Sag: Fiskepakhusene, Skagen

Fiskehuskaj 1-31 og Rødspættevej 2-6, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiskepakhusene, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fiskehuskaj 1-31 og Rødspættevej 2-6
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
De fem grupper fiskepakhuse (1904-07 af Thorvald Bindesbøll).
Fredet 1985.
Beskrivelse:
Fiskepakhusene består af seks bygningsvolumener, beliggende omkring et havnebassin. Pakhusene er alle opbygget efter samme princip: De er opført i to etager og består af fire sammenbyggede gavlhuse og på bagsiden et højere langhus. Alle bygninger har tagpapbeklædt heltag med udhæng. Et pakhus er undtagelsesvist opført af fem gavlhuse. 

Gavlhusenes nederste etage er grundmuret og hvidkalket over en sort sokkel, mens overetagen har en rødmalet bræddebeklædning, der veksler mellem lodret- og vandretstillede brædder. Den skiftende bræddebeklædning adskilles af et gennemgående, hvidmalet, profileret bånd. I midten af hvert gavlhus findes en tofløjet, rødmalet revleport med detaljerede beslag og kraftige hængsler. Over porten findes udskårne, hvidmalede fordakninger med blåmalede detaljer. Alle vinduer i gavlhusenes underetage er rødmalede og etrammede med murede sålbænke, mens overetagens vinduer er hvidmalede og består af et- og torammede vinduer med hvide bræddeindfatninger og udskårne fordakninger med blåmalede detaljer. De fleste vinduer er ældre. Endvidere er gavlhusene udstyret med hvidmalede, udskårne vindskeder.

Langhusene er som gavlhusene grundmurede og hvidkalkede over en fremtrædende, sort sokkel, og gavltrekanten er beklædt med rødmalede brædder. Murværket har flere steder forskelligt udformede blændinger, der er kalket gule. I langsiden ses en tofløjet, rødmalet revleport med detaljerede beslag og kraftige hængsler. Vinduerne er étrammede i nederste del, mens de i den øverste etage er trerammede med sprosseopdeling. De fleste vinduer er ældre. 
Indvendigt har pakhusene på Fiskehuskaj 1-31 en delvist bevaret grundplan med opdeling af de enkelte gavlhuse, dog er flere slået sammen. I stueetagen er der hovedsagligt indrettet fiskeudsalg og restaurant, og kontor eller restaurant i den øverste etage. Langhusene indeholder nyindrettede industrikøkkener. De fleste rum fremstår med mange ændrede overflader, herunder flisegulve og gipslofter, dog har enkelte bevarede bræddelofter med synlige bjælker. 

Pakhuset på Rødspættevej 2-6 er det mest ombyggede og er indrettet til én restaurant i to etager. Gavlhusene er lagt sammen til et stort rum, og de fleste overflader og detaljer er nyere men dog udført i materialer, der lægger sig op af de oprindelige. Her er ligeledes indrettet et større industrikøkken.
Bygningshistorie:
I forbindelse med anlæggelsen af Skagens fiskerihavn i årene 1904-07 blev der opført en ny mole og havnefront samt rækker af fiskepakhuse. Disse bygninger afløste de eksisterende skure som fiskerne og fiskehandlerne hidtil havde anvendt. De nye pakhuse blev opført efter tegninger af arkitekten Thorvald Bindesbøll. Pakhusene på Fiskehuskaj, hver med fire fag, blev opført først, mens det sidste pakhus på Rødspættevej blev opført med tre fag i 1913 og forøget med to ekstra fag i 1916. Langt senere blev flere gavlhuse opført på den anden side af langhuset. 

Tidligere fandtes der rødmalede hejselemme øverst i alle gavlhusenes midterste åbning, samt øverst i de grundmurede langhuse. Lemmene er gennem årene blevet udskiftet til vinduer.
kilder:
Huse i Skagen, Højen og Vesterby, Skagen Kommune, Miljøministeriet Fredningsstyrelsen, 1981. 

Den danske arkitektur, Anne-Louise Sommer, Gyldendal 2009
Miljømæssig værdi:
Fiskepakhusenes miljømæssige værdi knytter sig til deres placering på kajen tæt ud mod havebassinet, hvor de ved deres taktfaste rytme spejler hinanden og skaber tæthed, intimitet og et velbevaret industrielt havnemiljø. Tillige afspejler placeringen bygningernes oprindelige funktion som en del af fiskeindustrien. Pakhusene fremstår endvidere som et vartegn for Skagen Havn.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Fiskepakhusenes bevarede formsprog og den oprindelige farveholdning i rød og hvid, der afspejler Bindesbølls inspiration fra den nordiske arkitektur med særligt mange referencer til svenske og norske havnebyer, hvor træskure ligeledes lå side om side og hvor farverne ligeledes var røde og hvide. Bindesbøll var optaget af den ornamentglade skønvirkestil, hvilket ses i Fiskepakhusenes dekorerede facader, herunder gerichter, fordakninger og vindskeder.  

Hvor gavlhusenes opdeling er intakt, afspejles Bindesbølls oprindelige tanke med ét gavlhus til hver fisker. Åbningerne mod havnen vidner om de oprindelige arbejdsgange i pakhusene, hvor der er blevet lastet fisk ind og ud, mens de mere lukkede rum i langhusene, afspejler den tidligere funktion til opbevaring af køleis. Selvom gavlhusenes hejseluger er blevet udskiftet til vinduer, fornemmes deres oprindelige funktion stadig.
Arkitektonisk værdi:
Fiskepakhusenes arkitektoniske værdi knytter sig først og fremmest til repetitionen, der som et effektfuldt virkemiddel bruges i såvel den store som den lille skala, herunder takten af gavlhusene og gentagelsen af bygningselementer. 

Bygningernes overordnede udførelse i enkle, uprætentiøse materialer skaber let forståelige bygninger, hvor arkitekten med enkle virkemidler har formåret at skabe levende facader, herunder brugen af brædder, både lodret og vandret, samt farveskift mellem rød og hvid. De mange ornamenterede bygningselementer, der er fremhævet i klare farver som hvid, blå og gul, skaber et grafisk formsprog og en stor kontrast til de bagvedliggende mere enkle flader.
Bærende fredningsværdier:
I Fiskepakhusenes ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de sammenstillede bygningsvolumener med ubrudte tagflader, ældre vinduer, brede porte med kraftige beslag og de mange udskårne detaljer. Hertil kommer repetitionen af gavhusene, den kontrastfulde farvesammensætning i hovedsagligt rød og hvid samt de blå og gule detaljer. Endvidere knytter værdierne sig til den traditionelle materialeholdning. 

I Fiskepakhusenes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan, hvor hvert pakhus rummer fire særskilte gavlhuse, der alle har adgang til langhuset. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer og overflader, herunder synlige bjælkelag, kalkede mure, træbeklædninger og støbte gulve.
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-16/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-45/85


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap