Sag: Konsul Ørums Gård, Sæby

Algade 1 B, hj. af Søndergade, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Konsul Ørums Gård, Sæby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 1 B, hj. af Søndergade
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (1600-1700-tallet).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Konsul Ørums Gård består af forhus, sidehus og baghus, der er placeret over et hjørne af to centrale, små gader i den ældre del af Sæby. Bygningerne danner et mindre gårdrum imellem sig. Fredningen omfatter kun forhuset. 

Forhuset, der ligger ud til Søndergade, er opført i sorttjæret bindingsværk i et stokværk med hvidkalkede tavl over en høj kampestenssokkel.  Sydgavlen og den nederste del af nordgavlen fremstår grundmuret og hvidkalket. Bindingsværket er rigt på løsholter og dokker, og øverst findes et styrterum med gennemstukne bjælkeender. Taget, der er belagt med røde vingetegl, er et heltag, som mod nord er afvalmet. I rygningen findes to hvide skorstenspiber med sokkel og krave. I facadens sydligste fag findes en ældre, tofløjet fyldingsdør med en granittrappe med smedejersværn. I gårdsiden findes en lignende dør til stueetagen og kælderen, begge med tilhørende granittrapper. Der er ligeledes adgang til kælderen fra begge gavle. Vinduerne i stueetagen samt i sydgavlen udgøres af ældre, torammede vinduer, der er tredelte. Udover disse findes flere små, etrammede kældervinduer. Alle døre og vinduer er malet mørkegrønne. I nordgavlen findes øverst en lem til loftet samt et hejsehjul. 

Sidehuset mod Algade er sammenbygget med forhuset, og er opført i et stokværk i bindingsværk lig forhuset. Takten af stolper og dokker er fast og under alle gennemstukne bjælkeender findes udskårede knægte. Gårdsiden og den østlige gavl er grundmuret og hvidkalket. Taget, der er hængt med røde vingetegl, er sammenbygget med forhuset og afvalmet mod øst. 

Baghuset, der ligger inde i gården, er sammenbygget med sidehuset, og er opført i hvidkalket grundmur med sorttjæret bindingsværk i nordgavlen. I gavlen findes øverst en revleluge, der sammen med de ældre, torammede vinduer og en revledør i vestsiden er malet mørkegrønne. Taget er sammenbygget med sidehuset og er afvalmet mod nord.  

Indvendigt er de tre længer sammenhængende og indrettet til museum. Dele af den tidligere planløsning er bevaret med mindre sammenhængende rum i stueetagen og opbevaringsrum i forhusets kælder. Gulvene er delvist af nyere, delvist af ældre brædder, lofterne er udført som ældre bræddelofter med synlige bjælker, og væggens bindingsværk står delvist overpudset. Mange bygningselementer som trapper, døre, gerichter og vinduesposter er bevaret. I kælderen findes flere teglstens- eller pigstensgulve. Over alle tre længer er tagetagen udnyttet til forskellige udstillinger. 
Bygningshistorie:
”Konsul Ørums Gård" stammer sandsynligvis fra 1600-årene, men fik sit nuværende udseende omkring 1781, og siden er der kun sket enkelte ændringer, blandt andet er flere mure blevet omsat til grundmur.  Sidehuset er dog i 1781 forkortet med fem fag, og der har tidligere været en port i den østlige del af muren mod Algade.
kilder:
Bevaringsplan Sæby, Nationalmuseet 1968.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Konsul Ørums Gård knytter sig til bygningens centrale placering i byen, med et pladslignende bredt fortov til Søndergade, der giver en prominent ankomst. Denne mindre plads har en velbevaret pigstensbelægning, der tildeler hele miljøet en høj autenticitet. Dette er ligeledes gældende for det mere private og lukkede gårdrum, der udspændes mellem de tre længer.
Kulturhistorisk værdi:
Den miljømæssige værdi for Konsul Ørums Gård knytter sig til bygningens centrale placering i byen, med et pladslignende bredt fortov til Søndergade, der giver en prominent ankomst. Denne mindre plads har en velbevaret pigstensbelægning, der tildeler hele miljøet en høj autenticitet. Dette er ligeledes gældende for det mere private og lukkede gårdrum, der udspændes mellem de tre længer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Konsul Ørums Gård knytter sig til forhusets sorttjærede bindingsværk, der markerer sig tydeligt mellem de hvide tegl. Bygningens massive sokkel har stor værdi, idet den med sine marksten efterligner omgivelsernes belægning med pigsten og dermed udvisker overgangen mellem gade og bygning. Den murede sydgavl har ligeledes værdi og tildeler bygningen tyngde, idet den fremstår som et helstøbt element, hvor de mørke vinduer trykker sig ind i den hvide mur. Bygningsdetaljer som smedejernsgelænder og nedløbsrør er udført med lette dekorationer, der er med til at højne den arkitektoniske værdi ned i mindste detalje. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den traditionelle farveholdning med skiftende farver i hvert rum og med mørkt malede lofter. Dette bevirker at hvert rum opfattes som særligt i den store sammenhæng samtidig med at der er en sammenhæng med de ens malede lofter, hvor de synlige bjælker giver en naturlig takt gennem bygningen. Hertil kommer værdien ved de barokke bygningsdetaljer, hvor det afrundede formsprog er anvendt, herunder dørenes gerichter og vinduernes lodposter.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle form med det store ubrudte tag, den høje kampestenssokkel samt det markante bindingsværk med alle detaljer, herunder alle ældre døre og vinduer, samt granittrapper og lugen i nordgavlen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med stueetagens små rum samt kælderens opbevaringsrum og kartoffelkælder. Hertil kommer de mange ældre overflader, herunder bjælkelofter, bindingsværksmure og gulve af træ, tegl og pigsten samt til bygningsdetaljer som ældre døre og vinduesposter. Endeligt kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-05-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Algade 001, Sæby Museum, matr.nr. 128a, Sæby bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 3 sider. Arno Lind-Madsen. April 1939.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 1B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap