Sag: Lille Strandgårdsvej 1

Lille Strandgårdsvej 1, Læsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Strandgårdsvej 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandgårdsvej 1
Kommune:
Læsø
Omfang:

Den trelængede gård (ca. 1750 og tidl.). Fredet 1989.

Beskrivelse:

Øst for Byrum på Læsø, tæt ved kysten, ligger Lille Strandgårdsvej 1.

Anlægget udgøres af tre længer opført i spinkelt, sort opstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl. På østlængen er taget tænget med tang og der sidder to traditionelt udformede skorstene i rygningen. De øvrige to længer har stråtag, og den vestlige længe har endvidere en skorsten i rygningen. Gavlene er bræddebeklædte med knægtbåret vandbræt. Vinduerne er opsprossede og udført med kitfals, grønmalede rammer og hvide sprosser. Østlængen har to indgangspartier mod gården med hver et lille bislag, heraf den ene med spidstag og en inskription på gavltrekanten. Dørene er fyldingsdøre og revledøre, som alle er rødmalede.

I det indre er østlængen præget af en traditionel planløsning med bræddegulve og synlige loftsbjælker samt fyldingsdøre.

Bygningshistorie:
Bygningerne er opført ca. 1700-1754, og har tidligere været tækket med tang på alle tre længer.
kilder:

Tangtækte Bygninger På Læsø. Arbejdsrapport nr. 6, 1988. Planstyrelsen.

Læsø Tanggårde. Rapport vedrørende Læsø tanggårde. Juni 2008. Udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen. Erik Einar Holms Tegnestue APS.

Miljømæssig værdi:
For lille Strandgårdsvej 1 er den miljømæssige værdi knyttet til de tre længers indbyrdes forhold og deres rumdannende virkning omkring gårdrummet, der åbner sig mod syd. Hertil kommer bygningernes placering ud mod det åbne land med marker mod vest og nord, som vidner om bygningernes oprindelige funktion som landbrugsejendom og den uomgængelige funktionelle tilknytning til landskabet.
Kulturhistorisk værdi:
For Lille Strandgårdsvej 1 er den kulturhistoriske værdi særligt knyttet til østlængens tangtag udført med vaskervold, som repræsenterer en helt særlig kulturarv, der er unik for Læsø. De tre bygninger udgør en velbevaret sammenhæng, og er som et af få anlæg bevaret som en helhed med stuehus og udlænger. Endvidere fortæller den håndværksmæssige udførelse af vinduer og døre om periodens byggeskik samt farve og materialeholdning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Lille Strandgårdsvej 1 er knyttet til det samlede anlægs indbyrdes proportionering, med tre veldefinerede længer. Hertil kommer de rolige, taktfaste facader dikteret af bindingsværket, som i beboelseslængen yderligere understreges af de tætsiddende vinduer, hvilket tilsammen med de to bislag på stuehuset er med til at understrege det indbyrdes hierarki imellem de tre længer.
Bærende fredningsværdier:

I bygningernes ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningernes klare og sluttede hovedform med smalle, langstrakte længer med saddeltag. Hertil kommer facaderne i bindingsværk med regelmæssig og ensartet vinduessætning med traditionelle vinduer og yderdøre beskyttet af bislag. Heraf det ene med spidstag. Anlæggets hierarki med den klare og aflæselige opdeling mellem stuehuset med bislag og tætsiddende vinduer og de mere tillukkede udlænger udgør tillige en værdi. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningernes indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den genkendelige oprindelige planløsning i østlængen, hvilken ses i rumstørrelserne samt ved placeringen af stuer i den ene ende og centralt placeret køkken. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning herunder bræddegulve og synlige bjælkelofter, snedkerdetaljer med mere, der er i overensstemmelse med bygningens alder og historie.

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-08-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-91/88


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Lille Strandgårdsvej 1
Fredet bygning Lille Strandgårdsvej 1
Fredet bygning Lille Strandgårdsvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap