Sag: Albani Torv 11

Albani Torv 11, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Albani Torv 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Albani Torv 11
Kommune:
Odense
Omfang:
Den middelalderlige bygningsdel med hvælvet kælder, (ca. 1500) (flyttet fra Overgade 3, matr.nr. 407).
Fredet 1919.
Beskrivelse:
Albani Torv 11 er en middelalderlig bygningsdel med kælder, der i dag ligger som et monument frit på Albani Torv.

Albani Torv 11 er en grundmuret bygningsdel, der har en kvadratisk grundplan, der over sokkelhøjde er åben på to sider mens de to øvrige sider mod syd og vest er opbygget i rød, blank mur af munkesten. Den sydlige mur har tre fladbuede muråbninger, hvoraf de to store nederst sidder i tilspidsede murblændinger og en mindre øverst er uden blænding. Under vinduerne er to mindre, fladbuede åbninger lukket med revleluger med båndbeslag. I den vestre mur ses tre fladbuede muråbninger af forskellig størrelse og en kamin med dele af en skorsten. Den åbne gulvflade er lagt med røde tegl. Langs nordsiden fører en nyere trappe med trætrin ned til kælderen under bygningsdelen.

Kælderen er hvælvet med fire ribbehvælv, der i midten bæres af en kraftig muret midtersøjle. Hvælvenes ribber er udført med formsten og er ligesom væggene hvidkalkede. Gulvet er lagt med tegl. I væggene mod syd, øst og vest ses fladbuede murblændinger. 
Bygningshistorie:
Albani Torv 11 er en middelalderlig bygningsdel, der stammer fra en bygning opført omkring år 1420. Bygningens kendte ejer var Jep Pedersen Pape, der var sognepræst i Lunde og kannik i Odense i 1500-tallets anden halvdel. Bygningen lå ved det nuværende Overgade 3. I forbindelse med etableringen Thomas B. Thriges Gade blev de middelalderlige bygningsdele i 1971 flyttet 16 meter mod syd til den nuværende plads. I forbindelse med flytningen blev bygningsdelen restaureret og forstærket med en delvis opmuring af beskadiget murværk.
kilder:
En ruin holder flyttedag, Fynske Minder 1972
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningsdelens placering som et monument på Albani Torv, hvor den med sin middelalderlige arkitektur er med til at formidle Odenses lange udviklingshistorie.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Albani Torv 11 knytter sig til den samlede middelalderlige bygningsdel med hvælvet kælder, der med sit kraftige murværk i munkesten, de fladbuede muråbninger og blændinger samt kaminen er et vidnesbyrd om den senmiddelalderlige bygningskunst i Odense. De bevarede dele af kaminen vidner endvidere om den måde bygningen blev opvarmet på før i tiden. Hertil kommer kælderrummet, der med sine fint udformede ribber og hvælv synes at have en mere repræsentativ karakter end et rent funktionsbetinget kælderrum som eksempelvis et køkken. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Albani Torv 11 knytter sig i det ydre til de bevarede mure med fladbuede muråbninger, hvoraf nogle er indsat i murblændinger med let tilspidsede blændingsfelter over samt kaminen, der er tydeligt aflæselig i det åbne rum. Albani Torv 11 fremstår således med sit smukke varmtrøde murværk og de bevarede bygningsdele med en manende værdighed, der er et vidnesbyrd om bebyggelsen i det middelalderlige Odense.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de fire regelmæssige hvælv med de detaljerigt udformede ribbehvælv, der giver rummet et let sakralt udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningsdelens kvadratiske grundplan og konstruktion i rødt, blankt murværk af munkesten. Hertil kommer alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder muråbninger, blændingsfelter og kamin samt den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-10-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-7-193/78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Albani Torv 011, matr.nr. 406, Odense bygrunde (flyttet fra Overgade 3, matr.nr. 407). Bygningsarkæologisk undersøgelse. 27 sider. L. E. Fauerholdt Jensen. Juni 1976.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning I. Vilh. Werners Plads 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap