Sag: Slusegårds Vandmølle og Ørredhus

Strandvejen 10, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slusegårds Vandmølle og Ørredhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandvejen 10
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Vandmøllen (ca. 1800), Ørredhuset (ca. 1850), mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vandmølle og ørredhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960’erne), Klækkeriet (1960’erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørredhuset samt stenheller ved overgangene. Fredet 1960. Udvidet 2016
Beskrivelse:
Slusegårdens vandmølle og ørredhus ligger ved Øle Å umiddelbart før dennes udløb i Østersøen. Nær ved over ådalens skrænt mod øst ligger Slusegården. På skrænten ned til Øle Å ligger tillige et kildehus og et klækkehus. Alle bygninger indgår i et større system af mølledamme og omløb. Både vandmølle og Ørredhus har et tilhørende stigbord til at regulere vandtilførslen. Gård, kilde- og klækkehus er ikke omfattet af fredningen.

Møllebygningen er en fire fag lang enetages bygning opført i sort opstolpet bindingsværk med løsholter og gennemstukne bjælkehoveder. Vandmøllen hviler på et fundament af kampesten, taget er tækket med rughalm og har lyngmønning. Gavlene er bræddebeklædte, sorttjærede og afsluttes øverst af husbrande. Det sidste fag over vandhjulet er under tag og er i øvrigt åbent. Bindingsværkets tavl er hvidkalkede og er udført dels af balkasandsten og dels af lerklinede tavl.  Vandhjulet er et underfaldshjul med direkte træk. I bygningens sydlige langside sidder et ældre, torammet vindue med små ruder.

Vandmøllens indre er et åbent rum og med et sandstensbelagt gulv og kalkede, lerklinede vægge. Det ydre møllehjul har direkte træk til en lille kværn, der er placeret på tagetagen. Der er desuden træk til en rebskive, som har trukket et tærskeværk ved Slusegården oppe af skrænten. Via en simpel ligeløbstrappe er der adgang til tagetagen, hvor tagkonstruktionen og stråtagets underside er synlig. Dele af tagkonstruktionens tømmer er udskiftet, ligesom dele af kværnens træværk er fornyet. Loftet over vandhjulet består af rafter.

Vest for vandmøllen ligger Ørredhuset, der er opført i en etage i sort opstolpet bindingsværk med løsholter og gennemstukne bjælkehoveder. Ørredhuset hviler på et fundament af kampesten, taget er tækket med rughalm og har lyngmønning. Gavlene er bræddebeklædte, sorttjærede, og afsluttes øverst af husbrande. Bindingsværkets nederste tavl består af store balkasandsten, mens de øverste tavl lukkes af træskodder. Mod bygningens nord- og sydgavl er tilbygget to, små lave huse, der er grundmuret af balkasandsten og begge bærer stråtækte tage af rughalm med mønning af lyng. De sorttjærede, bræddebeklædte gavle afsluttes øverst af husbrande. I begge gavle er tillige sorttjærede revledøre.

I det indre er et omløb af Øle Å ført gennem bygningen og man går på murede bænke langs vandløbet. I den ene side er der indbygget et hyttefad i bænken, der er lukket øverst med en brædderist, der kan åbnes. Vægoverfladerne er ubehandlede og tagkonstruktionen og stråtagets underside er synlige. Dele af tagkonstruktionens tømmer er udskiftet.
Bygningshistorie:
Slusegårdens Vandmølle er formentlig opført i begyndelsen af 1800-tallet, mens ørredhuset er opført omkring 1850 af Slusegårdens daværende ejer efter inspiration fra lignende franske anlæg. Foruden de fredede bygninger vandmøllen og ørredhuset, omfatter anlægget også et klækkehus og et kildehus, der forsynede klækkehuset med frisk vand.

Hele anlægget med damme og huse blev grundigt istandsat af Nationalmuseet i 1950'erne og - 60'erne. Møllen er tæt på tag og fag. Vandmøllehjulet og kværnbesætning er fornyet inden for de senere år.

kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993

http://kulturarvbornholm.dk/site/365/
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus knytter sig til bygningernes placering i ådalen nær Øle Åens udløb i Østersøen. Bygningerne indgår harmonisk i anlægget, der omfatter kildehus, klækkehus, mølledam, omløb, broer, stensætninger og stier, der sammen med det omgivende, frodige landskab danner et unikt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus knytter sig til deres beliggenhed ved Øle Å, hvor de indgår i systemet af mølledam, omløb, broer stensætninger samt kildehus og klækkehusog de udgør et for Danmark enestående anlæg. I ørredhuset fangede man ørrederne om efteråret og satte dem i hyttefadet, hvor man lod dem gå indtil fredningstidens udløb 31. januar. Mens de gik her, blev de strøget for æg, som herefter blev klækket i klækkehuset. Fra kildehuset løb frisk vand til ynglen, som senere blev sat ud i åløbet.

Tidligere fandtes der mange små vandmøller af lignende type på Bornholm. Da mølleprivilegiet ikke fandtes på Bornholm kunne enhver opføre en mølle og drive forretning, og herved kom møllerne til at ligge med kort afstand. Derfor havde de fleste møllere en supplerende indtægt fra et andet erhverv, eksempelvis landbrug. De små vand- og stubmøller blev i løbet af 1800-tallet udkonkurreret af de hollandske møller, der var langt mere driftssikre og havde en større kapacitet.  Slusegårdens Vandmølle er et sjælent eksempel på en Bornholmsk vandmølle, da den er en af de tre vandmøller, der endnu findes bevaret på Bornholm. Vandmøllen er funktionsdygtig men ikke i brug.

Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til bygningernes tavl bestående af enten hele balkasandsten eller tavl opmuret med balkasandsten, der ligesom tagenes rughalm vidner om, hvordan man i byggeriet anvendte de materialer, der var tilgængelige i lokalområdet.

Endelig knytter der sig kultushistorisk værdi til bygningernes konstruktion i traditionelt bornholmsk bindingsværk fra en periode, hvor der var en vis træmangel på Bornholm, Bindingsværket er derfor sparsomt uden skråstivere og fodrem, men med gennemstukne bjælkeender, som blev brugt på Bornholm langt op i 1800-årene.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi i Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus knytter sig i det ydre til de to små bygningers enkle og sluttede form, hvor særligt de sorttjærede bræddegavle og de ubrudte tagflader af strå giver bygningerne karakter, og hvor dekorationen begrænser sig til gavlenes husbrande. Hertil kommer bindingsværkets balkasandsten og Ørredhusets træskodder, hvis stoflighed får bygningerne til at indpasse sig i den omgivende natur. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus knytter sig i det ydre til bygningernes konstruktion i sorttjæret bindingsværk med tavl af opmurede eller hele balskasandsten. De ubrudte stråtage af rughalm med lyngmønning, sorttjærede bræddegavle, vandmøllens underfaldshjul under tag, husbrandene, vindue, revle- og bræddedøre samt træskodder. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.  

I vandmøllens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det åbne rum med hvidkalkede vægge, sandstensbelagt gulv, bræddeloft med synligt bjælkelag, den synlige tagkonstruktion og den synlige underside af stråtaget, kværnen, møllens gangværk, remskive og ligeløbstrappe. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I Ørredhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de murede bænke omkring vandgennemløbet, hyttefadet, de ubehandlede vægflader, træskodderne, den synlige tagkonstruktion og den synlige underside af stråtaget. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-01-1960
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
17-05-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vand-mølle og ørredhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960’erne), Klækkeriet (1960’erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørredhuset samt stenheller ved overgangene har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus på Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune. Formål: Udvidelsen af fredningen skal sikre omgivelserne til Slusegårds Vandmølle og Ørredhus som en væsentlig del af det samlede anlæg. Omgivelserne er afgørende for forståelsen af mølledrift og ørredopdræt og for anlæggets mulige fortsatte funktion. Arkitekturhistorie: Vandmøllen (ca. 1800) er den ene af kun to bevarede repræsentanter for øens tidligere, mange mindre gårdmøller opført i bindingsværk og med stråtag. Ørredhuset (ca. 1850) er i sin art enestående og rummer samtidig flere traditionelle bygningskomponenter, bl.a. det stråtækte heltag. Kildehuset er ligesom Klækkeriet genopført i 1960’erne. Miljømæssig værdi: Slusegård ligger lige øst for skrænten ned til vandmøllen og ørredhuset, som ligger nede i ådalen omkring Øle Å. Lige syd for Slusegård findes en gravplads fra jernalderen, og længere mod syd ligger rækken af lave klitter, som strækker sig fra Dueodde mod øst til det lille fiskerleje ved Østre Sømarken mod vest. De forskellige landskabelige og kulturhistoriske værdier giver området mange og forskelligartede attraktioner af stor betydning for turisme og rekreation. Tilsammen rummer bygninger og de forskellige vandløb i området en tidsmæssig lomme, som forstærkes af den ugenerte plac-ring i bunden af ådalen – kun med udsigt til Slusegård mod øst og i øvrigt til mere eller mindre selvsåede træer. Kulturhistorisk værdi: Vandmøllen er et sjældent og velbevaret eksempel på en bornholmsk gårdmølle. Da møllen blev opført ca. 1800, skønnes der at have været ca. 60 vandmøller på øen. Molinologisk er der tale om en underfaldsmølle. Denne mølletype blev de fleste steder afløst af en større mølle med overfaldshjul allerede i 1400- og 1500-tallet. Men da møllerinæringen på Bornholm var fri, fordi bønderne ikke var underlagt en herremand, blev de mange små møller bibeholdt her. Den kombinerede udnyttelse af vandkraft og ørredfiskeri er unik. Angiveligt er ørredfangsten med ørredhus og klækkeri samt forsyning af frisk vand fra Kildehuset inspireret af lignende anlæg i Frankrig og findes ikke andre steder i Danmark. Det samlede anlæg udgør en funktionel helhed, der er en forudsætning for at forstå den oprindelige sammenhæng mellem mølledriften og udnyttelsen af ørredfiskeriet. Arkitektonisk værdi: Slusegårds Vandmølle er et velbevaret eksempel på en traditionel gårdmølle i bindingsværk med stråtækt heltag med lyngmønning, bræddeklædte gavle med husbrande og hvidkalkede tavl. Ørredhuset er et enestående eksempel på en bygning, som både indeholder genkendelige, traditionelle elementer og samtidig er unik. Til det traditionelle hører bindingsværket, det stråtækte heltag med lyngmønning, de bræddeklædte gavle med husbrande, anvendelsen af lerklinede tavl og lokale sandsten. Til det unikke hører formen med de to små stensatte tilbygninger i hver ende, skævt placeret i forhold til hovedhuset, samt de genanvendte låger fra stolestaderne i Pedersker Kirke i bindingsværket. Bygningen har - med sit helt specielle formål - og med vidtstrakt anvendelse af genbrugsmaterialer sit helt eget formmæssige udtryk. Kildehuset er opført efter traditionel byggeskik som en lav stenbygning med et stråtag svarende til møllebygningens, mens Klækkeriet, der er opført med murede vægge og et ensidigt let skrånende bræddetag, fremstår som en tidsneutral, lille udhusbygning. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier i vandmøllen og ørredhuset omfatter alle ud- og indvendige forhold i begge bygninger. Kildehusets og Klækkeriets bærende værdier ligger i deres opretholdelse i det ydre. Hele områdets bærende fredningsværdier ligger i opretholdelsen af til- og fraløbet med stensatte bredder, stenhellerne ved overgangene, stemmeværk, stigbord, stendæmning, omløb og friløb, således at møllens funktion kan opretholdes. Anbefaling Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at det i dialog mellem ejer, Foreningen Bornholm og vandløbsmyndigheden overvejes, om der er behov for at justere den eksisterende plejeplan for Slusegårds Mølles omgivelser, således at møllemiljøets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fremhæves.
Journal nr.:
15/01344

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
30-10-2019
Begrundelse:
Med påtegning på Dato/løbenummer. 08.12.1959-915796-33
Journal nr.:
15/01344


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Kort over fredningens omfang


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Strandvejen 10
Fredet bygning Strandvejen 10

Fredede omgivelser: 14

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap