Sag: Borgmester Hans Grams Gård, Sæby

Algade 12, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Borgmester Hans Grams Gård, Sæby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 12
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset og portparti med overligger (1624).
Fredet 1954.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på et hjørne af to små gader i den gamle bydel i Sæby.  
Bygningen, der er i en etage, er opført i otte fags bindingsværk med den østlige gavl delvis grundmuret. Sokkel er af kampesten og oven på denne ligger en fodrem, der bærer et rigt bindingsværk med løsholter, dokker, dobbelte skråbånd, og knægtbårne gennemstukne bjælkeender. Mod havesiden har taget et stort udhæng med udskårne spærender. Alt tømmer er sorttjæret, mens tavlene er gulkalkede. Mellem bjælkeenderne findes en tandsnitsgesims, og i gavlene ses et sugfjæl, begge dele er hvidmalede. Taget er halvvalmet med en enkelt hvid skorsten med sokkel og krave i rygningen. I facaden ses en ældre, grønmalet fyldingsdør med overvindue og en granittrappe foran. På havesiden er tilbygget en mindre lude med en ældre dør. Vinduerne er alle ældre, grønmalede og torammede med en tredelt sprosseopdeling. Ved huset vestgavl er en portåbning og et enkelt bindingsværks fag, begge dækket af et par række tagsten. I portåbningen findes en rundbuet portoverligger med påmalet inskription og årstal.   
Indvendigt har bygningen delvist bevaret den oprindelige plan med små stuer mod gaden og køkken mod haven. I entréen findes en trappe op til to gavlværelser. I de fleste rum findes bevarede synlige bjælkelofter, og i stuen mod øst er de båret på udskårne knægte. Tillige findes ældre trægulve og et teglstensgulv i entréen samt mange ældre bygningsdele som fyldningsdøre, gerichter, beslag, greb og lodposter ved flere vinduer. 
Bygningshistorie:
Huset er opført før 1781, formentlig i 1624 og stod tidligere som en 15 fags bindingsværkslænge. Ved gennembruddet af Hans Grams Vej i det 19. århundrede blev huset afkortet til den nuværende længde. I 1958 blev huset restaureret, og den da fjernede portbygning blev retableret.
kilder:
Bevaringsplan Sæby, Nationalmuseet 1968,
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i det historiske miljø i Sæby, hvor den indgår naturligt i gadeforløbet, og grundet placeringen på hjørnet er synlig fra flere vinkler. Haven bag huset har værdi, idet den skaber idylliske rammer om bygningen med rosenbede og et stengærde mod Hans Gramsvej.
Kulturhistorisk værdi:
Kulturhistorisk værdi for Borgmester Hans Grams Gård knytter sig til bygningens velbevarede bindingsværk og øvrige materialer, der vidner om en af de ældste bygninger i Sæby. Dette forankres endvidere i årstallet 1624, der står på hoveddørens porthammer, hvilket formentlig er bygningens opførelses år. Inskriptionen over den fritstående portåbningen er et velbevaret element fra den første portåbning, og her antydes det ligeledes, at bygningen stammer fra dette årstal. 

Indvendigt knyttes ligeledes en kulturhistorisk værdi til den delvis bevarede grundplan med stuer mod gaden, samt de mange bevarede bygningsdetaljer, der giver bygningen et historisk præg.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til det sorttjærede, renæssance bindingsværk, der markerer sig, og særligt i facaden og i vestgavlen fremstår som et mønster. Tillige har bindingsværkets bjælkeender og knægte en særskilt værdi, idet de i facaden skaber en takt, der understreges af den opbrudte hvide gesims. 

Indvendigt, i den østvendte stue, fortsætte takten fra facaden med loftets synlige bjælker, der ligesom på facaden hviler på udskårne knægte.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det ældre bindingsværk med alle detaljer samt det ubrudte tag. Herunder kampestenssoklen, den hvidmalede gesims, portåbningen med rundbuet portoverlægger samt den ældre fyldingsdør med granittrappe og de ældre vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med mindre rum, herunder særligt den fine stue mod øst samt de mange bevarede materialer som trægulve, teglstengulv, bjælkeloft samt vinduesposter og fyldingsdøre med greb og låsetøj. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1958
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-06-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Algade 12

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap