Sag: Hospitalet (tidl.), Sæby

Strandgade 2, hj. af Vinkelvej, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Hospital
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hospitalet (tidl.), Sæby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 2, hj. af Vinkelvej
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (stiftet 1565, genopført 1675 efter brand 1657).
Fredet 1959.
Beskrivelse:
I Strandgade, overfor Sæby Kirke, ligger et hus kendt som Det Gamle Hospital.

Bygningen er et enetages længehus opført i sort opstolpet bindingsværk med gulkalkede tavl og et teglhængt tag med halvvalm i den østre ende og spidsgavl i den vestlige. I tagfladen findes adskillige tudsten og i tagryggen to skorstene med sokkel, skaft og gesims. Fodremmen hviler på en støbt sokkel, der næsten er skjult af den omgivende pikstensbelægning.
Vinduerne er enkelt- og to-rammede, småsprossede vinduer, som tillige med de lave bræddebeklædte døre, er grønmalede. I den østre gavltrekant er en lille lem. Over den østlige dør på facaden er et malet skilt, som fortæller om husets oprindelse. Skiltet er en nyfremstillet kopi af det oprindelige skilt. (Og er udført af skiltemaler Arnold Andersen.)

Indvendigt er bygningen præget af en nyere ombygning, idet den tidligere har været delt op i flere lejligheder, som i dag er slået sammen til én. Der er nyere overflader overalt, med undtagelse af synlige loftsbjælker og loftsbrædder. Planløsningen er præget af små rum til gadesiden og en større stue mod haven. Tagrummet fremstår uudnyttet, med synligt tagværk understrøget med fugeskum.
Bygningshistorie:
Hospitalet stiftedes i 1565 af Mogens Juel til Knivholt og hustru Inger Tidemandsdatter. Den første bygning nedbrændte i 1657 og den nuværende er fra 1675. Stedet fungerede som hospital for byens fattige. Et hospital betegnede dengang en fattiggård eller alderdomshjem, og ikke et egentligt sygehus.
kilder:
Bevaringsplan Sæby, Nationalmuseet 1968
http://www.saeby-museum.dk/vis/nyhed/tavle-til-det-gamle-hospital-laves-paa-saeby-museums-vaerksted/
http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6by
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til husets beliggenhed i en homogen husrække langs Strandgade, overfor kirken. Dertil kommer grundens beliggenhed på hjørnet af Vinkelvej og Strandgade, der giver et indblik til haven, som sammen med et markant træ i det sydlige hjørne af haven skaber en harmonisk helhed.
Kulturhistorisk værdi:
For Hospitalet er den kulturhistoriske værdi knyttet til husets oprindelige funktion som hospital. Dette kan blandt andet aflæses ved det malede skilt på facaden. Hospitalet har oprindeligt huset 8 ”lemmer”, som var datidens fattige blev kaldt. Bygningen er derudover et tidstypisk eksempel på periodens byggeskik i kraft af de beskedne, men harmoniske proportioner, bindingsværket med gennemstukne bjælkeender og knægte, samt den generelle materialeholdning. De to skorstene vidner om at huset har været delt op i flere lejemål.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til bygningens velproportionerede hovedform og regelmæssigt opbyggede, gulkalkede facader af bindingsværk udført med løsholter over vinduerne, samt gennemstukne bjælkeender og knægte. Hertil kommer det teglhængte tag med ubrudte tagflader og to skorstene.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med det sort opstolpede bindingsværk med gulkalkede tavl og traditionelt udførte, opsprossede vinduer, samt tegltag med ubrudte flader og to skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning samt til de synlige loftsbjælker.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgade 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap