Sag: Årsdale Mølle

Gaden 44, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Årsdale Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gaden 44
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Vindmøllen (1877).
Fredet 1960.*
Beskrivelse:
Årsdale Mølle ligger i udkanten af fiskerlejet Årsdale, lidt tilbagetrukket fra landevejen mellem Svaneke og Nexø. Nord, øst og syd for møllen ligger det tidligere hønsehus, motorhus, møllegården og en lagerbygning. Disse bygninger er ikke omfattet af fredningen.

Årsdale Mølle er en ottekantet, grundmuret jordhollænder, der står på en høj granitsokkel. Granitsokkel og murværk pudset og hvidtet, og møllekroppen bærer en løgformet hat beklædt med sorttjærede spån. Hatten har et intakt automatisk krøjeværk med vindrose. Vingerne har hækværk til ensidige klapsejl med selvsvikning. På møllehatten er også monteret en rødmalet vindfløj, der markerer vindretningen. Der er to indgangsdøre, en på hver side af møllen, begge døre er ældre revledøre med klinkefald. Vinduerne er nyere, traditioenlt udførte enrammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Vinduer og døre er alle rødmalede.

I det indre har møllen fire lofter: broloft, kværnloft, lorrisloft og hatloft. Lofterne forbindes af ældre ligeløbstrapper. I lofterne findes lemme, der anvendes i forbindelse med hejseværket. Alle vægge er pudsede og malet med hvid silikatmaling. Alt mølleinventar er bevaret intakt og funktionelt, herunder mel- og skråkværne, skallekværn, vifte, plansigte, tromlesigte herunder fin-, og grovsigte, renseri, valsestole, stjernehjul, stokkedrev, kopelevator, gangværk, remtræk, hathjul, vingeaksel, sækkehejs og krøjeværket.
Bygningshistorie:
Antallet af møller på Bornholm har altid været meget højt i forhold til resten af Danmark, idet Mølleprivilegiet, der ved kongelig lovgivning fra 1683 påbød bønderne at få malet deres mel ved bestemte møller i lokalområdet, ikke gjaldt her. På Bornholm var der således et stort antal mindre, privatejede møller og indførelsen af den fri næring i Danmark efter næringsloven 1858 betød, at der på landet opstod mange små bagerier ude på landet som et bierhverv i forbindelse med de mindre landbrug med tilhørende mølle. Små anlæg bestående af gård, mølle og bageri blev således meget udbredt på Bornholm og lignende anlæg fandtes blandt andet ved Svanemøllen, Myreagre Mølle, Saksebro Mølle, Liemensgade Mølle og den nu nedrevne Pile Mølle. Mange møller udviklede sig efterhånden til større virksomheder med pakhuse og salg af korn og mel. En af dem fungerer i dag som en stor, fuldt moderne og velfungerende valsemølle, nemlig Valsemøllen i Aakirkeby, med en stor melproduktion og handel til bagere og butikker.

Årsdale Mølle og et tilhørende beboelseshus blev opført i 1877 af H.P. Mikkelsen, der var møllens første ejer. Møllen havde oprindeligt svans og vinger til kludesejl. Få år senere blev anlægget udvidet med en stald- og ladelænge, samt en længe, der blev indrettet som bageri. Dette blev dog nedlagt omkring år 1919. I 1904 blev der yderligere opført et pakhus og samtidig blev der installeret motor i møllen. I 1919 fik møllen selvkrøjer og selvsvikning på to vinger og i 1921 fik de to sidste vinger også selvsvikning, ligesom der blev ilagt en vingeaksel af støbejern. I 1929 blev møllen invnetar udvidet med en valsestol. Den første motor blev udskiftet i 1939, ligesom at mølleinventaret blev suppleret med en valsestol.  Motoren blev udskiftet igen i 1961 til en Buhk-dieselmotor. Denne er stadig køreklar. Mange større arbejder med hat, ny krøjering og vinger er siden blevet gennemført, og i 1998 er vindrosen med stativ i egetræ blevet udskiftet. Møllen er den sidste vindmølle på Bornholm, der er intakt og i fuld funktion med vindkraft, selvom melproduktionen ophørte i 1986.

Hjælpemotorerne afspejler hvordan den tiltagende maskintekniske udvikling begyndte at supplere den traditionelle møllevirksomhed i 1900-tallets første halvdel.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993

http://www.bornholmsmuseum.mobi/moller/sid/holl/arsdale.php
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Årsdale Mølle knytter sig til møllen beliggenhed i udkanten af Årsdale, hvor den er synlig på lang afstand i det åbne landskab. Møllens høje beliggehed gør endvidere at den også er synlig fra havsiden. Hertil kommer den nære beliggenhed til møllegården, pakhus og motorhus, der er visuelt sammenføjet gennem den ensartede farveholdning, og som tilsammen danner et historisk værdifuldt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Årsdale Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger, krøjeværk og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.

Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til de jernringe, der er fastgjort i jorden omkring møllen. De stammer fra den tid, hvor møllen havde svanskrøjning og hvor man fortøjrede svansen, når man krøjede møllen op mod vinden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede lofter, ligeløbstrapperne og det bevarede mølleinventar, herunder kværne, valsestol, sigter og hejseværk, kopelevator, remtræk og gangværk.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Årsdale Mølle knytter sig i det ydre til møllens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved pudset grundmur i undermøllen, vingernes form og hattens spånklædte, løgformede hat. De dekorative træk, der er integrerede dele af formgivningen, begrænser sig til møllens løgformede hat og farvesætningen. Hertil kommer møllekroppens retlinede, ottekantede hovedform med den brede sokkel, der fysisk og visuelt forankrer møllen til jorden.

Møllens gennemførte farveholdning i hvid, sort og rød, har en skarp, enkel og særdeles effektfuld virkning, der giver møllen et markant og karakterfuldt udtryk. Den simple, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Årsdale Mølle knytter sig i det ydre til den ottekantede, grundmurede møllekrop, den pudsede og hvidtede granitsokkel og murværk, den løgformede, spånbeklædte hat, vindfløjen, det automatiske krøjeværk, vindrosen samt vinger til ensidige klapsejl. Hertil kommer alle ældre og traditionelle detaljer, herunder vinduer og døre samt den traditionelle farve- og materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllekroppens inddeling i lofter, det komplette mølleinventar til kornforarbejdning, herunder gangværket, remtræk, kopelevator, ligeløbstrapperne, gulvlemme, krøjeværket samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-01-1960
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-04-1999
Journal nr.:
1996-926/405-0004


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gaden 44

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap