Sag: Missionshuset Siloam, Svaneke

Kirkebakken 9, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Missionshuset Siloam, Svaneke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkebakken 9
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Missionshuset (1897). Fredet 2003.
Beskrivelse:
"Jvf. Materiale til Bygningssynets møde den 7. februar 2001. Missionshuset er en enetages, grundmuret længe med langsiden langs gaden. Taget er af røde teglsten med en hvidkalket skorstenspibe samt ved hver af gavlene et jernkors. Bygningen er pudset og hvidkalket og har profileret taggesims. Der er mod gaden fem vinduesfag med forsænkede felter under vinduernes sålbænke, hvori to "fyldinger" med øreafskårne hjørner. Vinduerne, der er grønmalede og har "T-poste" med tophængte overvinduer, er muligvis nyere. Nærmest sydgavlen er der et støbt metalskilt med navnet "Siloam"; bortset fra korsene i hver gavl er skiltet det eneste der i bygningens ydre viser, at der er tale om et missionshus. Bagsiden har også fem fag, hvoraf det midterste er en dør ind til den store sal. Indgangsdøren i bygningens sydgavl er en ny rødmalet fyldingsdør i et fladbuet murhul. Øverst i begge gavle er der en cirkelrund glug med støbejernsvindue. Herunder er der i sydgavlen et trerammet gavlvindue. Indvendig er der i de to sydligste fag mod øst forstue/trappe og køkken. I de tilsvarende fag mod vest er bygningens lille sal, der ved tre dørfløje kan slås sammen med store sal. Denne består af de sidste tre fag i hele bygningens dybde. Den har tøndehvælvet træloft med tværgående trækbånd af jern, hvilket giver rummet en vis kirkekarakter. Der er en hvidmalet, oprindelig talerstol (ikke nagelfast) ved nordvæggen. På væggen bagved er malet et kort og indskriften "Det er fuldbragt". Væggene har profilerede lister i brystpanelhøjde, hvorunder den pudsede mur er malet lysegrøn. Over listerne er væggene hvide, og over vinduerne er malet symbolske motiver, såsom lysestage, timeglas m.m. I Rummet står løse gråmalede bænke, der synes oprindelige. Dette træk er enestående i de bornholmske missionshuse, hvor bænke generelt er udskiftet til polstrede stole. Vedligeholdelsestilstand: Vedligeholdt, men noget slidt. Bygningshistorie: I 1897 lod pastor N.C. Hansen med flere ejere den hidtidige bygning på stedet nedrive og i stedet opføre den nuværende bygning "indrettet til forsamlingshus eller missionshus, for tiden for Indre Mission". I øvrigt beskrives bygningen ganske som den står i dag, bortset fra mindre ændringer, såsom at køkkenet oprindeligt havde murstensgulv. Indre Mission har netop afhændet bygningen til Svaneke Menighedsråd, der vil anvende den som menighedshus. Det var hensigten at fjerne talerstol og bænke samt overkalke de malede dekorationer. Dette er udskudt med henblik på udfaldet af fredningssagen. Planbestemmelser: Bymidten er omfattet af en bevarende lokalplan. Kommuneatlas: "Bornholm-Atlas over Byer, Bygninger og Miljøer" beskriver i et afsnit under kultur og folkelige bevægelser Bornholms Religiøse bevægelser, herunder øens mange forskellige menighedshuse."
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Missionshuset Siloam knytter sig i det ydre til den fritliggende enetages bygningskrop, som et velbevaret eksempel på et missionshus i et bymiljø. 

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som hvidkalket, grundmuret længe med langsiden langs gaden, med heltag lagt med røde tegl med kalket skorstenspibe med sokkel og krave, T-post-vinduer med midtposthængslede rammer mod gaden og hoveddør i gavlen, der samlet set giver bygningen et uprætentiøst, beboelseshuslignende udtryk. Dette forstærkes af det lille skur med oprindelige og traditionelt udførte revledøre i gården bag huset. 

Overordnet knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens afdæmpede klassicistiske træk, der kommer til udtryk i de pudsede og hvidkalkede facader og gavle, den profilerede, trukne taggesims, de høje vinduesfag med forsænkede felter forneden med ’fyldninger’ med konkavt afskårne hjørner. Desuden knytter den kulturhistoriske værdi sig til de få elementer, der fortæller om bygningens historie som missionshus, herunder de to jernkors på hver af gavlene, gluggerne i gavlene med Davidsstjernen i støbejern og skiltet med navnet ”Siloam”, som oversættes ”udsendt”. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Missionshuset Siloam sig til den til delvis bevarede planløsning. Planen i stueetagen er kendetegnet ved forrum, herefter et møderum samt nyere køkken og bad, og opgang til tagetagen. Bag en tværgående, pudset bræddeskillevæg med en bred døråbning, hvori er en oprindelig, høj trefløjet foldedør med fyldinger, ligger i den anden halvdel af bygningen en tre fag stor, hvælvet sal. På loftetagen er halvdelen indrettet til et lille møderum med nye overflader, mens den anden halvdel står uudnyttet. 

I det indre ligger den kulturhistoriske værdi særligt i forrummets synlige bjælkeloft og den store sal med den brede foldedør på tre fløje og det tønde hvælvede træloft. Hertil kommer den malede udsmykning i form af sortmalede ”lister” i brystningshøjde, hvorunder den pudsede mur er malet lyseblå og på gavlvæggen et stort påmalede kors med inskriptionen ”Det er fuldbragt” og ”Hver den som er af Sandheden hører min Røst”. Over de seks vinduer i salen er malet symbolske motiver, såsom timeglas og lysestage. De oprindelige eller traditionelt udførte bygningsdele og –detaljer er karakteristiske elementer i et missionshus fra slutningen af 1800-tallet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Missionshus Siloam knytter sig til bygningens beliggenhed i Svanekes tætte bymiljø, hvor missionshuset med sit beboelseshuslignende udtryk passer godt sammen med de øvrige ældre beboelseshuse. Facadekompositionen er let og enkel, hvor de fem vinduer mod gaden giver facaden en horisontal betoning, som bliver løftet af den hvidkalkede skorstenspibe, jernkors på gavlene og glug i gavlspidserne. Hertil kommer den taktfaste vinduessætning samt den markante sortmalede sokkel, der sammen med ’fyldinger’ under vinduerne og den profilerede taggesims bidrager til bygningens enkle men også repræsentative fremtræden.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede dele af planløsningen, især forrum og sal i stueetagen, hvor det malede tøndehvælvede træloft med tværgående trækbånd i jern, giver rummet en vis kirkekarakter. Endelig knytter der sig arkitektonisk værdi til de pudsede vægge med påmalede dekorationer, der får rummet til at fremstå helstøbt.

Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Missionshuset Siloam knytter sig i det ydre til den fritliggende, velproportionerede bygningskrop i pudset og hvidkalket grundmur på sortmalet sokkel med teglbeklædt heltag samt alle oprindelige, ældre og traditionelt udførte bygningsdele- og detaljer som de to jernkors, de to glugger i gavlspidsen med Davidsstjernen, den murede skorstenspibe, den trukne taggesims, navneskilt, sålbænke og fyldingsfelter under vinduerne. Hertil kommer de traditionelt udførte vinduer og døre, skuret med revledøre i gården, og den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for Missionshuset Siloam knytter sig i det indre til de bevarede dele af planløsningen med forrum og sal og til alle oprindelige, ældre og traditionelt udførte bygningsdele- og detaljer, herunder det malede bjælkeloft i forrummet, de tre fyldingsdørfløje, det malede tøndehvælvede træloft med tværgående trækbånd i jern og alle påmalede dekorationer. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
04-07-2003
Begrundelse:
"Jvf. brev af den 19. december 2001. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at missionshuset ""Siloam"" (1897) har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er en fin repræsentant for en type missionshuse af uprætentiøse, beboelseshuslignende bygninger i byer. Den har bevaret mange elementer fra sin oprindelige indretning, som udover planløsningen især er det tøndehvælvet loft, de malede vægdekorationer samt foldedøren, som giver adgang til salen. I det ydre er især korset på taget et væsentligt oprindeligt element. Kulturarvsstyrelsen lægger afgørende vægt på, at disse elementer bevares, og finder det endvidere væsentligt for husets fredningsværdi, og derfor ønskeligt, at loftbeklædningen i det mindre rum mod gade/sydgavlen retableres som oprindeligt. "
Journal nr.:
2003-112/405-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkebakken 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap