Sag: Seden Hospital

Mindelundsvej 59, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Seden Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mindelundsvej 59
Kommune:
Odense
Omfang:
Hospitalsbygningen (1736).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Seden Hospital ligger syd for Seden Kirke ved indgangen til kirkegården og indgår i indhegningen af kirkegården.

Seden Hospital er en énetages, grundmuret bygning med sorttjæret sokkel og delvist synlige kampesten, hvidkalkede facader og et afvalmet heltag med stejle tagflader, som er hængt med røde tegl. I rygningen ses en skorstenspibe med sokkel og krave. I vestsiden fører to granittrin op til hospitalets indgangsdør, som er en nyere, men traditionelt udført, tofløjet bræddedør. På hver side af denne er et traditionelt udført, torammet vindue med små ruder, og på østsiden er et etrammet vindue med små ruder. Flere af ruderne er af plexiglas. Både dør og vinduer er malet brune. På vestsiden ses tillige murankre udformet som årstallet 1732.

Seden Hospital har en ældre planløsning med en lille forstue og et bagvedliggende rum med skorsten samt en stue til hver side. De fire rum forbindes af ældre revledøre med profilerede gerichter omkring. Gulvene er af gule teglsten lagt på fladen. Vægge, synlige bjælker og bræddelofter med dæklister er hvidkalkede. Døre og gerichter er malet i en grøn nuance.

Bygningshistorie:
Oberst Godske Hans von Brügmann til Østergaard og Ulriksholm (1677-1736) oprettede Seden Hospital i 1732 som en bolig for to fattiglemmer. I 1899 blev det nævnt, at hver beboer årligt fik 24 kr., som var renterne af den kapital, der var tillagt hospitalet.

Indtil 1915 var hospitalet beboet, og i 1939 blev hospitalet overdraget til menighedsrådet. Herefter blev hospitalet anvendt til opmagasinering af kirkens brændsel, indtil denne fik installeret fjernvarme i 1976.

Omkring 1980 blev Seden Hospital istandsat, blandt andet blev der lagt nyt tag på bygningen, skorstenspiben blev ommuret og indvendigt blev gulvene af brædder og de støbte gulve erstattet af gule teglstensgulve og der blev udlagt nye loftbrædder med dæklister over samlingerne. Fra 1990 til 2001 blev hospitalet brugt af graveren. I dag anvendes det som depot.   

kilder:
Summarisk bygningshistorisk beskrivelse – 1 side, Ebbe Lehn Petersen, januar 1981.

Seden – Træk af sognets historie, Svend Frederiksen, Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1979.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved hospitalet knytter sig til bygningens nære placering til Seden Kirke, hvor den som en del af afgrænsningen til kirkegården indgår i helheden omkring landsbykirken.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens oprindelige funktion som hospital for sognets fattige, og Seden Hospital indgår således som en vigtig del af fortællingen om oplysningstidens ønske om forsorg af de ældre og fattige. Funktionen som hospital er aflæselig i bygningens enkle dimensionering med symmetriske facader omkring en centreret indgangsdør, et helvalmet tag og en skorstenspibe i midten, der formmæssigt lægger sig tæt op ad de samtidige rytterskoler som Frederik IV (1671-1730) lod opføre i første del af 1700-tallet. Hertil kommer murankrene, der påviser bygningens opførelsesår.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige grundplan med en lille fælles forstue, et værelse mod henholdsvis nord- og sydgavl samt et lille fælles køkken i rummet bag forstuen, hvilket skorstenen vidner om. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og de ældre revledøre med profilerede gerichter, der understreger bygningens alder.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Seden Hospital knytter sig til bygningens klart afgrænsede, kompakte og overvejende lukkede volumen med kraftige, hvidkalkede mure under de stejle, ubrudte tagflader hængt med røde tegl. Bygningen fremtræder enkel og solid grundet den enkle materiale- og farveholdning, hvor de eneste dekorative elementer udgøres af den retkantede, murede gesims og murankrene. Hertil kommer, at bygningens enkle og nøgterne udtryk understreges ved fraværet af tagrender.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Seden Hospital knytter sig i det ydre til den fritliggende, grundmurede bygning med helvalmet heltag med ubrudte tagflader og en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer facadernes symmetri og samtlige bygningsdetaljer, herunder gesims og murankre samt de traditionelt udførte, smårudede vinduer og den traditionelt udførte, tofløjede hoveddør med granittrin foran. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier ved Seden Hospital knytter sig i det indre til den oprindelige, symmetriske grundplan med en forstue og et bagvedliggende køkken samt en stue i hver gavl. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder skorstenen, revledørene med greb og gerichter samt den traditionelle materialeholdning.


Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-05-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-06-1981
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-03-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Mindelundsvej 059, Seden hospital, matr.nr. 36, Seden by, Seden. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Ebbe Lehn Petersen. Januar 1981.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mindelundsvej 59

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap