i dag af en bindingsværkslænge, som er 23 fag lang og orienteret nord-syd. Bindingsværket er hovedsageligt opført af egetømmer. Bygningen står på et fundament af tilhuggede kampesten og er kalket hvid på både tavl og bindingsværk. Under tagskægget er profilerede knægte. Taget er belagt med røde tegl og udført med halvvalm i begge ender. I rygningen sidder tre skorstene. I bygningens midte er et hævet parti i to stokværk med gennemstukne bjælkeender, og her findes også det centrale indgangsparti med en dobbeltløbet fritrappe af granittrin med forzinket stålgelænder. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med glaspartier foroven og en profileret indfatning i træ, der afsluttes foroven af en fronton, ligeledes i træ. Vinduerne er hvidmalede, traditionelt udførte, om end af nyere dato, og findes både som to- og firerammede. I den nordlige gavl er to ældre vinduer bevaret. Udover hoveddøren findes en nyere havedør i sydgavlen, og her findes ligeledes en kældernedgang med revlelåger. I soklen ses en række små åbninger med skodder. Foran huset er en brolagt gårdsplads med synlige hovfelter. På banken bag huset er en græsplæne.

Indvendigt er bygningen præget af nyere overflader overalt, med undtagelse af en oprindelig rødmalet hovedtrappe. Planløsningen er disponeret omkring en trappehall med forbindelsesgang mod gården, som giver adgang til en stor stue mod øst. På første sal er ligeledes en fordelingsgang mod gården. Bygningen er indrettet til udlejningsformål med små lejligheder og tilhørende fællesrum. Der er maaive plankegulve overalt foruden klinker i hallen. I gangen og hallen findes rødmalede bjælkelofter. Der er en lav kælder under hele bygningen med kraftige kampestensvægge i op til 1,5 meters tykkelse. I kælderen er gulv af piksten, som i den nordlige del er dækket af mørtel.
Bygningshistorie:
Lerbæk er oprettet som hovedgård i 1466 til slægten Gyldenstierne. Den nuværende bygning er opført cirka 1650-1700. Forhøjningen på midten er fra omkring år 1800. Cirka 1880 er et fremtrukket indgangsparti med trappe føjet til, med ved den seneste, meget omfattende, renovering er dette igen fjernet. Hoveddøren med knækkede profilkarme fra 1700-tallet er bevaret. Lerbæk har tidligere været et trelænget anlæg med avlsgård på den søndre side af voldanlægget. Der er stadig rester af fundamenterne fra de to sidefløje på banken bag huset. Den eksisterende avlsgård er af nyere dato, og huser i dag et ridecente.
kilder:
Danske Slotte & Herregaarde, tredje bind, Arthur G. Hassø red. Alfred G. Hassings Forlag, Kbh. 1943
Lerbæk Hovedgård. Peter Carstens/Erik Einar Holm, Jebjerg 9. marts 1988. Planstyrelsens 4. kontor.
www.da.wikipedia.org/wiki/Lerb%C3%A6k_%28Elling_Sogn%29
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens placering på voldstedet med brolagt gårdsplads og omgivende vandgrave, samt den aksialt mod øst beliggende avlsgård, som tilsammen skaber et sammenhængende og historisk mættet miljø, hvor den nu solitært beliggende hovedbygning får en særligt fremtrædende rolle. Hertil kommer haveanlægget mod syd, der rummer en lindeallé i forlængelse af træbroen over vandgraven, og et ”lindelysthus”, en kantet lindetræsgruppering på plænen tæt ved vandgraven, som bidrager ved at være et rumdannende element i det store haverum
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Lerbæk Hovedgårds placering på voldstedet med omgivende grave, som aldrig har haft en forsvarsmæssig betydning, men i stedet har skullet markere ejernes status som herremand. Hertil kommer de bevarede hovfelter på gårdspladsen, hvor fæstebønder og tjenestefolk hver morgen har måttet tage opstilling til mandtal og instruktion. Endvidere vidner de spor af bevarede sidelænger til hovedbygningen, samt avlsgårdens størrelse, om at Lerbæk Hovedgård engang har været en stor og betydningsfuld bedrift.
Arkitektonisk værdi:
Ved Lerbæk Hovedgård knytter den arkitektoniske værdi sig til det, på banken placerede, længehus med taktfaste bindingsværksfacader, og symmetriske opbygning med centralt placeret indgangsparti, og dekoreret hoveddør. Hertil kommer de teglhængte, med undtagelse af et enkelt tagvindue, ubrudte tagflader.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det symmetrisk opbyggede længehus med forhøjet midterparti og taktfaste facader, indgangsparti med trappe, dør og indfatning, rødt tegltag med ubrudte tagflader og skorstene. Hertil husets placering på voldstedet med brolagt forplads og vandgrav, samt den traditionelle materialeholdning

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige centrale trætrappe og de kampestenssatte kældervægge med pikstensbelægning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-12-1950
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-07-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-02-1998
Journal nr.:
1996-926/813-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Skagensvej 195 A, Lerbæk, matr.nr. 1a, Lerbæk hovedgård, Elling. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. 5 sider samt tegninger. Peter Carstens/Erik Einar Holm. Marts 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skagensvej 195A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap