OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Havnesmedjen i Rønne

Munch Petersensvej 10, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnesmedjen i Rønne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Munch Petersensvej 10
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Havnesmedien (1735).
Fredet 1973.
Beskrivelse:
Havnesmedjen ligger ved Rønne Havn på hjørnet af Munch Petersens Vej og Sverigesvej med udsigt ud over østkajen og Øresund. Mod vest er en lille, ældre toiletbygning og den større toldkammerbygning. Foran smedjen mod syd er der et lille anlæg med bænke, græs samt skulpturer.

Havnesmedjen er en syv fag lang bindingsværksbygning med sorttjæret tømmer og rødkalkede tavl. Sydsiden har uensartet bindingsværk, mens nordsiden har regelmæssigt. Bygningen hviler på en sort sokkel af syld- og kampesten og afsluttes af et rødt, halvvalmet, opskalket tegltag med to meget høje skorstenspiber i rygningen med sokkel og dekorative udkragninger øverst. Hele vestgavlen er grundmuret og rødkalket og den østlige gavltrekant ligeså. På bygningens sydside er en tofløjet port med ganglåge samt tre større fladbuede støbejernsvinduer. I øst- og vestgavlen sidder henholdsvis tre og to mindre, men lignende støbejernsvinduer samt i vestgavlen et enkelt torammet vindue af træ. I østgavlen ses desuden en nyere lem. Alle vinduer, port, dør samt luge er blåmalede. Over porten hænger et større skilt med påskriften Skibs- og Havnesmedie.

I det indre er et større rum indrettet til smedeværksted med en stor esse i midten. I vestgavlen et lille rum samt et lille depot i den østlige del. Der er ældre bræddegulv samt støbt gulv. Væggene er kalkede og der er ældre bræddeloft mellem synlige bjælker. Tageetagen er uudnyttet og fremstår med understrøget tag. 
Bygningshistorie:
Havnesmedjen er opført i 1735 som ammunitionshus for borgervæbningen, Rønne borgerkompagni. Det var tilknyttet vagthuset og artilleriets havnebatteri med voldanlæg. Rønne kommune købte bygningen i 1838 og rev det ned for at genopføre det længere mod vest, hvor det stejle 1700-tals tag formentlig blev afløst af den nuværende tagform. Bygningen blev brugt som pakhus frem til omkring 1887, hvor det blev indrettet til havnesmedje for Bornholms Maskinfabrik. I perioden 1895 til 1903 var der livlig aktivitet, da maskinfabrikken producerede mange jernskibe. Den fungerer fortsat som smedje, men nu for pensionerede smede. 
kilder:
Havnesmedjen på Rønne Havn. Metal. Seniorer. 

Rønne Byarkiv. http://www.roennebyarkiv.com/havnesmedjen.html 

Rønne. Guide til byens historie. Robert Egevang og Johannes Thoms. Rønne byforening, 1995.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for havnesmedjen knytter sig til dens beliggenhed på Rønne havn, hvor den står som et vidnesbyrd om det før så aktive liv i Rønne havn. Hertil kommer havnesmedjens beliggenhed overfor den tidligere toldbod og tolderbolig på Toldbodgade, der sammen med havnesmedjen vidner om Rønne havns historie.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for havnesmedjen knytter sig i det ydre til bygningens opførelse i bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, de røde tavl, tømmeret der hviler direkte på stenfundamentet samt det opskalkede tag vidner om at bygningen er genopført i 1800-årerne. 
Den traditionelle konstruktion med gennemstukne bjælkeender blev brugt på Bornholm helt frem til 1900-årerne og den røde farve er særlig for den vestlige del af Bornholm. Den grundmurede vestgavl samt det uregelmæssige bindingsværk på bygningens sydside vidner om manglen på egetømmer på Bornholm i 1800-tallet. Manglen på tømmer gjorde, at kun det fornødne blev anvendt, dvs. uden fodtømmer og gavlknægte, som ellers havde været traditionelt for Bornholmsk byggeskik. Også på grund af bybrande begyndte man at tage nye byggematerialer i brug. Hertil kommer de høje og kraftige skorstenspiber med dekorative udkragninger i det ellers ubrudte tag, porten med ganglåge, støbejernsvinduerne og den lukkede nordside, der vidner om, at bygningen har været brugt til industri og håndværk.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til det store rum, der domineres af den kraftige esse i midten. Hertil kommer den uudnyttede tagetage samt lugen i østgalven, der vidner om at tageetagen blev brugt til opbevaring.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og klart definerede bygningskrop med halvvalmet tag og facaden delvis i bindingsværk, der sørger for at bygningen fremstår velproportioneret og markant. Bygningens farveholdning med de røde tavl mod det sorte tømmer og de blå vinduer og døre giver en dramatisk kontrastvirkning, der sammen med de markante skorstenspiber, giver bygningen et imposant udtryk, hvor pyntelige detaljer underlægges et yderst pragmatisk regelsæt med undtagelse af skorstensdekorationerne, der understreger skorstenenes betydning. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bindingsværksbygningen med det sorttjærede tømmer og rødkalkede tavl, de gennemstukne bjælkeender, det ubrudte, opskalkede og halvalmede tegltag med de to høje skorstenspiber i rygningen, støbejernsvinduerne, porten med ganglåge samt lugen i østgavlen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til det åbne rum med de kalkede vægge og ældre bræddegulve, den store esse i midten, bræddelofter, loftsbjælker samt de ældre revledøre med ældre låsetøj og beslag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-09-1973
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Munch Petersens Vej 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap