Sag: Toldbodgade 2, Rønne

Toldbodgade 2, tidl. Munch Petersensvej 7, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Toldbodgade 2, Rønne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodgade 2, tidl. Munch Petersensvej 7
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Forhuset (før 1761) med tilbygning (mellem 1774 og 1781) samt havemuren mod Toldbodgade.
Fredet 1984. Udvidet 2003.*
Beskrivelse:
Toldbodgade 2 ligger helt ud til Rønne Havn og er mod Munch Petersens Vej kun adskilt af den stakitomkransede forhave. Ejendommen består af består af forhus med sidehus, en havemur mod Toldbodgade og et mindre baghus, der ikke er omfattet af fredningen. Mellem bygningerne er en pigstensbelagt gårdhave.

Forhuset er et ni fag langt bindingsværkshus med grønmalet tømmer, rosakalkede tavl og rødt, let opskalket tegltag, der er afvalmet mod Toldbodgade. I tagfladen mod gården sidder en skorsten med sokkel og krave, ligesom der sidder tre kviste med buede overstykker i tagfladerne, heraf to mod gaden. I den sydlige tagflade sidder endvidere to nyere tagvinduer og to mindre områder med glastegl. Gavlen mod Toldbodgade er i bindingsværk mens den anden gavl er grundmuret. Forhusets to indgangsdøre er tofløjede revledøre med pålagte fyldinger, placeret med indgang fra gården, hvoraf den ene er udført i kopi efter den ældre. 

Sidehuset er ligeledes i bindingsværk med rødt tegltag med en taskekvist mod gården og to nyere, hvidmalede revledøre. I sidehusets rygning sidder to ældre skorstenspiber med sokkel og krave og to kviste i tagfladerne. Huset har overvejende nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer med hvidmalet træværk. Der er bevaret enkelte ældre vinduer med ældre stormkroge og anverfere i sidehuset.

Havemuren, lokalt kaldet en væggered, er syv fag lang i bindingsværk med grønmalet tømmer og rosakalkede tavl samt murkrone af røde teglsten. I muren findes en to-fløjet, grønmalet dør, der giver adgang til den bagvedliggende, brolagte gård.

Indvendigt er Toldbodgade 2 opdelt i tre lejligheder, hvoraf den ene er placeret i den nordre del af forhuset og den anden i den søndre del af forhuset og i sidehuset. Loftetagen i sidehuset og den sydlige del af forhuset er ligeledes udnyttet til en selvstændig lejlighed. Toldbodgade 2 er i det indre præget af en ældre grundplan, hvor stuer og værelser primært ligger mod gaden mens køkken og badeværelser er placeret mod gården eller i sidehuset. Rummene er præget af en traditionel materialeholdning med synligt ældre bjælkelag med bræddelofter heraf nogle med lister over samlingerne, bræddegulve, en ældre kvartsvingstrappe og ældre fyldingsdøre med ældre greb samt nyere, traditionelt udførte revledøre, gerichter og beslagværk. Enkelte døre har bukkehornsbeslag. I baggang, bryggers og køkken er der teglgulve. Tagetagen er præget af en nyere materialeholdning med blandt andet bræddebeklædte skråvægge. Der ses endvidere ældre bræddegulve og bræddelofter ligesom de ældre hanebånd er synlige. Skorstenene er ligeledes bevaret i det indre.
Bygningshistorie:
Forhuset i Toldbodgade 2 blev opført før 1761 og sidebygningen blev tilføjet mellem 1774 og 1781. 

Ejendommen fungerede som tolderbolig frem til 1851. Herefter rummede bygningen madam Wesths værtshus og senere tilkom et mæglerkontor. Oprindelig strakte haven foran huset sig langt ud på Havnepladsen. 

Ifølge ejer har sydgavlen også været halvvalmet før den blev omsat i grundmur.

Bygningen har siden 1980erne indrettet til tre lejligheder og omkring 1985 gennemgik ejendommen en gennemgribende istandsættelse.
kilder:
Rønne Byarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Toldbodgade 2 knytter sig til ejendommens beliggenhed ud til havnen, hvor det er et af de første huse man ser, når man ankommer til Bornholm fra vandsiden. Med sin særegne farvesætning, bindingsværket og forhaven med lave hække, bede og grusstier bidrager Toldbodgade 2 således væsentligt til det traditionelle og stemningsfulde bymiljø i Rønnes gamle bykerne. Endelig knytter der sig stor miljømæssig værdi til det pigstensbelagte gårdrum, hvor et blomstrende espalier om sommeren danner et særdeles idyllisk uderum.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Toldbodgade 2 knytter sig til ejendommens konstruktion i bornholmsk bindingsværk fra en periode, hvor der var en vis træmangel på Bornholm og bindingsværket er derfor sparsomt uden skråstivere og fodrem, men med gennemstukne bjælkeender, som blev brugt på Bornholm langt op i 1800-årerne. På grund af brandfare har bygningen båret tegltag lige fra opførelsen.  Den halvvalmede gavl understreger bygningens købstadspræg. Hertil kommer forhusets kviste med buede overstykker, der tidligere var en karakteristisk kvisttype i Rønne, hvoraf kun få er bevaret i dag. Endelig vidner skorstenspiberne om bygningens oprindelse som bolig, idet ildstedet før i tiden var den eneste kilde til madlavning og opvarmning.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre planløsning med stuer mod gaden og mindre værelser, køkken, bryggers og badeværelser mod gården og i sidehuset. Hertil kommer de bevarede, ældre bygningsdele og -detaljer, herunder det synlige bjælkelag med bræddelofter, bræddegulve, fyldingsdøre, heraf nogle med bukkehornsbeslag og trapper, idet de vidner om bygningens alder. 

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi i Toldbodgade 2 knytter sig det samlede anlæg med forhus, sidehus og havemur, der med sit karakteristiske grønt opstolpede bindingsværk og rosafarvede tavl og røde tegl danner en helstøbt og idyllisk helhed. Forhuset har med sit regelmæssige bindingsværk, tegltaget og de velplacerede kviste et enkelt og særdeles harmonisk udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Toldbodgade 2 knytter sig i det ydre til det samlede anlæg bestående af forhus, sidehus og havemur, det egnskarakteristiske, grøntopstolpede bindingsværk, de rosafarvede, kalkede tavl samt murkrone og heltage af røde vingetegl. 

I forhuset knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre tillige til det afvalmede tag, samt alle oprindelige og ældre detaljer, herunder skorstenspiberne, kvistene med buede overstykker, vinduer, døre, gerichter og overvinduer. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning. 

I sidehuset knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre tillige til heltaget af røde vingetegl og til alle oprindelige og ældre detaljer, herunder skorstenspiber, kviste, vinduer, døre, gerichter og overvinduer. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

I havemuren knytter de bærende fredningsværdier sig endvidere til den tofløjede, grønmalede dør og murkronen af røde vingetegl. Hertil kommer havemurens sammenbygning med gavlen af det lille baghus.

I forhuset og i sidehusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med stuer beliggende mod haven og forstue, mindre værelser, køkken, bryggers og bad placeret mod gården og i sidehuset. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele, herunder bræddegulve, revledøre, fyldingsdøre med gerichter og beslagværk, heraf nogle med bukkehornsbeslag, lofter med synligt bjælkelag, bræddelofter, hvoraf nogle har lister over samlingerne, de synlige dele af tagværket og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-09-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-02-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-6-38/84

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
09-12-2003
Begrundelse:
Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er jf. brev af den 29. april 2003, at Kulturarvsstyrens finder, at havemuren har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning hermed. Den for Bornholm så typiske havemur, der lukker anlægget mod Toldbodgade, er som for- og sidehuset opført i bindingsværk og udgør en væsentlig del af den samlede, fredningsværdige helhed.
Journal nr.:
2003-113/407-0005


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodgade 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap