Sag: Sæby gamle Rådhus

Strandgade 1, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sæby gamle Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 1
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (antagelig 1750'erne, ombygget 1801).
Fredet 1959.
Beskrivelse:
Bygningen ligger midt i Sæbys ældre bykerne, tæt ved kirken, med facaden ud til Klostertorvet og med sydgavlen ud til Strandgade.  
Huset er opført i en etage over en sorttjæret sokkel. Facaden mod torvet og den nordlige gavl er opført i fattigt, sorttjæret bindingsværk mens gårdsiden og sydgavlen er grundmuret. Tavl og murværk fremstår gult, delvist kalket delvist malet. Murene afsluttes af en sorttjæret sugfjæl. Taget er opskalket og afvalmet, belagt med røde vingetegl og har to murede hvide skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Bygningens døre, en i facaden og to i gårdsiden, er alle nyere og grønmalede. Vinduerne, der varierer mellem et- og torammede, er nye med koblede rammer, hvor forsatsruden er en termorude. I nordgavlen findes en sorttjæret luge. I facaden sidder en mindeplade udført i sandsten med skriften ” Denne bygning var raadhus i Sæby 1801 – 1848. 
Indvendigt er bygningen indrettet med en formentlig nyere rumdeling til en bolig. Bygningen fremstår med nyere overflader, herunder finergulve og gipslofter, samt nye overflader i badeværelse og køkken. Enkelte vægge har bevaret overkalket bindingsværk og flere rum har bevaret ældre revledøre. Tagetagen står uudnyttet.
Bygningshistorie:
Bygningen er oprindeligt opført i 15 fag bindingsværk fra ca. 1750. Grundmuringen af syd- og østmurene er sket i 1860’erne. Vinduerne har tidligere stået med mørke rammer og karme.
Bygningen har tidligere huset herredstinget og fra 1801-1848 fungeret som byens rådhus.
kilder:
Bevaringsplan Sæby, Nationalmuseet 1968.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til husets beliggenhed i den ældre del af Sæby, blandt mange andre velbevarede lave huse. Husets beliggenhed for enden af det slyngede provinsstrøg, har værdi i kraft af den markante placering med den lille plads foran. Den smalle række af bevarede pigsten langs facaden, er tillige et historisk og autentisk element i den miljømæssige opfattelse.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens udførelse og enkle form, og det fattige bindingsværk, der er typisk for de ældre byhuse i Sæby. Hertil kommer den uregelmæssige takt i bindingsværket, der vidner om at bygningen førhen har haft flere fag. Endvidere fortæller nordgavlens revleluge om tidligere opbevaring på tagetagen.
Arkitektonisk værdi:
Husets arkitektoniske værdi findes i den stilfærdige fremtræden, der karakteriseres ved det enkle volumen, med de stejle og ubrudte tagflader. De centrerede skorstenspiber og de afvalmede gavle understreger bygningens overordnede symmetri. Ligeledes tildeler den sorttjærede sokkel og sugfjæl en indramning af bindingsværket og en markant overgang fra muren til terrænet.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det fattige bindingsværk, de kalkede tavl og mure samt til det ubrudte tag og lemmen i nordgavle. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.  
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede, overkalkede mure og de ældre revledøre.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap