Sag: Admiralgården, Skagen

Østre Strandvej 51, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Admiralgården, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østre Strandvej 51
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Den trefløjede bygning (1915 af Ulrik Plesner).
Fredet 1986.
Beskrivelse:
Admiralgården ligger på en stor grund med klitvegetation, i første række ned mod havnen.

Admiralgården er en grundmuret bygning med en stor frontkvist med karnap og balkon mod gaden, samt to sidefløje og et fremhævet indgangsparti mod gården. Bygningen er opført i én etage med sort sokkel, gulkalkede facader, hvid profileret gesims og stejlt, teglhængt, afvalmet rødt heltag med hvid kantforskælling. I tagfladen sidder flere lange, teglhængte taskekviste, og i tagryggen fire hvidtede skorstenspiber. De småsprossede korspostvinduer og havedøre er hvidmalede, mens den tofløjede hoveddør med fyldinger og krydssprosset overvindue er blåmalet.

Indvendigt er bygningen indrettet med hotelværelser i tre etager, hvoraf de to øverste er i tagetagen. Værelserne er indrettet med nyere badeværelser og bygningen fremtræder med nyere overflader og enkelte ældre bygningsdetaljer.
Bygningshistorie:
Admiralgården blev under navnet Brøndum Strandhotel opført som anneks til Brøndums Hotel af ejeren Degn Brøndum. Bygningen blev tegnet af arkitekt Ulrik Plesner og stod færdig i 1915. Den første beskrivelse af bygningen findes i en brandtaksation fra 1918.
kilder:
Huse i Skagen II Kappelborg og Østerby, Skagen Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1982.
Miljømæssig værdi:
Admiralgårdens miljømæssige værdi knytter sig til dens beliggenhed ud mod havnen (tidligere havet), hvor den sammen med Østerbys øvrige solitære bebyggelse definerer byens grænse mod øst. Hertil kommer grundens bevarede klitter og klitvegetation, der understreger bygningens kystnære beliggenhed.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Admiralgården knytter sig til bygningens oprindelige funktion som anneks til byens driftige hotel: Brøndums Hotel. Hertil kommer, at den er tegnet af Ulrik Plesner, der var den altdominerende arkitekt i Skagen omkring århundredeskiftet. 

Bygningens homogene materialeanvendelse med pudsede facader, kantforskællede tage og den gennemgående farveholdning i gul, hvid og rød bidrager til opretholdelsen af et historisk kulturmiljø.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Admiralgården som et symmetrisk, stringent, u-formet volumen med en traditionel farveholdning og materialeanvendelse. Admiralgårdens arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens gennemførte symmetri, både i grundplan og facader, hvilket understreges ved at symmetrien er ført med ud i værelsernes balustradeopdelte terrasser. 

Endvidere er der arkitektonisk værdi i de stejle tagflader med taskekviste, de hvidtede skorstene og kantforskællingen, samt bygningens øvrige detaljer, herunder den brede, profilerede gesims og den rundbuede åbning med balkon i frontkvisten samt de ældre vinduer og døre, især hoveddøren som er en tofløjet fyldingsdør med krydssprosset overvindue. 

Indvendigt er der arkitektonisk værdi i den næsten oprindelige grundplan samt i de oprindelige bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre, gerichter, fodpaneler, profilerede lister omkring vinduer og under vinduesplader samt hovedtrappen med de for Ulrik Plesner så karakteristiske lodrette kanneleringer af mægler og balustre.
Bærende fredningsværdier:
Admiralgårdens bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningens symmetriske grundplan og facader, det stejle, afvalmede heltag med kviste, kantforskælling og skorstene i rygningen. Hertil kommer de øvrige bygningsdetaljer, herunder gesimsen, frontkvistens rundbuede åbning med rundbuet balkon, de balustradeopdelte terrasser og de ældre vinduer og døre. Endelig kommer den oprindelige farveholdning og traditionelle materialeholdning.
 
Facaden mod Anchersvej.

Admiralgårdens bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den næsten intakte grundplan og de oprindelige bygningsdetaljer, herunder trapper, fyldingsdøre, gerichter, fodpaneler og vinduernes indramning af profillister. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-11-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-48/85


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østre Strandvej 51

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap