Sag: Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.)

Halkærvej 103, Vesthimmerlands
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Mejeri
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Halkærvej 103
Kommune:
Vesthimmerlands
Omfang:
Mejeribygningen, skorstenen og garagen (1932 af E.V. Lind). Fredet 1997.*
Beskrivelse:
Mejeribygningen er opført i røde sten med rødt, halvvalmet tegltag. Bygningen består af en længe med tværstillet skummesal med saddeltag. Bygningens østlige ende er indrettet til bolig, den tidligere bestyrebolig. Denne del har nyere termovinduer med hele ruder. I resten af bygningen er de oprindelige vinduer bevaret. Med undtagelse af mejerisalens vinduer er alle vinduer af træ. Mejerisalen har fire høje vinduer over dem sidder et stort halvrundt opsprosset vindue i gavltrekanten. I vestfacaden er isat en stor træport, hvor der oprindelig var en dør. Vestfacadens vinduer er grønmalede. Ind- og udlevering er foregået på bagsiden af mejeriet. Indleveringsporten er nu tilmuret, ligesom den udvendige perron er væk. Den oprindelige rumstruktur er i store træk bevaret. Med undtagelse af få mindre ændringer står hele bygningen som da den blev opført. Bag mejeribygningen ligger et muret udhus med tidligere stald, garage og hønsehus. Der sidder fire dobbeltfløjede porte og en dør i facaden, alle er grønmalede. Anden etage i mejeribygningen er indrettet til værelser. På tredie etage over skummesalen ligger et festlokale med pudsede vægge og loft. En tofløjet dør fører ud til loftet som, hvis nødvendigt, har kunne inddrages i festlokalet. Mejeriet er overalt temmelig slidt, men er i det indre, på trods af enkelte ændringer, velbevaret i detaljerne. Hele bygningen fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, og er et flot og typisk eksempel på mejeriarkitekten E.V. Linds bygninger. Mejeriet ligger for sig selv markant i landskabet uden omkringliggende bebyggelse. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for området. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) knytter sig i det ydre til samlede anlægs traditionelle og gedigne udtryk, der var karakteristisk og typisk for mejeribygninger opført af arkitekten E. V. Linds mejeribygninger. 

Der er tillige kulturhistorisk værdi knyttet til hierarkiet mellem mejeribygningen og garagen, hvor førstnævnte fremstår repræsentativ med flere detaljer, mens sidstnævnte fremstår mere enkel og ydmyg. Herudover er der kulturhistorisk værdi knyttet til forskellen mellem de forskellige dele af mejeribygningen, hvor de store vinduer ved skummesalen og portåbningen sammen med den tidligere perron vidner om, at det har været en funktionsbygning. De mindre vindues- og døråbninger er derimod et udtryk for, at denne del af bygningen blev anvendt til bolig.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk bevarede planløsning med bolig i den vestlige ende og mejeri i den østlige del. Den store skummesal, maskinrum og kølerum samt en række mindre rum er bevaret, og tilsammen vidner de om, at den østlige del har været anvendt til mejeri. Dette understreges af den bevarede flisebeklædning på væggen og den ellers enkle og robuste materialeanvendelse.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) knytter sig til bygningens beliggenhed i landskabet, hvor anlægget ligger som et markant element uden anden omkringliggende byggeri.

Den arkitektoniske værdi er tillige relateret til mejeribygningen, der fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, hvor især den tværstillede længe markerer sig med flere gennemarbejdede og usædvanlige detaljer i form af en gavltrekant med omkringliggende gesims og halvrunde vinduer, herunder pilastre og store vertikale vinduesbånd, der giver et stort lysindfald i skummesalen og på samme tid fremhæver bygningens vigtigste rum.

Den arkitektoniske værdi ved skorsten er relateret til den koniske form og højden, der bevirker, at den fungerer som et velproportioneret pejlemærke i landskabet.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til skummesalen, hvor de store vinduespartier på begge sider sammen med det høje rum skaber et enkelt, men ophøjet udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) er overordnet knyttet til det samlede anlæg med mejeribygning, skorsten og garage. 

De bærende fredningsværdier for mejeribygningen er i det ydre knyttet til den grundmurede bygning i rød, blank mur med teglhængt heltag med kviste. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer, hovedgesims, gesimser i gavlene, pilastre, sålbænke og revleport samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for mejeribygningen er i det indre knyttet til de bevarede dele af den ældre planløsning med bolig i den østlige del, mejeri i den vestlige del og en bolig herover. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trappe, fyldingsdøre med gerichter og greb, revledøre, flisebeklædning og gulvklinker samt den traditionelle materialeholdning. 

De bærende fredningsværdier for skorstenen er knyttet til den koniske form i rød, blank mur med bånd af mursten og på en sokkel af natursten samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for garagen er i det ydre relateret til den grundmurede bygning i rød, blank mur med rødt teglhængt heltag. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revleporte og -døre, vinduer og hovedgesims samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for garagen er i det indre knyttet til bevarede planløsning med et stort åbent rum og de bevarede bygningsdetaljer, herunder staldinventar samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Mejeri
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1997
Begrundelse:
Det tidligere Koppesmølle Andelsmejeri omfattende mejeribygningen, skorsten og garage (1932 af E.V. Lind) har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år, selvom der er isat termoruder i den tidligere bestyrerbolig. Bygningen fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, og er et flot og typisk eksempel på mejeriarkitekten E.V. Linds bygninger. På trods af enkelte ændringer, afspejler bygningens plan endnu den tidligere anvendelse som mejeri og de dertil knyttede offentlige funktioner. Som for eksempel det offentlige baderum i underetagen, den uændrede bolig på anden etage i bygningens vestende samt festlokalet på tredje etage. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/861-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-08-2001
Journal nr.:
2001-926/861-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Halkærvej 103
Fredet bygning Halkærvej 103

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap