Sag: Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.)

Halkærvej 103, Vesthimmerlands
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Mejeri
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Halkærvej 103
Kommune:
Vesthimmerlands
Omfang:
Mejeribygningen, skorstenen og garagen (1932 af E.V. Lind). F. 1997.*
Beskrivelse:
Mejeribygningen er opført i røde sten med rødt, halvvalmet tegltag. Bygningen består af en længe med tværstillet skummesal med saddeltag. Bygningens østlige ende er indrettet til bolig, den tidligere bestyrebolig. Denne del har nyere termovinduer med hele ruder. I resten af bygningen er de oprindelige vinduer bevaret. Med undtagelse af mejerisalens vinduer er alle vinduer af træ. Mejerisalen har fire høje vinduer over dem sidder et stort halvrundt opsprosset vindue i gavltrekanten. I vestfacaden er isat en stor træport, hvor der oprindelig var en dør. Vestfacadens vinduer er grønmalede. Ind- og udlevering er foregået på bagsiden af mejeriet. Indleveringsporten er nu tilmuret, ligesom den udvendige perron er væk. Den oprindelige rumstruktur er i store træk bevaret. Med undtagelse af få mindre ændringer står hele bygningen som da den blev opført. Bag mejeribygningen ligger et muret udhus med tidligere stald, garage og hønsehus. Der sidder fire dobbeltfløjede porte og en dør i facaden, alle er grønmalede. Anden etage i mejeribygningen er indrettet til værelser. På tredie etage over skummesalen ligger et festlokale med pudsede vægge og loft. En tofløjet dør fører ud til loftet som, hvis nødvendigt, har kunne inddrages i festlokalet. Mejeriet er overalt temmelig slidt, men er i det indre, på trods af enkelte ændringer, velbevaret i detaljerne. Hele bygningen fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, og er et flot og typisk eksempel på mejeriarkitekten E.V. Linds bygninger. Mejeriet ligger for sig selv markant i landskabet uden omkringliggende bebyggelse. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for området. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Mejeri
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1997
Begrundelse:
Det tidligere Koppesmølle Andelsmejeri omfattende mejeribygningen, skorsten og garage (1932 af E.V. Lind) har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år, selvom der er isat termoruder i den tidligere bestyrerbolig. Bygningen fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, og er et flot og typisk eksempel på mejeriarkitekten E.V. Linds bygninger. På trods af enkelte ændringer, afspejler bygningens plan endnu den tidligere anvendelse som mejeri og de dertil knyttede offentlige funktioner. Som for eksempel det offentlige baderum i underetagen, den uændrede bolig på anden etage i bygningens vestende samt festlokalet på tredje etage. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/861-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-08-2001
Journal nr.:
2001-926/861-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Halkærvej 103
Fredet bygning Halkærvej 103

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap