Sag: Hakon Børresens Hus, Skagen

Christian X's vej 082, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hakon Børresens Hus, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Christian X's vej 082
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Beboelseslængen med sidehus (1910 af Ulrik Plesner). 
Fredet 1986.*
Beskrivelse:
Hakon Børresens Hus består af to bygninger, der ligger på en stor grund med klitvegetation samt en anlagt have, i den vestlige del af Skagen. Grunden ligger ud til den inderste del af byens indfaldsvej, og er afgrænset af et nyere, ubehandlet hegn af lodretstillede grene. En nyere, muret garagebygning med tegltag afslutter gårdhaven mod vest. 

Det øst-vest liggende langhus er ved det nordøstre hjørne sammenbygget med en lille sidefløj. Begge huse er grundmurede og har teglhængte heltage med halvvalme. Husene har sort, fremspringende sokkel og stænkpudset murværk malet i en lys gul farve. Under taget afsluttes med en hvid gesims med tre retkantede led, som går et lille stykke ind på gavlhjørnet og derfra fortsætter op langs tagfladerne. Tagrenderne er af zink, og tagene har hvid kantforskælling. På sidefløjens tagrygning sidder én skorsten og på hovedlængens to, alle er hvidtede og med sokkel og ”kongekrone” muret gesims. 

Hovedlængen har i nordre tagflade to gulmalede kviste med svungen front, teglhængt heltag og småsprossede vinduer. I tagfladen mod haven sidder en større, helvalmet facadekvist med kantforskælling, gulmalede flunker og et vindues- og dørparti, som udgang til en stolpebåren balkon med hvidt bræddegelænder. I tagfladen øst herfor sidder to nyere ovenlysvinduer med rødmalet inddækning. Den vestre og nederste del af tagfladen er forskællet. I hver side af sidelængens tagflade sidder et nyere ovenlysvindue med rødmalet inddækning. 

Bygningernes ældre, torammede vinduer med otte ruder sidder i hvide murfalse med hvide, støbte sålbænke. I hovedlængens vestgavl sidder et stort, opdelt ateliervindue. Under balkonen på hovedlængen og i sidelængens sydgavl sidder tofløjede fyldingsdøre med glas. Vinduer og havedøre er hvidmalede. På hovedlængens nordside, foran den oprindelige hoveddør, er et nyere vindfang, udført i træ med brystning af lodretstillede brædder og herover store glasruder. I vindfanget sidder en tofløjet fyldingsdør, og i sidefløjens vestre langside sidder en halvdør med fyldinger. Begge er malet i grå nuancer.    

Indvendigt fremtræder bygningen med en næsten oprindelig rumstruktur samt ældre inventar. Fra hallen med ovenlysvinduer og fritstående trappe til første sal, er der adgang til den gennemlyste stue med integreret spisestue, og herfra ind i det store atelier mod vest. Fra hallen er der via anretterkøkkenet adgang til sidehuset, der rummer et nyere køkken, toilet, fadebur, bryggers og lofttrappe. Loftsetagen er indrettet med et ældre badeværelse samt et par værelser. Indvendigt fremtræder bygningen med en ældre materialeholdning og ældre bygningsdetaljer.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført som sommerbolig for komponisten Hakon Børresen i 1910, efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Spisestuen blev opført som en kopi af samme i Drachmanns Hus, efter ønske fra Hakon Børresen, der i en periode boede i Drachmanns Hus.

I 1956 blev huset istandsat og garagen opført ved arkitekt Ejnar Borg. I 1984-85 blev køkkenindretningen ændret og nyt køkken indsat.

kilder:
Huse i Skagen I, Højen og Vesterby, Skagen Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1982.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Hakon Børresens Hus ligger i dets tilbagetrukne og solitære placering i en stor, tilvokset have med klitvegetation. Hovedlængens øst-vest vendte gavle bidrager tillige til opretholdelsen af det historiske kulturmiljø i Skagen, som er karakteriseret ved en spredt beliggende, øst-vest vendt længebebyggelse mellem havet og byens langsgående hovedgade samt af kantforskællede røde tage og en gennemgående farvesætning i gul, hvid og rød. Hertil kommer det rustikke hegn af grene, der sammen med klitterne vidner om naturens nærhed, selv i Skagen by.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Hakon Børresens Hus knytter sig i det ydre til ateliervinduet mod øst, der vidner om, at en kunstner har boet og arbejdet i huset. Hertil kommer længernes egnskarakteriske træk, herunder de øst-vest vendte gavle, der skulle yde mindst mulig modstand mod vestenvinden samt den hvidtede kantforskælling.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den næsten oprindelige plandisponering, herunder stuens opdeling med spisestue og atelier, begge med oprindeligt inventar, der er udformet som kopi af stuen og atelieret i Drachmanns Hus. Hertil kommer inventarets udformning og detaljer, der vidner om at de, ligesom huset, er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner, der i begyndelsen af 1900-tallet var altdominerende i Skagen.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Hakon Børresens Hus som to selvstændige, enkle volumener med en traditionel farveholdning og materialeanvendelse. Bygningernes arkitektoniske værdi knytter sig til de langstrakte volumener med stringente facader med taktfast vinduesrytme, halvvalmede gavle og næsten ubrudte tagflader samt hvidtede skorstene og kantforskælling. Hertil kommer bygningernes nedtonede detaljering, der kun brydes af sydsidens facadekvist og stolpebårne balkon med indbyggede bænke i haveniveau samt af de unikke skorstene med kongekrone-gesims og nordsidens kviste med svungen front. Endvidere er der værdi i de ældre vinduer og døre.  

Indvendigt er der arkitektonisk værdi i bygningens næsten oprindelige rumstruktur med de repræsentative rum vest for forstuen, de funktionsbestemte rum mod øst i sidehuset, hvor der på første sal herover er pigekammer og i hovedlængen de private værelser. Hertil kommer bygningens store loftshøjde samt rummenes generelle meget lyse fremtræden, idet alle rum får masser af lys udefra. Hallen, der er badet i lys fra ovenlysvinduerne, står med en oprindelig materialeholdning ved de mønsterlagte teglgulve, murede ”brystningspaneler” og unikke fyldingsdøre. Hertil kommer de kannelerede søjler og den fritstående trappe, der sammen med den mørke farveholdning bibringer rummet statelighed. 

Mod haven er de dobbelte fløjdøre placeret en filade imellem hall, stue og atelier. Den gennemlyste stue, der er opdelt til spisestue af fritstående søjler og tremmeværk magen til brystningspanelet ved slagbænken mod nord, er helt unik og meget gennemført, både i detaljering og i farveholdning. Eksemplevis er endebænkene i spisestuen udført som kirkebænkene i Skagen Kirke og under loftet er der en indbygget tallerkenrække, der nærmest fungerer som en slags stukkant. Atelieret adskiller sig fra bygningens øvrige rum ved dets store og imponerende volumen, idet der er åbent op til undersiden af hanebåndene, samt ved dets mørke fremtræden af brunbejdsede loftbjælker og loftbrædder, er giver rummet et nærmest middelalderligt præg. Hertil kommer rummets store pejs samt den indbyggede reol med slagbænk med udskåren ryg og forgyldt bladlignende mønster, der tilskrives Bindesbøll. 

Bygningens gedigne og traditionelle materialevalg med tegl- og bræddegulve, pudsede lofter og fritliggende bjælkelag og loftbrædder, den ældre farveholdning samt de mange bygningsdetaljer, herunder murede pejse, fyldingsdøre, gerichter, greb og den enkle køkkentrappe, bidrager alle til oplevelsen huset som meget gedigent og gennemført.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Hakon Børresens Hus knytter sig i det ydre til bygningernes volumener, deres indbyrdes placering og stringente facader med taktfast vinduesrytme, halvvalmede gavle, sydsidens facadekvist og stolpebårne balkon med indbyggede bænke, nordsidens svungne kviste, de næsten ubrudte tagflader, kantforskællling og skorstene med kongekronegesims. Hertil kommer de ældre vinduer og døre, samt den traditionelle farveholdning og materialeanvendelse. 

I bygningernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den næsten oprindelige planløsning med spisestue og atelier med fast inventar samt til bygningens gennemgående store lofthøjde og mange lysindfald. Endvidere er der værdi i de ældre bygningsdetaljer, herunder pejse, fyldingsdøre, gerichter, paneler, greb og køkkentrappe. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-09-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
626-14-2/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-06-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-60/86


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Chr. Xs Vej 82

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap