Sag: Rønne Redningsstation

Fiskerivej 8, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Redningsstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rønne Redningsstation
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fiskerivej 8
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Redningsstationen (1929). Fredet 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra oktober 1997, Lisbeth Brorsen: Bygningen er opført i grundmur med tegltag og står formentlig stadig som ved opførelsen. Det er uvist om det lille spir, som er angivet på en bygningstegning fra 1928, har været etableret. Vedligeholdelsestilstand: Døre og vinduer trænger til maling, men ellers er bygningen velholdt. Yderligere bygningshistorie: Der henvises til notat om Redningsstationer på Bornholm i journalnr. 1996-910-0007. Planforhold: Der er ikke udarbejdet nogen bevarende lokalplan for området. Kommuneatlas: Bygningen er i kommuneatlas for Rønne Kommune klassificeret som havende høj bevaringsværdi.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Rønne Redningsstation knytter sig i det ydre til redningsstationens beliggenhed på sydhavnen i Rønne og til funktionen som redningsstation. Redningsstationens kulturhistoriske værdi er desuden, at den er en af de første bygninger, som er opført af det Bornholmske Redningsvæsen, og at den står stort set som ved opførelsen. Dertil kommer bygningens beskedne størrelse, der vidner om, at stationen var knapt indrettet og ikke rummede andet end få redningsbåde, redningsudstyr og tilhørende materialer og redskaber. 

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig ligeledes til redningsstationens opførsel i gedigne byggematerialer med granitsokkel, grundmur og tegltag. Facader og gavle er pudset med cementpuds, der skulle beskytte bygningens murværk på den udsatte placering ud til vandet. Desuden ligger der kulturhistorisk værdi i de bygningsdele, der fortæller historien om funktionen som redningsstation, herunder de store grønmalede revleporte med de påmalede dannebrogsflag over kors. Dette bomærke stammer fra 1882, hvor Christian 9. deltog i en øvelse med redningsbåd ved Klitmøller, og derefter gav redningsvæsenet lov til at føre splitflag. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Rønne Redningsstation sig til den oprindelige planløsning, der består af ét rum og et åbent loft, og indretning. Hertil kommer de bevarede oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder skinner til bådtraileren og bjælker med ophæng til årer. Hertil kommer revleportene, de oprindelige og ældre vinduer med skodder og beklædte døre og kroge i loftet til ophængning af redskaber eller lignende, der samlet giver redningsstationen en enkel og funktionsbestemt fremtræden. 
Arkitektonisk værdi:
Rønne Redningsstations arkitektoniske værdi knytter sig til dets solide, monolitiske fremtræden i pudset grundmur på granitsokkel med ubrudt heltag lagt med røde tegl og muret rygning. Hertil kommer den enkle grundform, der sammen med få vinduesåbninger og de store bådporte understreger det rationelle og robuste udtryk. Dertil kommer farveholdningen med flaskegrøntmalede porte, døre og vinduesrammer og de få detaljer, herunder den murede hovedgesims, glug i hver gavl og de påmalede bomærker på portene. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den åbne plan, både i stuen og på loftet, hvor det nøgterne formsprog understreges af den traditionelle materiale- og farveholdning med gråmalede vinduesrammer, døre og porte, der sammen med fraværet af udsmykning bidrager til bygningens robuste og funktionsbestemte fremtræden. 
Bærende fredningsværdier:
I Rønne Redningsstations ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den originale og fritstående bygningskrops beliggenhed på sydhavnen ud til vandet, opført i pudset grundmur med gesims, næsten ubrudt teglbeklædt heltag, glug i gavlene, samt de oprindelige dør-, port- og vinduesåbninger med torammede opsprossede ruder og skodder. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder de påmalede bomærker på portene, og den traditionelle farve- og materialeholdning.  
 
I redningsstationens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den åbne planløsning og til redningsstationsfunktionen tilhørende dele, herunder skinner og opbevaring til årer med videre samt den traditionelle farve- og materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Redningsstation
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Hus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-11-1998
Begrundelse:
Rønne Redningsstation har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bornholmske Redningsvæsen er oprettet i 1852 samtidig med Det Nørrejydske Redningsvæsen og er de første redningsvæsner i Danmark. Bornholms Redningsvæsen anvendte i de første mange år forskellige lejede bygninger til opbevaring af redningsmateriellet. Rønne Redningsstation er en af de første bygninger, som er opført af Bornholmske Redningsvæsen. Bygningen står formentlig som ved opførelsen.
Journal nr.:
1996-911/407-0004


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fiskerivej 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap