Sag: Sæby Vandmølle

Frederikshavnsvej 1 og 1 A-B, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sæby Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederikshavnsvej 1 og 1 A-B
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Møllebygningen med turbinehus (1710) og det vinkelret på møllen opførte stuehus (ca. 1850).
Fredet 1979.
Beskrivelse:
Sæby vandmølle og det tilhørende stemmeværk ligger ved Sæby Å i udkanten af Sæby.

Bygningen består af to sammenbyggede længer med et rødt teglhængt heltag. Den vestlige længe er i to stokværk, og opført i sorttjæret bindingsværk med hvidmalede tavl og en rød bræddebeklædning på begge gavltrekanter. Bygningen har mod vest en høj kampestenssokkel, mens de øvrige sider har en sorttjæret, lav sokkel. Ned til åen er et tilbygget turbinehus i et stokværk, udført som vestlængen med heltag af plader. Den sydlige længe er i et stokværk og opført i hvidmalet grundmur over en sorttjæret sokkel samt har en muret gesims, der mod syd er aftrappet. I tagfladen ses tre små tagvinduer mod syd og to nyere kviste mod nord. Mod øst er længen forlænget med et grundmuret udhus med fladt tag. Begge længers døre er nyere, nogle opført med en flammeret beklædning og andre med opsprossede ruder. Vinduerne er et- eller torammede og er udført i nyere kopier med opsprossede ruder. I det østlige sidehus findes ældre staldvinduer i støbejern. Alle vinduer og døre er malet i grønne og røde farver.

Indvendigt er alle overflader, rum og materialer ændret, bortset fra enkelte loftsbjælker på første etage. Bygningerne er i dag indrettet til to boliger, en i hver længe.
Bygningshistorie:
Møllen var i to perioder i 1600-tallet kongens. Ellers tilhørte den Sæbygård indtil 1747. Elisabeth Bille nyopførte kornmøllen i 1710 og fik ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen. 

Den tidligere mølle bestod i 1710 af den vestlige længe, der havde et møllehjul. Den grundmurede sydlænge er opført i cirka 1850.

Så sent som i 1921 blev vandhjulene udskiftet med en turbine, der producerede strøm til ejendommen indtil 2003. Francis-turbinen erstattede de to underfaldshjul. 

I de sidste mange år har bygningen været anvendt til beboelse. Omkring 1990 startede en større istandsættelse hvor alle overflader indvendigt blev udskiftet ligesom alle vinduer og døre.
kilder:
Bevaringsplan Sæby, Nationalmuseet 1968,
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed ved Sæby å med det bevarede stemmeværk, der danner et idyllisk og tidligt industrielt miljø. Mellem de to længer dannes en gårdsplads, hvis pigstensbelægning med ældre møllesten imellem øger stedets autenticitet.
Kulturhistorisk værdi:
Sæby Vandmølle er et bevaret eksempel på en tidligere fæstemølle under den nærved liggende Sæbygård. Vandmøllen er tillige et af de få steder i landet hvor den mølleteknologiske udvikling fra 1920’erne, hvor de fleste møller fik udskiftet det ældre mølleinventar til turbiner, kan aflæses. 

Sæby mølles kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den kraftige kampestenssokkel, der stammer fra den første møllebygning i 1710.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til det samlede volumen, hvor selve møllebygningens høje fundament og det sorte bindingsværk dominerer. Hertil kommer at bygningen fremstår som en sammensat form af kubiske volumener. Endvidere har materialesammensætning en høj værdi i kontrasten, der skabes mellem den tunge, massive kampestenssokkel med bølgende overkant og det lettere og geometriske bindingsværk, der næsten vokser op herfra.  

Bygningens dekoration og pynt er enkel og holder sig til bygningsdetaljernes farvesammensætning, som omkring vinduer og døre, hvor skiftet mellem grønne rammer og rødmalede karme skaber en kontrastfuld effekt, og få vinduer til at virke lette. Ligeledes skaber de to farver et virkefuldt mønster på de flammerede døre, ligesom de takkede underkanter forfiner de røde gavle.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens placering ved Sæby å og stemmeværket. Endvidere knytter værdien sig til bygningsvolumenet med møllehuset og turbinehus i bindingsværk samt stuehuset i grundmur. Herunder den kraftige kampestenssokkel mod vest og de næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og den klare, elegante farveholdning gennem alle elementer i facaderne. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede loftbjælker i sydlængen.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1979
Journal nr.:
66-14-43/76


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Frederikshavnsvej 001, vandmøllen, matr.nr. 122e, Sæby bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 4 sider samt bilag. Palle Friis. September 1973.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Frederikshavnsvej 1B
Fredet bygning Frederikshavnsvej 1A
Fredet bygning Frederikshavnsvej 1A
Fredet bygning Frederikshavnsvej 1A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap