Sag: Holstvej 8, Skagen

Holstsvej 008, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holstvej 8, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holstsvej 008
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Det toetages rødstenshus (1907 af Ulrik Plesner). F. 1988.
Beskrivelse:
Bygningen ligger på et hjørne i midten af Skagen by.  

Bygningen, der er i to etager, er grundmuret og står i blank mur af røde håndstrøgne sten, med en fremspringende, støbt sokkel og en hvid, pudset tandsnitsgesims. Taget er teglhængt og afvalmet med hvidtet kantforskælling og i tagryggen to hvide skorstenspiber med takket krone. I østre tagflade ses midt for en facadekvist med svungen gavl og tandsnitsgesims og på hver side af denne to små taskekviste, mens der i den vestre tagflade findes en stor taskekvist. Alle kviste har rødmalede, pladebeklædte flunker og vinduerne er nyere og hvidmalede. Ved stueetagen i facadens nordlige hjørne ses syv fladbuede arkader, fem mod øst, og to mod nord. Ved hjørnet mellem arkadernes buer står en fritstående granitsøjle og bagved denne er muren i stueetagen skåret skråt. I den skrå mur findes en fladbuet, hvid murfals, hvori der er et nyere tredelt dørparti med store ruder og et rundbuet, opdelt overvindue. I de øvrige arkader er nyere store vinduer, der øverst afsluttes af et opdelt rundbuet overvindue. I husets sydgavl ses en nyere havedør under et kurvehanksbuet stik og et dekoreret ældre overvindue. I sydsidens vestlige del er to murede vanger og øverst en muret altan til første salen. Mellem vangerne findes en ny betontrappe, som fører op til en ny, tofløjet dør. I vestsiden er tre nyere hvidmalet døre, hvoraf en af dem fører til kælderen. Husets vinduer er dels ældre, dels nyere, og alle er hvidmalede ligesom de murfalse de sidder i. Alle har støbte sålbænke og kurvehanksstik over et hvidmalet spejl. I stueetagen er vinduerne torammede mens de på første sal er krydspostvinduer. I gavltrekanterne er vinduerne torammede under lige stik. I vestsiden findes ligeledes torammede kældervinduer under murede stik. På vestsiden ses øverst i muren to vandrette hvide blændingsbånd.  

Indvendigt er bygningen i dag indrettet til hotel med reception, restaurant og industrikøkken i stueetagen samt værelser på førstesalen og i tagetagen. Spidsloftet står uudnyttet. Der findes en mindre kælder under den vestlige del, der bruges til opbevaring. De fleste overflader er nyere, men af ældre dele er bevaret flere trægulve, trapper med balustre og vanger, vægge med høje bræddepaneler samt fyldingsdøre og gerichter. Mange døre er udført i kopi af de ældre, og de nyere vinduer er udført som koblede rammer, mens de ældre har forsatsruder.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1907 efter tegninger af arkitekt Ulrik Plesner. Bygherren var købmand Jens Holst, der ønskede at indrette skibshandel med butik, lager og udstillingslokale i stueetagen, mens der på første sal skulle være bolig for familien. Tidligere stod der tillige på vestsidens hvide blændingsfelter ”SKIBSHANDEL-HOLST 1907”

På et tidspunkt har den nederste del af de store vinduespartier, i arkaderne, været opbygget med brystninger i flammede gule sten. I nyere tid er disse dog fjernet og de oprindelige vinduespartier er genetableret.

Ulrik Plesner tegnede bygninger i Skagen gennem en lang periode fra 1891 til hans død i 1933. På denne tid var det unormalt at en kendt arkitekt opførte så mange bygninger i en provinsby, normen var at benytte en lokal bygmester. Plesners stil blev normgivende og senere kendetegnet for bygningstyper i Skagen. Hans arkitektoniske udtryk i de første år i Skagen har mange referencer i denne bygning, der ligeledes han mange ligheder med Brøndums Hotel, der var hans første bygningsværk i Skagen.
kilder:
Huse i Skagen, Højen og Vesterby, Skagen Kommune, Miljøministeriet Fredningsstyrelsen, 1981.

Skagen Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i den gamle del af Skagen by. Tillige har placeringen på et hjørne værdi, da dette har været og er en ideel placering for en forretning idet synligheden i gadebilledet er optimal.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Ulrik Plesners karakteristiske nationalromantiske stil fra starten af 1900-tallet. Bygningen indgår som en del af de mange bygninger Plesner opførte i Skagen. Foruden nationalromantikken med den nygotiske stil, med inspiration fra England var der i tiden ligeledes en begyndende påvirkning i arkitekturen fra Bedre Byggeskik. Dette kan aflæses ved bygningens gode håndværk som særligt ses i murværket, herunder de blanke røde mure, de rundbuede hvide blændinger og stik over alle åbninger.

Tillige kan bygningens grundplan med butik og udstilling i stueetagen og bolig på første sal stadig aflæses i vinduernes størrelse og arkadens store rundbuede partier samt i det markerede indgangsparti på det skrå hjørne.

Tagets kantforskælling og de hvidtede murfalse er egnskarakteristiske træk af kulturhistorisk værdi.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den velproportionerede form, der med de røde, høje mure og de afvalmede gavle fremstår massiv og kraftfuld. De hvidmalede vinduespartier, gesimsen og skorstenene markerer sig tydeligt i murværket og understreger den overordnede symmetri. Hertil kommer murværkets røde, håndstrøgne sten i krydsforbandt med brede skrabefuger, hvilket giver en levende og stoflig karakter. Murværket er ligeledes prydet af mønstremuringer, der på raffineret vis understeger de vigtigste elementer i bygningens konstruktion, herunder de murede stik omkring næsten alle åbninger samt arkadernes murede pilastre med de ”bløde”, afrundede hjørner og kantede kapitæler.

Foruden de gennemgående detaljer, indeholder bygningen flere detaljer, der understreger enkelte dele. Her kan nævnes den kraftige granitsøjle på hjørnet, der skiller sig up både med materiale og form, og herved markerer bygningens hovedindgang. Havedøren mod syd har endvidere bevaret sine oprindelige detaljer, med kannelerede pilastre kronet af rombeprydede kapitæler, og et mønstersprosset overvindue, der giver en elegant afslutning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens overordnede form og enkle traditionelle materialeholdning, herunder de blanke mure og hvidtede detaljer. Hertil kommer arkadernes udformning, de mange murede detaljer, granitsøjlen og de ældre vinduer samt de store vinduespartier i arkaden og det afskårne hjørne.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede materialer og bygningsdetaljer, herunder trægulve, trapper med ældre balustre og vanger, vægge med høje bræddepaneler samt ældre fyldingsdøre og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-02-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-61/86


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Holstvej 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap