Sag: Kancelligården

Strandvejen 4, Jammerbugt
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kancelligården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandvejen 4
Kommune:
Jammerbugt
Omfang:

Hovedbygning og bindingsværksudhus (1600-1700-tallet).

Fredet 1930.*

Beskrivelse:

Kancelligården ligger midt i Blokhus, få hundrede meter fra Vesterhavet. Foran facaden, som vender mod syd, ligger en større have.

Bygningen står på delvist synlige syldsten og er opført i bindingsværk med sugfjæl og et halvvalmet stråtag med mønning af tørv, hvori der sidder fem skorstene med sokkel og krave. Facaden og gavlen mod øst er pudsede og hvidkalkede, mens nordsiden og gavlen mod vest er i sortopstolpet bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder og styrterum. Bygningens vinduer er traditionelle, rødmalede vinduer med enkeltlagsglas, mens facadens døre er rødmalede, tofløjede fyldingsdøre med dobbelte slaglister og profilerede indfatninger. Overgavlene står med sorte, lodrette brædder én på to. I den østlige gavl er isat flere nyere vinduer og en nyere dør.   
 
I det indre er bygningen opdelt i flere lejligheder. Kendetegnende for alle lejlighederne er efterisolerede vægge, som mod syd er beklædt med lodretstående brædder, nyere klinkegulve i entréerne samt nyere køkkener, der alle ligger mod nord. Hertil kommer et gennemgående, oprindeligt hovedskillerum, traditionelle bræddegulve og bræddelofter med synligt ældre bjælkelag, hvoraf flere er profilerede samt flere ældre énfyldingsdøre med udskårne fyldinger, ældre dørgreb eller klinkefald og ældre gerichter. Nyere trapper fører til den delvist udnyttede loftsetage, der overalt er præget af nyere overflader på gulve, skråvægge og lofter, herunder systemplader.
 
Mod nord ligger et grundmuret, hvidkalket udhus med halvvalmet tagpaptag og nyere, opsprossede vinduer. I tagfladerne sidder to udluftninger. Udhuset er via en kort, nyere forbindelsesgang bygget sammen med Kancelligården. Udhuset er præget af en nyere planløsning og af nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder flisegulve og systemplader i lofterne. 


Bygningshistorie:

Kancelligaarden var oprindeligt en stor 5-længet skudehandelsgård opført i 1772-1777. Idag er der kun hovedbygningen samt udhusbygningen "Hawet" tilbage. Hovedbygningen består af en 51 meter lang bygning med hvidkalket mur, rødmalede døre og vinduer samt stråtag. I 1844 blev bygningen indrettet til herrefogedkontor, tingsted og toldkontrolstation og efterfølgende fik den navnet Kancelligaarden. Udbygningen, hvor "Hawet" i dag er indrettet, fungerede oprindeligt som maltgøreri, hvor malten til ølbrygning blev forarbejdet. I 1844 blev bygningen indrettet til byens fængsel.

Kancelligården blev ombygget i år 1991.

kilder:
Redegørelse Lokalplan 19-001 Centerområde, Blokhus, Hune, Oktober 2009
Miljømæssig værdi:
Kancelligårdens miljømæssige værdi knytter sig til den centrale beliggenhed med den foranliggende have midt i Blokhus, samt til bygningens markante fremtræden med høj facade og ubrudte tagflader, som visuelt dominerer omgivelserne og i høj grad er med til at fastholde byens historiske kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:

Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den synlige forskel på den ’fornemme’, pudsede og kalkede facade mod syd, og den mindre ’fine’ nordside med synligt bindingsværk og lille stråtagskvist. Forskellen ses desuden i dørenes størrelse og indfatninger, og fortæller om behovet for at vise sin sociale status og økonomiske formåen offentligt. De gennemstukne bjælkehoveder og det meget markante styrterum, som ses på nordsiden, vidner desuden om de praktiske funktioner som bygningen tidligere rummede. Hertil kommer bygningens imponerende længde og fem skorstene, som utvetydigt signalerer økonomisk og social magt. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en oprindelig planløsning med et gennemgående hovedskillerum samt til de bevarede, ældre og traditionelle bygningsdele, herunder bjælkelag, gulv- og loftsbrædder, énfyldingsdøre, barokke gerichter, dørgreb og håndsmedede klinkefald. Bjælkerne er dels profilerede, dels uden profiler, hvilket vidner om den tidligere rumfordeling i bygningen, da bjælkerne uden profiler sandsynligvis har ligget i skillevæggene eller i de sekundære rum.  

Arkitektonisk værdi:

Kancelligårdens arkitektoniske værdi ligger i det store, langstrakte volumen med de høje mursider, den taktfaste vinduessætning og de imponerede, ubrudte tagflader. Formen og udtrykket er gennemgående gedigent, enkelt og traditionelt, med bindingsværk, puds, kalk og stråtag, men bygningen har tillige, gennem sin anseelige længde, en særdeles imposant fremtræden.

Hertil kommer de mange ældre og traditionelle bygningsdele i form af døre, gerichter, bræddegulve og bræddelofter med synlige bjælker, der i samspil med det bevarede hovedskillerum bidrager til opretholdelsen af en traditionel, historisk atmosfære.

Bærende fredningsværdier:

I hovedbygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens traditionelle form og fremtræden, herunder den pudsende facade, nordsidens bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder og stråtagets kvist, de traditionelle vinduer og døre samt de ubrudte tagflader med de mange skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I hovedbygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med et gennemgående hovedskillerum samt alle ældre og traditionelle bygningsdele, herunder gulve, døre, dørgreb, klinkefald, gerichter, bræddelofter og bjælker. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1930
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-03-1991
Journal nr.:
426/835-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Strandvejen 004, Kancelligården, matr.nr. 67ar, Hune by, Hune. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. C. Klitgaard. November 1952. Strandvejen 004, Kancelligården, matr.nr. 67ar, Hune by, Hune. Summarisk bygningsarkæologisk undersøgelse. 4 sider samt tegninger og fotografier. Peter Carstens/Erik Einar Holm. Februar 1989.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandvejen 4A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap