Sag: H.C. Andersens Hus

Hans Jensens Stræde 37, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
H.C. Andersens Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hans Jensens Stræde 37
Kommune:
Odense
Omfang:
Forhuset.
Fredet 1919.
Beskrivelse:
H.C. Andersens Hus ligger i husrækken på hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensens Stræde i Odenses ældre bykerne. Bygningen indgår som en del af museet H.C. Andersens Hus.

H.C. Andersens Hus er opført i bindingsværk, der er kalket over stok og sten. Bygningen hviler på en lav, sorttjæret sokkel af marksten og murværket afsluttes under tagudhænget af en profileret trægesims af træ. Bygningen bærer et rødt, teglhængt heltag, hvis rygning er højest over længen mod Hans Jensens Stræde. Der sidder en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen over længen mod Hans Jensens stræde. Mod Hans Jensens Stræde er opsat en mindeplade i sandsten med teksten H.C. Andersens Hus. Bygningen har to indgangsdøre, en i hver længe, der begge er ældre, grønmalede fyldingsdøre med udskårne motiver og kanneleringer samt kannelerede gerichter. Der er udgang til gården gennem to nyere, traditionelt udførte, gråmalede revledøre. På gårdsiden afsluttes murene under tagudhænget af en skråtstillet sugfjæl. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte torammede, opsprossede vinduer med forsirede hjørnebånd, der alle er gråmalede.

Det indre er præget af en traditionel grundplan med en gennemgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i rum mod gaden og gården i længen mod Hans Jensens Stræde, mens længen mod Bangs Boder består af en stue i hele længens bredde og en gennemgående forstuegang. I forstuen mod Hans Jensens Stræde fører en ældre ligeløbstrappe til tagetagen, der er uudnyttet. Bag forstuen er et mindre kammer og en udgang til et lille, brolagt gårdrum bag huset. Interiøret er præget af en ældre og traditionel materialeholdning, herunder bræddegulve, pudsede, kalkede vægge, bræddelofter med synligt, ældre bjælkelag, ældre fyldingsdøre, heraf nogle med bukkehornsbeslag og ældre låsetøj. Skorstenene er bevaret i det indre og der ses tillige enkelte brændeovne. I tagetagen er størstedelen af tagkonstruktionen fornyet og der er fast undertag.  
Bygningshistorie:
H.C. Andersens Hus blev opført i 1799 og lå på daværende tidspunkt i et af byens fattigste kvarterer i udkanten af byen. Bygningens syv rum har gennem tiden været beboet af op til fem familier på samme tid. Oprindeligt havde rummene sandsynligvis alle lerstampede gulve, vægge med blottet bindings- og murværk, mens lofterne udelukkende bestod af løse brædder, der forhindrede snavs og fygesne i at falde ned i beboelsesrummene. Bygningens planløsning er blevet ændret en smule siden 1800, hvor der blandt andet var to indgangsdøre mod Hans Jensens Stræde og i alt tre skorstene.  Ligeledes er der blevet tilføjet en dør ind til stuen i længen mod Bangs Boder, sandsynligvis for at fremme cirkulationen gennem huset, da bygningen blev indrettet til museum i 1907. Alkoven blev sandsynligvis også indrettet, da bygningen blev til museum.

Gennem tiden er flere bygningsdele blevet skiftet til udgaver, der med stor sandsynlig har flere dekorative detaljer, end de oprindelige bygningsdele fra husets opførelse i 1799, blandt andet hjørnebånd, fordøre og hovedgesims. Disse bygningsdele er et vidnesbyrd om restaureringsholdningen på udskiftningstidspunktet.

Den verdenskendte digter Hans Christian Andersen blev født i denne bygning den 2.april 1805, formentlig i stuen, der vender mod Bangs Boder.
kilder:
Odense Bys Museer
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved H.C. Andersens Hus knytter sig til bygningens beliggenhed på hjørnet af Hans Jensens Stræde, hvor den indgår harmonisk i gadebilledet, der præges af lignende små, enetages bygninger med teglhængte tage. Med sin placering på hjørnet af Hans Jensens Stræde og Bangs Boder er bygningen med til at definere og opretholde Odenses ældre gadestruktur.  
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved H.C. Andersens Hus knytter sig i det ydre til bygningens klejne størrelse i en etage, den enkle materialeholdning, de smårudede vinduer og skorstenspiben, der vidner om bygningens oprindelige funktion som bolig for Odenses fattigste borgere i begyndelsen af 1800-tallet.

Den kulturhistoriske værdi ved H.C. Andersens Hus knytter sig i det indre til den ældre og traditionelle planløsning inddelt i mange små rum orienteret mod gaden eller gården. Hertil kommer den enkle materialeholdning med bræddegulve, kalkede vægge og bræddelofter, der vidner om bygningens fortid som bolig for samfundets mindrebemidlede. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi sig til skorstenen og brændeovnen, der var datidens eneste kilde til opvarmning. De bevarede døre med bukkehornsbeslag og indstukne hængsler stammer sandsynligvis fra en ældre bygning, hvilket vidner om, at man har genbrugt ældre materialer og bygningsdele ved opførelsen af bygningen i 1799.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved H.C. Andersens Hus knytter sig til bygningens klejne størrelse, hvor de ubrudte teglhængte tagflader følger og fremhæver bygningens affasede forløb omkring hjørnet, hvilket giver et karakterfuldt udtryk. Hertil kommer den enkle farveholdning i gult, gråt og mørkegrønt, der sammen med de pyntelige hjørnebånd, den profilerede gesims og fordørenes udskårne fyldinger udgør bygningens dekoration. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i H.C. Andersens Hus knytter sig i det ydre til hjørnehusets konstruktion i bindingsværk, kalket over stok og sten, soklen og det røde heltag med ubrudte tagflader. Hertil kommer de ældre bygningsdele, herunder skorstenspiben, fordørene, trappestenene og den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med mange små rum orienteret mod gade eller gård. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede, kalkede vægge, bræddeloftet med synligt bjælkelag, ligeløbstrappe og fyldings- og revledøre samt den traditionelle materialeholdning.   
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1919
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bangs Boder 29

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap