Sag: Hjørring Rådhus

Torvet 6, Hjørring
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hjørring Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 6
Kommune:
Hjørring
Omfang:
Rådhuset (1838).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Hjørring Rådhus ligger på Torvet i centrum af Hjørrings ældste bykerne. Torvet er den plads, hvor de fire gader Nygade, Nørregade, Akseltorv og Stokbrogade samles. På bygningens bagside er der en lukket gårdhave med siddepladser.
 
Hjørring Rådhus er en enlænget, senklassicistisk, grundmuret bygning i en etage med høj kælder. Murværket er pudset og hvidmalet, soklen er gråmalet. Taget er et halvvalmet heltag af røde vingetegl med to symmetrisk placerede skorstene med sokkel og krave. Facaden mod Torvet er ni fag lang og de fem midterste fag danner en midtrisalit, der er fremhævet med kvadrefugning omkring vinduer og den centralt placerede hovedindgang. Midtrisalitten afsluttes øverst af en lav trekantgavl prydet med en sparrenkopgesims. Hovedindgangen har en toløbstrappe med granitsten. Etageadskillelsen mellem den højre kælder og hovedetage markeres af et vandret bånd og feltet herunder er ligeledes kvadrefuget. Vinduerne er både ældre og af nyere traditionel type, kvadratiske i kælderetagen og dannebrogsform i hovedetagen. Mod gårdhaven er etageadskillelsen også markeret med et vandret bånd, denne side af bygningen er helt uden udsmykning.

I det indre er hovedetagen vest for et gennemlyst forrum optaget af rådssalen, øst for findes et nyere trapperum og et antal mindre mødelokaler. I kælderen er der ligeledes indrettet mindre mødelokaler samt tilhørende køkkenfaciliteter. Det indre er efter renovering i nyere tid generelt præget af nyere overflader og installationer, så som nedhængte lofter, gulvtæpper og nye klinkegulve. Dog er flere af de ældre, rigt udskårne fyldingsdøre med messinghåndtag, gerichter og fodpaneler bevaret. Loftet fremstår uudnyttet og bruges til opbevaring.
Bygningshistorie:
Opført 1834 som rådhus og tinghus med arrest i kælderen, bygmester var L. Vang fra Ålborg. Bygningen havde ved opførelsen halvrunde vinduer i kælderen. Disse ændredes senere til den nuværende type, samtidig sænkedes hoveddøren og den oprindelige enkelttrappe blev erstattet med den nuværende trappe. I 1886 blev der opført et nyt ting- og arresthus i Jernbanegade og Rådhuset fortsatte som mødested for byrådet. Efter en periode som administrationsbygning, blev bygningen genindrettet og den anvendes i dag til byrådsmøder og repræsentative formål.
kilder:
Lone Venderby: Hjørring gamle Rådhus, Historisk arkiv, Vendsyssel Historiske Museum, 2009
Friis, Palle: En tur i det gamle Hjørring – med svinkeærinder, Historisk arkiv, Vendsyssel historiske Museum; 1994
Gammel Hjørring 1975, Registrant og bevaringsplan; Vendsyssels historiske Museum, Vibeke Fischer Thomasens tegnestue, Nationalmuseet, 1975.
Miljømæssig værdi:
De miljømæssige værdi ved Hjørring Rådhus knytter sig til bygningens prominente beliggenhed på byens torv, hvor den med sin markante facade er med til at indramme torvepladsen. Yderligere danner hovedfacaden fondmotiv for enden af Nørregade. Hertil kommer at Rådhusets symmetriske østgavl afgrænser det mindre Akseltorv, der ligger mellem Rådhuset og Provstegården.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi ved Hjørring Rådhus sig til facadens statelige og symmetriske opbygning, der signalerer den ophøjede værdighed, der krævedes af et råd- og arresthus. Den høje kælderetage med egen indgang, viser at arresten lå i kælderen, som en separat instans. Yderligere står den markante og udsmykkede facade i stærk kontrast til den enkle gårdside og derved bliver hierarkiet mellem facade og gårdfacade gjort særlig tydeligt.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Hjørring Rådhus knytter sig i det ydre til facadens symmetriske opbygning, der får et harmonisk udtryk gennem den gennemgående brug af enkle udsmykninger såsom kvadrefugninger, trekantgavlen og sparrenkopgesimsen. Endvidere forstærkes det harmoniske udtryk af den ligevægt, der er mellem vandrette og lodrette forløb i facaden mod Torvet: de vandrette kvadrefugninger og det gennemgående bånd modsvares af midtrisalittens og trekantgavlens vertikale forløb. Facadens opbygning samles af heltagets ubrudte tagflader.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til planen med rådssal og forrum, samt de ældre fyldingsdøre, gerichter og paneler.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Hjørring Rådhus knytter sig i det ydre til facadens og sidernes symmetriske opbygning, det afvalmede heltag med ubrudte tagflader af røde vingetegl og de symmetrisk placerede skorstene. Hertil kommer alle ældre detaljer, de ældre og nyere traditionelle vinduer samt hovedtrappen.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig hovedetagens bevarede dele af den ældre plan. Hertil kommer alle ældre detaljer, herunder de ældre døre, dørgreb, gerichter og fodpaneler.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-07-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
66-14-15/0/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-01-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Torvet 006, rådhuset, matr.nr. 206, Hjørring bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 5 sider (upagineret). Gammel Hjørring-bidrag til en bevaringsplan. Usigneret. August 1976.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 6

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap